Отиди на
Форум "Наука"

Тракийското общество


Recommended Posts

 • Потребител

ТРАКИЯ

Съвременна България заема централната част от земите на Древна Тракия, която обхваща и част от територията на днешна Румъния, Гърция и Турция, от Карпатските планини на север до Егейско море на юг; на изток тя граничи с Евксински понт (Черно море), а на запад - с племената на илирийците. Тракийско население е имало и в северозападните райони на Мала Азия. Сред най-добре познатите от античната традиция природни забележителности на Тракия са големите планини Хемус (Стара планина) и Родопа. Според един митологически разказ Хемус и Родопа били брат и сестра, и двамата божествено красиви. Те започнали да се наричат един друг Зевс и Хера, наподобявайки боговете, с което предизвикали техния гняв и били превърнати в планини, които се виждали отдалече, но никога не можели да се съберат. През Северна Тракия минава долното течение на голямата река Истрос (Дунав), сред чиито многобройни притоци през тракийските земи най-известен е бил Оскиос (Искър). Южна Тракия пък е прорязана от долините на реките Стримон (Струма), Нестос (Места), Хеброс (Марица) и Тонзос (Тунджа).

ТРАКИЙСКОТО ОБЩЕСТВО. Неговата двусъставна структура

През І х-ие пр.Хр. Древна Тракия си остава предимно селска страна. В плодородните равнини и полета е било развито интензивно земеделие. Отглеждали са се зърнени храни, различни плодове и зеленчуци, лен и коноп. Голямо значение е имало лозарството - привързаността на тракийците към виното е пословична, а древните гърци са смятали Тракия за родина на бога на виното и веселието Дионис. Скотовъдството също е било добре развито, особено в планинските райони. Отглеждали са се овце, кози, свине, говеда и особено коне, с които Тракия е била прочута. Важно стопанско значение са били запазили ловът и риболовът. Развити са били някои специализирани занаяти - рударство и металообработване, грънчарство, кожарство, дървообработване. Тракийците сами са произвеждали и голяма част от използваните в ежедневния бит изделия (облекло, покъщнина).

Основната част от населението е обитавало малки села с прости жилища и стопански сгради, заобиколени с дворове. За защита от вражески нападения на естествено укрепени места са били изграждани крепости със здрави каменни стени, в които при опасност тракийците са се укривали с покъщнината и добитъка си. Войната е била техен постоянен спътник. Войската е била съставена предимно от лековъоръжени пехотинци и конници; обикновено оръжието им се е състояло от лек кожен щит, две къси копия за хвърляне, къс меч или нож, лък и колчан със стрели. Тракийците са били пословични със своята храброст и войнственост.

Тракиецът е бил господар в дома си. Жените са били безправни и обречени на тежък труд не само вкъщи, но и на полето. „Тракийците... използват жените си, за да им обработват земите, да им пазят и отглеждат добитъка и всякак да им слугуват, като че ли са им роби", твърди Платон. Обичайно е било мъжете да купват жените си от техните родители. Браковете, ражданията и погребенията са били повод за семейни празненства, съпроводени с ядене, пиене и различни забавления. Изобщо тракийците са обичали да се веселят, да устройват гощавки и празненства, да посрещат гости, да поднасят и получават подаръци. Невъздържани са били в яденето и пиенето, обличали са се в пъстри дрехи и са носили много накити.

На тракийските селяни противостои богатата аристократична върхушка. Знатните тракийци са живели в укрепени резиденции сред показен разкош. Начинът им на живот е описан кратко и точно от Херодот: „Да се стои без работа смятат за чудесно, да се обработва земята - за унизително, а да се живее от война и грабеж - за най-добро". Обичайно развлечение за знатните е бил ловът, а всекидневието им се е съпътствало от пиршества и угощения. Сражавали са се като конници и са били основната ударна сила на тракийската армия. Въоръжението им обикновено е включвало шлем, ризница, наколенници, щит, меч и две копия.

КУЛТУРАТА НА ДРЕВНА ТРАКИЯ. Родината на Орфей

Поради простата двусъставна структура на тракийското общество - аристокрация и селяни, в тракийската култура също ясно се открояват два пласта: аристократичен и народен. Между тях не съществува непреодолима пропаст. Културата на аристокрацията възниква на базата на народната култура и поема от живителните й сокове, стремейки се същевременно да се разграничи и диференцира, за да докаже социалните предимства на носителите й. Стремежът към разточителство и показният разкош са нейни основни характеристики. С аристокрацията са свързани най-представителните паметници на тракийската култура: монументални гробници, съкровища, скъпи произведения на изкуството.

Липсата на домашни писмени извори затруднява изучаването на древнотракийската култура. Запазените сведения на древногръцки и римски автори за Древна Тракия са пречупени през техния светоглед, който съществено се различава от тракийския. За нас остават непознати тракийската поезия и музика, отглас от чието великолепие се съдържа в митологическите образи на тракийски поети и певци, като Орфей, Музей, Линос и Тамирис. Откъслечните сведения на древните автори не позволяват пълноценна реконструкция и на тракийските религиозни вярвания, митологическа традиция и култова практика. Според Херодот тракийците почитали боговете Арес, Дионис и Артемида (на войната, виното и лова), а царете отделно от народа почитали Хермес. Какво точно е искал да каже древногръцкият историк с това твърдение, остава дискусионно, но обособяването на аристократическите култове изглежда напълно достоверно. Античните автори съобщават и други имена на тракийски божества, като Плейстор, Сабазий и Бендида.

Значително повече информация за тракийските религиозни представи съдържат легендите за митологически фигури, като Орфей, Залмоксис и Резос. На границата между света на хората и света на боговете те дават представа за аристократическата религиозна доктрина, която съвременните учени са нарекли по името на Орфей тракийски орфизъм. Орфизмът е бил изповядван в затворени общества на посветени, достъп до които са имали само аристократите. Те са смятали, че чрез специални обреди и ритуали ще постигнат безсмъртие, вечно щастие и приобщаване към боговете.

Тракийският цар Резос

Резос бил син на една от музите и на речния бог Стримон (в „Илиадата" наречен Ейоней). Омир описва неговото злощастно участие в Троянската война и отбелязва необикновеното великолепие на колесницата, конете и оръжието му (Илиада 10.433-441):

„Ако ли искате вий да се вмъкнете в стана троянски,

новодошлите тракийци стануват последни от всички.

Заедно с тях е и царят им Резос, синът Ейонеев.

Сам аз му зърнах конете - грамадни и много красиви;

те са по-бели от сняг и препускат подобно на вятър.

В злато и светло сребро му блести колесницата нова.

Има и златни, огромни доспехи за чудо и приказ!

Не подобава на смъртни да носят такива доспехи,

а съвършено подхождат те на боговете безсмъртни".

След смъртта си Резос се превърнал в полубожество и бродел из горите на Родопите; тракийците го почитали с жертвоприношения на диви животни

По-достоверно и сигурно са ни познати онези изяви на тракийската култура, които са получили материален израз и могат да бъдат изследвани чрез археологическите паметници и находки. Тракийското изкуство е доста пъстро в стилово отношение и показва различни степени и етапи на възприемане на образци и похвати, заимствани от гръцкото, персийското или скитското изкуство и съчетани с местните художествени традиции. Сюжетите се свързват с идеологията на тракийската аристокрация, която онагледяват и внушават чрез изображения. Характерни са изображенията на хищни животни - лъвове, орли, грифони, сфинксове и др., често представяни в борба с елен, бик или друго тревопасно животно. Сред човешките изображения типични са фигурите на героя конник и на богинята покровителка.

През VIII-VI в. пр.Хр. по тракийските крайбрежия на Егейско, Мраморно и Черно море възникват многобройни елински колонии. Най-значими от егейските колонии са били Енос при устието на р. Марица, Маронея, Абдера при устието на р. Места и Амфиполис близо до устието на р. Струма, както и островните колонии Тасос и Самотраки. На северния бряг на Мраморно море се е намирал Перинт, а на Босфора - Бизантион (Истанбул). По тракийския бряг на Черно море са били разположени Аполония (гр. Созопол), Месамбрия (гр. Несебър), Одесос (гр. Варна), Дионисополис (гр. Балчик), Калатис (гр. Мангалия, Румъния), Томи (гр. Констанца) и Истрия (южно от делтата на р. Дунав, по чието антично име - Истрос - е бил наречен и градът). Колониите са били търговски пристанища, през които е преминавала все по-интензивната и двустранно изгодна търговия между тракийските земи и древногръцките полиси. От началото на V в. пр.Хр. водеща роля в тази търговия е играла Атина. Понякога тракийците са упражнявали политически натиск върху колониите, принуждавайки ги да им плащат данъци. Известни са дори случаи, когато цели колонии са били унищожавани по военен път. Но най-често взаимната икономическа полза е предопределяла толерантно отношение и повечето колонии с времето са се превърнали в богати и цветущи градове.

През V и ІV в. пр.Хр. на различни места във вътрешността на Тракия възникват по-крупни селища, които постепенно също добиват градски облик. Някои от тях са били свързани с царски резиденции, други са имали предимно търговски функции. Завладявайки Южна Тракия през 340 г. пр.Хр., македонският цар Филип ІІ превръща някои от съществуващите от по-рано големи селища в укрепени градове. Сред тях са Филипополис („градът на Филип") на р. Хеброс (Марица) и Кабиле на р. Тонзос (Тунджа). Като тракийски царски град в края на ІV в. пр.Хр. възниква и Севтополис, чиито останки са проучени при изграждането на язовир „Копринка" край Казанлък. Севтополис носи името на одриския цар Севт ІІІ, съвременник на Александър Велики и неговите приемници. Градът е бил укрепен със здрави стени с правоъгълни кули и бастиони. В него са открити останки от дворец, от богати градски жилища, правилна улична мрежа и голям централен площад. Друг царски град от същата епоха се проучва в земите на гетите, край с. Свещари в района на гр. Исперих. В разположения наблизо голям могилен некропол е проучена Свещарската гробница.

В надпис, намерен в развалините на Севтополис, се споменават градски храмове и олтари. Но важните светилища в Древна Тракия са били разположени извън селищата, в характерна природна среда - на планински върхове, край извори, в пещери и др. Прочуто е светилището на Дионис в Родопите, което според Херодот се е намирало на най-високия връх на планината.ТРАКИЙСКИТЕ ПЛЕМЕНА

,,Тракийският народ след индийския е най-голям от всички народи. Ако той се управляваше от един господар и беше единен, той би бил по мое мнение непобедим и много по-силен от всички народи. Но това е невъзможно и надали ще стане някога; и затова са слаби. Тракийците носят много имена, всяко племе според страната си; но всички те имат приблизително еднакви обичаи във всяко отношение, с изключение на гетите, травсите и тези, които живеят над крестонците’’.

Херодот

,,Цяла Тракия се състои от двадесет и две племена и може да свика, макар и да е твърде изтощена, петнадесет хиляди конници и двеста хиляди пехотинци...’’

Страбон

Тракийците са живели разделени на племена, които често са воювали помежду си. Племенната действителност се променя с времето и поради непълните и често не особено прецизни и достоверни данни в изворите не може да бъде възстановена с пълни подробности. За планинското население на Родопите например са известни различни имена, сред които най-често се среща името на бесите. На висок връх в земите на бесите се намира прочуто в древността светилище на Дионис. Южните склонове на Родопите и крайбрежието на Егейско море са се обитавали от племената сапеи, бистони и кикони. В района на горното течение на р. Стримон (Струма), около днешния град Перник или западно от него, е била разположена територията на агрианите, които са имали царе през ІV в. пр.Хр., в Кюстендилско - на дентелетите, в района на Благоевград - на медите, около Петрич и Сандански - на синтите. Сред племената по долното течение на Струма по-важна роля са играли едоните, бисалтите и одомантите. В Югоизточна Тракия Херодот поставя племенната група на тините; по-късно в този район се налага името на астите. Северозападна Мала Азия пък е била обитавана от витинците, които са родствени на европейските тини. От ІV до І в. пр.Хр. витинците имат силно и богато царство, за което са запазени много исторически сведения.

В земите на днешна Североизточна България са господствали гетите - голямо племенно обединение, което е обитавало и Добруджа чак до устието на Истрос, а е имало свои разклонения и на север от реката. Гетите са били коневъден народ; от техните съставни племена са ни известни имената на теризите и кробизите. Разпръснати на голяма територия, гетите обикновено са били разединени в политическо отношение, но на два пъти - при управлението на Дромихет през ІІІ в. пр.Хр. и на Буребиста през І в. пр.Хр., се обединяват в могъщо царство. В Северозападна България, западно от р. Искър, е била разположена територията на трибалите - също голямо племенно обединение, създадено през ІV в. пр.Хр. под властта на царе. В Централна Северна България едва в епохата на римското проникване се появява името мизийци. Най-важни от тракийските племена на север от Истрос са дакийците, които са обитавали Южните Карпати

Link to comment
Share on other sites

 • 5 месеца по късно...
 • Потребители

Траките са интересен и загадачен народ, но за съжаление оцелялото тяхно наследство се роши. Най-пресения случай е посегателството на гробницата на Орфей край с. Татул. Немарата също си оказа своето.

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор
Траките са интересен и загадачен народ, но за съжаление оцелялото тяхно наследство се роши. Най-пресения  случай е посегателството на гробницата на Орфей край с. Татул. Немарата също си оказа своето.

Имаше вероятност да е от светкавица, но аз лично нищо не чух след това.

Разбра ли се?

И аз смятам Траките за изумителен народ и много ми е странно защо са нямали писменост :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

До колкото гледах от репортажа се виждаше, че има следи от къртене. Дори светкавица да е помела тази гробница, то със сигурност човешката намеса преди това е оказала влияние. Що се отнася до немарата мога да кажа, че стига да искаха някои хора от министерството можеха да си развържат кесиите. Частните лица също можеха да сторят това. Тогава можеше да се укрепи обекта. Но повечето предпочитат да дават парите за глупости. В тази графа слагам наруилите се конкурси за красота, които за мен са напълно безсмислени. А за културното ни наследство същите тези хора са твърде стиснати. :cray::head_hurts_kr::hmmm:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В моя край ограбиха всички няколко десетки гробници и надгробни могили + няколко стотин тракийски гроба :(

Как поне един археолог не се видя, все иманяри :(

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Обхваща ме див гняв само като си помисля, че прекрасни находки като панагюрското или рогозенското съкровище попадат в ръцете на иманяри и така пред безразличният поглед на властите националното ни археологическо богатство изтича в ръцете на западни колекционери или за претопяване и никога няма да стане обществено достояние! :mad:

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор
Обхваща ме див гняв само като си помисля, че прекрасни находки като панагюрското или рогозенското съкровище попадат в ръцете на иманяри и така пред безразличният поглед на властите националното ни археологическо богатство изтича в ръцете на западни колекционери или за претопяване и никога няма да стане обществено достояние! :mad:

Затова половината ни съкровище е по западни музеи. Бях чул, че имаме в Лондунският кралски музей доста солидни наши артефакти, както и в Лувара ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Затова половината ни съкровище е по западни музеи. Бях чул, че имаме в Лондунският кралски музей доста солидни наши артефакти, както и в Лувара  ;)

За Лондонския музей знам, че там се подвизава " Четвъртевангелието " на Иван Александър. Мисля, че мястото му не е там, а в НИМ. :book:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

В НИМ има много хубаво копие.

Link to comment
Share on other sites

 • 10 месеца по късно...
 • Потребител

А чел ли е някой "Тракийското писмо декодирано"?

Който е имал интерес към “Шифърът на Леонардо” едва ли ще остане разочарован от тази книга ...освен ако не ни действа пословутия комплекс, описан още при Чудомир в разказа - "...Ама това бил наш Филчо". Тоест - прословутото недоверие че от България и от българите може да произлезе нещо интересно и добро!!!

Но тук не става дума просто за “нещо интересно” и просто за “нещо добро”.

Оказва се, че плочката, декодирана през египетските йероглифи в първа част "Тракийското писмо декодирано -I" .....

grad01big.jpg

grad03big.jpg

grad04big.jpg

..... е лежала в кутия под формата на кивот, също изписана със дълбоко смислени символи, които не са прости ченгелчета. Били са във врачанския музей, но никой не се е сетил да търси значението на тази украса и на съществата "пазители" в четирите ъгъла на кутията.

Втората книга е по-обемна от първата, защото освен кутийката са се намерили по музеите още доста неща, които могат да се прочетат по този метод.

Според описаното в предговора и се оказва, че голяма война явно ще води този учен за откритието си. /Тя комшийската помия вече тече в Нет-а ... без НИТО ЕДИН НАУЧЕН аргумент срещу откритието!!!/ Вадил е данни от библиотеките във Ватикана и от библиотеките на коптските монаси в Египет – донякъде с риск за хората, предоставили му /може би полунелегално?/ писания, крити стотици години.

Той самият споделя, че доста наивно е вярвал че именно в България ще срещне силна научна подкрепа.. но се оказва, че я среща от редовите учени по музеите, а на централно ниво траколозите мълчат, за да не дадат на друг славата си...или пък за да не признаят невежеството си по египетските йероглифи. :post-70473-1124971712: /Може би е жалко, че проф.Фол почина преди тия открития.../

Започвам да си мисля, че нещата за "световната конспирация" не са толкова преувеличени. :crazy_pilot: То си е голяма сензация да се докаже, че траките, като едни от потомците на Ной, са имали писменост а и при това са се покланяли на истинския Бог-Творец не като невежи езичници, а като просветени пророци /е, поне някога в началото /.

Но сензациите в полза на един мъничък народ явно се оказват неизгодни! Ами евреите и техния монопол над титлата "богоизбран народ"... Ами съвременните западняци, на които им е изгодно те да ни учат на християнство нас, “захлупените от Източна Европа”... Пък и прословутото ни ниско самочувствие – резултат от векове потъпкваната светла памет и национална гордост на този народ. Май никой няма интерес той да се събуди :head_hurts_kr: ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Най-пресения случай е посегателството на гробницата на Орфей край с. Татул.
Всъщност античната "гробница" на Орфей е пострадала още през античността. То не е било точно гробница, а урна с праха на Орфей върху колона. Но били съборени още през античността. А другото са измишльотини на Индиана Чобана, Божо и прочея историци-фантасти.

Иначе жалко за поразиите по самата гробница. Но нашите научни дейци по принцип могат къде-къде повече - напр. запилените предполагаеми кости на цари Иват Александър, царица Сара-Теодора и Васил Левски.

За Лондонския музей знам, че там се подвизава " Четвъртевангелието " на Иван Александър. Мисля, че мястото му не е там, а в НИМ.
Звучи хубаво, ама доколко можем да пазим. Напр. мавзолея на Г. Димитров - след 200г. и да решат, че не е трябвало да бъде взривен, а да остане като типичен паметник за една половинвековен период от бълг. история ... е, късно - неосталиниста Бакърджиев го взриви. Ако тетраевангелието е в НИМ, каква е гаранцията, че след някоя година Бакърджиев няма да се "прероди" в републиканец и да драцне клечката на тая монархическа гадост. :head_hurts_kr: Общо взето, каквото е оцеляло, е извън българия. Ние не умеем да пазим. първо унищожаваме, после обвиняваме някой и живеем щастливо.

А чел ли е някой "Тракийското писмо декодирано"?
Не е декодирано. Правят се нагаждания на желани текстове към знаци по плочките. Но и да е писменост, определено едва ли пише това, което се среща като "разчетено".

Стига толкова, че днес съм нещо твърде критичен към нашите научни дейци. :arrow_1:

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител
Не е декодирано. Правят се нагаждания на желани текстове към знаци по плочките.

НАГАЖДАНЕ ли??? Моля вижте амулета от Тартария и някой сведущ по йероглифите да си каже думата! :good:

t6_01.jpg

t6_04.jpg

Че и аз ако искам да издълбая тия йероглифи на плочка горе-долу така ще излезе.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Но и да е писменост, определено едва ли пише това, което се среща като "разчетено".

Самите египтолози не знаят С ТОЧНОСТ какво пише на йероглифите или учените - в клинописните плочки! Но след като очевидно е писменост, ЦЯЛ СВЯТ знае за техните открития, предположения и догадки!

Спят ли ВСИЧКИ наши учени /изключвам ентусиастите от регионалните музеи/ , или на някои определени кръгове им дават приспивателно!! :help:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Звучи хубаво, ама доколко можем да пазим. Напр. мавзолея на Г. Димитров - след 200г. и да решат, че не е трябвало да бъде взривен, а да остане като типичен паметник за една половинвековен период от бълг. история ... е, късно - неосталиниста Бакърджиев го взриви. Ако тетраевангелието е в НИМ, каква е гаранцията, че след някоя година Бакърджиев няма да се "прероди" в републиканец и да драцне клечката на тая монархическа гадост. :head_hurts_kr: Общо взето, каквото е оцеляло, е извън българия. Ние не умеем да пазим. първо унищожаваме, после обвиняваме някой и живеем щастливо.

Хайде сега, ще сранвяваме мавзолея с Алксандровото евангелие ....... Макар, че си прав по принцип, ситуация, в която както оня ръцки владика изгорил библиотеката на Евтимий не е изключена.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Че и аз ако искам да издълбая тия йероглифи на плочка горе-долу така ще излезе.
За тези знаци вече стана дума на форума в Търся информация за древни писмености.... . Там го има да речем Розетския камък и се вижда, че и египетските йероглифи са били дълбани на камък, ама не са излезли така.

Хайде сега, ще сранвяваме мавзолея с Алксандровото евангелие .......
Въпросът е принципен. Бакърджиев взриви мавзолея, защото управлява след 1989г. Ако Лондонското четириевангели му беше паднало в ръчичките преди 1989г. щеше да докаже какъв комунист и републиканец е като запали този материален носител на монархизъм и опиум за народите. То какво да се чудим, нали по време на вожда и учителя Димитров са изкарали цар Борис ІІІ от грабо му, а после за взривили и параклиса във Враня. Бакърджиев е само един верен и ревностен последовател на Димитров. Лошото е, че такива отрепки управляват България и след тях не остава нищо.
Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...
 • Потребител

:notworthy:

Траките са имали календар? Аз пък бях останал с впечатление, че един древен грък беше казал "траките са като малките деца, само едно племе може да брои до три". :hmmm:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Не съм сигурен дали текстът, откриващ темата е авторски. По стил малко ми напомня Димитър Попов. Ако съм сбъркал - извинявам се на автора.

Инак траките наистина са страшно интересен народ. Напомнят ми за галите - любопитна, богата и малко нещо загадъчна култура, тук-там с класически заемки (но и с влияние върху класическата цивилизация) обаче без собствен политически облик и писменост.

И, да, наистина са безписмени (и безкалендарни ;)). Ползват гръцка писменост, когато им се наложи (пак като галите).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не съм сигурен дали текстът, откриващ темата е авторски. По стил малко ми напомня Димитър Попов. Ако съм сбъркал - извинявам се на автора.

Инак траките наистина са страшно интересен народ. Напомнят ми за галите - любопитна, богата и малко нещо загадъчна култура, тук-там с класически заемки (но и с влияние върху класическата цивилизация) обаче без собствен политически облик и писменост.

И, да, наистина са безписмени (и безкалендарни ;)). Ползват гръцка писменост, когато им се наложи (пак като галите).

и не само галите, ами като всички варвари живеещи в периферията на гръко-римския свят.

За ползването на гръцката писменост съм малко скептичен - сещам се за надписа от Севтополис, останалото са отделни думи по златните и сребърни съдове и пръстенът от Езерово и .... май е това. Направо е фрапиращо, как може 1000 години да живееш покрай гърците, постоянно да общуваш с тях, в Тракия е било пълно с гръцки търговци и занаятчии и въобще да не се появи желание за употреба на писменост. :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Не са всички варвари. Германите например са много по-малко и по-едностранчиво повлияни от класическата цивилизация в сравнение с галите и траките. И с много по-малко развита култура, тоест на практика с никакво влияние над Гърция и Рим - докато галите не само приемат, а и дават доста на Италия, както и траките - на Елада.

Инак нямах предвид, че траките пишат само на гръцки език. Просто пишат с гръцки букви.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не са всички варвари. Германите например са много по-малко и по-едностранчиво повлияни от класическата цивилизация в сравнение с галите и траките. И с много по-малко развита култура, тоест на практика с никакво влияние над Гърция и Рим - докато галите не само приемат, а и дават доста на Италия, както и траките - на Елада.

Инак нямах предвид, че траките пишат само на гръцки език. Просто пишат с гръцки букви.

E къде са германите и къде са траките? Траките са в непосредствен контакт с гърците откакто ги има. От юг, по Бяло море - гърци, от изток, по брега на Черно море гърци, гърци строят гробниците им, гърци правят златните и сребърни "тракийски съкровища", при гърците - тракийски наемници. В центъра на Тракия - гръцки търговски център - Пистирос. А и да не забравяме, че след Ал. Македонски, периода в нашите земи се нарича "елинистически". При това положение трудно може да се прави сравнение с германите. Къде са германите - някъде на майната си, и контакта им с римляните се изчерпва с войни. Но ако правим такова сравнение, то ползата е изцяло за германите - готите, макар и да са живели през 4 в. извън пределите на Римската империя, по-ранно създават собствена писменост от траките, които не само са били в хилядолетен контект с гърците, ами и от четири века са в пределите на Римската империя. Явно, както има една приказка "проблемът е във вашия телевизор" в случая в траките.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Траките са имали календар? Аз пък бях останал с впечатление, че един древен грък беше казал "траките са като малките деца, само едно племе може да брои до три". :hmmm:

В археоастрономически изследвания на тракийските светилища като тези:

http://rock-cut.thracians.org/bg/s_m_cabyle.php

http://aovega.org/index.php?name=News&file=article&sid=14

се правят изводи, че траките са отчитали дните на равноденствие и слънцестоене. Това не е ли един вид календар?

Хората са можели да определят дните от годината, например така: "Ще се срещнем 20 дни след лятното слънцестоене (съответния празник)." или

"От началото на управлението на Севт III минаха 4 летни слънцестоения ( или просто лета )."

Редактирано от Doris
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Да, Качо, не споря по това, просто отбелязвам факта. Германите са далеч от Средиземно море и нямат никакви контакти с Гърция, но поне за такива с Рим са имали възможности. Като галите. Впрочем, британските келти и по-старото келтско население от Централна Европа също са доста изолирани, но имат висока култура още преди Рим да стане фактор. А германите нямат на практика нищо интересно поне докъм ІV в.

Но това е офф-топик. Просто сравнявах траките с галите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да, Качо, не споря по това, просто отбелязвам факта. Германите са далеч от Средиземно море и нямат никакви контакти с Гърция, но поне за такива с Рим са имали възможности. Като галите. Впрочем, британските келти и по-старото келтско население от Централна Европа също са доста изолирани, но имат висока култура още преди Рим да стане фактор. А германите нямат на практика нищо интересно поне докъм ІV в.

Но това е офф-топик. Просто сравнявах траките с галите.

Според мен е по-интересно да се сравнят траките с илирите и скитите, които живеят при същите условия, т.е. в непосредствена близост с гърците.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Там и приближението ще е по-голямо.

Впрочем, поне част от галите е в непосредствен контакт с гърци - Масалия им е под носа.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...