Отиди на
Форум "Наука"

Възможни резултати от референдума за АЕЦ и алтернативи от тях


Recommended Posts

 • Потребител

Към Комитета за българо-европейско сътрудничество (КБЕС), Швеция бяха отправени въпроси за становището му относно предстоящия на 27.01.2013 г. референдум за бъдещето на ядрената енергетика в България.

Законни разпоредби за референдума

Според Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление:

Чл. 23. (1) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание и ако с "да" са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.

Алтернативно въпросът на национален референдум се разглежда от Народното събрание като национална гражданска инициатива пред него.

Чл. 23.

(3) Когато в гласуването са участвали по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание, но повече от 20 на сто от гражданите с избирателни права, и ако с "да" са гласували повече от половината от участвалите в референдума, предложението, предмет на референдума, се внася в Народното събрание и се разглежда по реда на чл. 52.

Чл. 52. (1) Органите, до които е отправена подписката за национална гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в тримесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение и мерките за неговото изпълнение на своите интернет страници, в един национален ежедневник и по обществените електронни медии.

Въпрос на референдума

Внесеният въпрос за национален референдум в Народното събрание на 27 юли 2012 г. по предложение от 15-членен инициативен комитет (доминиран от представители на БСП), подкрепен с внесени в Народното събрание подписи на 769 400 граждани, бе:

„Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене” ?”

Приетият въпрос за национален референдум от Народното събрание на 24.10.2012 г. по предложение от 17.10.2012 г. на група от 75 народни представители (доминирана от ГЕРБ) е:

"Да развиваме ли ядрена енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала ?"

Възможни резултати от референдума

1. Ако в референдума участват с гласуване най-малко 4 323 581 избиратели (колкото при предишните парламентарни избори през 2009 г.) и с „да” отговорят по-малко от половината гласували, то в резултат на такъв отрицателен отговор на референдума

 • ще съществува законна забрана завинаги в бъдеще да се изгради, където и да е в България, от когото и да е, включително и Русия, нова ядрена електроцентрала, докато не се проведе нов референдум с положителен отговор
 • не ще съществува никаква законна забрана да се изградят, от когото и да е, включително и Русия, фактически нови ядрени електроцентрали в Козлодуй, оформени не като нови ядрени електроцентрали, а като разширения на старата

АЕЦ „Козлодуй”
.

2. Ако в референдума участват с гласуване най-малко 4 323 581 избиратели (колкото при предишните парламентарни избори през 2009 г.) и с „да” отговорят повече от половината гласували, то в резултат на такъв положителен отговор на референдума, ще е налице силно легитимирана възможност (но не и задължение) за изграждане на ядрени централи, където и да е в България, от когото и да е, включително и Русия (докато евентуално не се проведе нов референдум с отрицателен отговор), в случай, че

 • днешно или бъдещо българско правителство реши да се възползва от такава възможност
 • международни договори с ЕС не ограничават такава възможност
 • възможността е технически и надеждно осъществима с оглед на действащите

европейски и български закони

 • някой доставчик изяви желание да изгради ядрена централа в България
 • такъв доставчик бъде одобрен по законния ред
 • такъв доставчик приеме договорните условия на българската страна.

3. Ако в референдума участват с гласуване по-малко от 4 323 581 (колкото при предишните парламентарни избори през 2009 г.), но повече от 1 400 000 избиратели (20% от приблизително 7 000 000 граждани с избирателни права) и с „да” отговорят повече от половината от гласувалите, то в резултат на референдума Народното събрание ще е длъжно в тримесечен срок от датата на референдума да разгледа въпроса на референдума като национална гражданска инициатива и да приеме такова решение по въпроса, каквото желаят доминиращите го в момента депутати.

Възможни последствия от резултата на референдума

Алтернатива 1. Ако с гласуване в референдума на 27.01.2012 г. участват по-малко от 1 400 000 избиратели, от референдума не ще произлязат никакви законни последствия. Днешните и бъдещите управляващи ще продължат да нямат никаква законна забрана да решат, когато и да е изграждане било на нова ядрена електроцентрала в Белене, било на нова ядрена електроцентрала като „разширение” на АЕЦ Козлодуй, от когото и да е, включително и Русия. Днешните и бъдещите управляващи обаче няма чрез референдума да получат в ръцете си предварително съвсем улесняващо ги формално одобрение за изграждане на нова ядрена електроцентрала в България.

Алтернатива 2. Ако с гласуване в референдума на 27.01.2012 г. участват повече от 1 400 000, но по-малко от 4 323 581 избиратели и с „да” отговорят повече от половината от гласувалите, днешните управляващи на ГЕРБ с фактическо мнозинство в Народното събрание ще получат в резултат на референдума легитимно законно право и задължение в тримесечен срок преди края на мандата си през м. юни да разгледат въпроса на референдума като национална гражданска инициатива и да решат по свое усмотрение изграждане било на нова ядрена електроцентрала в Белене, било на нова ядрена електроцентрала в Козлодуй като „разширение” на АЕЦ Козлодуй, от когото и да е, включително и Русия, било отказ и от двете.

Алтернатива 3. Ако с гласуване в референдума на 27.01.2012 г. участват най-малко 4 323 581 избиратели и с „не” отговорят повече от половината гласували, днешните и бъдещите управляващи в резултат на такъв отрицателен отговор на референдума (докато евентуално не се проведе нов референдум с положителен отговор) ще получат законна забрана в бъдеще да решават да изграждат, където и да е в България, от когото и да е, включително и Русия, нови ядрени електроцентрали, с изключение единствено нови ядрени електромощности в Козлодуй, оформени не като нови ядрени електроцентрали, а като разширения на старата АЕЦ „Козлодуй”.

Алтернатива 4. Ако с гласуване в референдума на 27.01.2012 г. участват най-малко 4 323 581 избиратели и с „да” отговорят повече от половината гласували, то такъв положителен отговор на референдума ще даде силно легитимирана възможност (но не и задължение) на днешните и бъдещите управляващи за изграждане на ядрени централи (докато евентуално не се проведе нов референдум с отрицателен отговор), където и да е в България, включително и в Белене, от когото и да е, включително и Русия.

Индивидуална стратегия на гражданите за избор на алтернатива

Въпросът на референдума е икономически - за необходимостта и изгодността на нови ядрени електроцентрали в България и политически - за ново обвързване и зависимост на България с изграждане на нови ядрени електроцентрали от Русия поради това, че досега единствен активно заинтересуван доставчик на ядрени електроцентрали в България е Русия.

Икономическата същност на въпроса се състои в това, дали България ще има в близко и средно далечно бъдеще достатъчно електроенергия за домовете на гражданите й, за транспорта й (с бъдещото навлизане на електричеството като енергиен източник за транспорта й – автомобилен и железопътен) и за индустрията й от други източници, освен ядрените. Общоизвестно е, че водноенергийните източници на България са твърде ограничени и са вече употребени. Известно е, че необновяемите енергийни източници на България като въглища, газ и нефт, от една страна са малко и некачествени, а от друга страна причиняват нездравословно замърсяване на околната среда. Новите обновяеми енергийни източници като слънчеви, вятърни, вълнови, независимо от първоначалния ентусиазъм и надежди, все още практически са далеч нерентабилни и технически неприложими в широка скала, включително и в най-напредналите индустриални страни. За съжаление в България енергийният въпрос е обсебен от политици и е партийно политизиран като инструмент за добиване на власт и изгоди чрез стремеж към лансиране и налагане на спорни чуждестранни доставчици на нови енергийни мощности. Обективни разбираеми за обикновения човек енергийно-икономически оценки от независими и непредубедени източници са рядкост. Единственото лесно предвидимо и от обикновения човек е, че модернизацията на държавата от днешната й относителна изостаналост до нивото на развитите европейски държави, ще означава неизбежно увеличаване на консумацията на електроенергия в недалечно бъдеще, независимо от възможностите за пестенето й и за по-ефективното й използване

В такава ситуация разумно и предвидливо за обикновения гражданин е да приеме и да изходи от обстоятелството, че от добавяне в разумно бъдеще на известен разумен по размер енергиен потенциал в държавата, неизключено и ядрен към днешния й съществуващ енергиен потенциал, не следва да възникнат вреди за България. Това е валидно, само ако увеличаването на потенциала за производство на електроенергия бъде осъществено без компромис спрямо ядрената сигурност и без ново енергийно обвързване на България с Русия. Причините са обезпокоителните промени в Русия обратно към тоталитарни порядки и традиционните монополни стремежи и злоупотреба на Русия с използване на осъществена енергийна зависимост за налагане на политическа зависимост. Преграда срещу въвеждане или разширяване на едностранна енергийна зависимост на България може да бъде например задължително за изпълнение от всички решение на Народното събрание държавните власти да не допускат възникване на нова и разширяване на съществуваща едностранната енергийна зависимост на България от когото и да е, включително и Русия.

Горното, приведено към референдума, означава търсене на алтернатива, която да не изключва безусловно и завинаги известно разумно надграждане на днешния енергиен, включително и ядреноенергиен потенциал на България, но да не дава възможност на управляващите я да го осъществят с разрастване на енергийното обвързване на България с Русия и без гарантиране на ядрената безопасност. Такава идеална алтернатива в референдума измежду изброените четири възможни за съжаление няма.

Най-близката за отнемане на възможността на управляващите да обвържат набързо България с неизгодно решение с позоваване на проведения референдум, е алтернатива 1. Тя обаче с оглед на това, че в България никога в избори не се е случвало участие под 20% на избирателите, е малко вероятна за осъществяване чрез например индивидуална стратегия на част от гражданите да не участват в референдума – за съжаление партийните централи имат потенциал да мобилизират достатъчно дисциплинирани поддръжници да гласуват по повелите на партийните им вождове.

Следващата алтернатива, блокираща занапред изграждане на изцяло нови ядрени електроцентрали в България, включително и в Белене, но неизключваща завинаги едно разумно надграждане на ядреноенергийния потенциал на България с евентуално разширяване на АЕЦ „Козлодуй” с нови ядрени електромощности, е алтернатива 3. Тази алтернатива, ако бъде последвана и от активни политически и граждански действия на отговорни партии и сдружения евентуално разширение на АЕЦ „Козлодуй” в никакъв да не бъде за сметка на ново недопустимо енергийно обвързване на България с Русия, може да се окаже и разумна, и осъществима. За осъществяване на тази според нас разумна алтернатива гражданите трябва да участват в референдума и да гласуват с отговор „не”.

Неучастие на част от гражданите в референдума с надежда да постигнат алтернатива 1, може реално да доведе до осъществяване на алтернатива 2, която да даде легитимна еднолична възможност на днешните непредсказуеми и със съмнителна компетентност управляващи на ГЕРБ сами с фактическото си парламентарно мнозинство, особено при очертаване на предстояща изборна загуба на властта им, да решат „за последно” каквото си желаят и каквото им е лично изгодно по отношение на ядрената енергетика в България – от съзерцателно непредприемане на нищо до заробващо обвързване на България с Русия за десетилетия напред и с рискове в ядрената безопасност. Участие в референдума с гласуване за алтернатива 3 с отговор „не” едновременно противодейства на алтернатива 2.

Гласуване на гражданите с отговор „да” ще се даде силна легитимна възможност както на днешни, така и на бъдещи управляващи с позоваване на референдума да решат каквото си желаят по отношение на ядрената енергетика в България според политическите и личните си интереси – от съзерцателно непредприемане на нищо до заробващо обвързване на България с Русия за десетилетия напред и с рискове в ядрената безопасност.

И. Иванов, председател

22.01.2013 г.,

Упсала, Швеция

http://www.svobodata...&rid=29

Редактирано от JImBeam
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 146
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител

Всъщност Ядрената в Козлодуй, колко години живот има още ( без да се наливат пари в модернизации и т.н.)?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Всъщност Ядрената в Козлодуй, колко години живот има още ( без да се наливат пари в модернизации и т.н.)?

Към днешна дата пети и шести енергоблокове на АЕЦ - Козлодуй са сред топ 20 на най-надеждните и съвременни атомни централи в света.

Така наречените "модернизации" са само извиване на ръце от страна на големите концерни производители на оборудване за атомни централи .

Най-често АЕЦ - Козлодуй е изнудвана за оборудването с допълнителни технически средства в рамките уж на изпълнението на някакви натрапени мероприятия за намаляване на последствията от "хипотетични надпроектни аварии", които биха могли да се случат, например "хипотетичната опасност от тежка ядрена авариа със стопяване на активната зона"- за сведение подобни аварии на водно-водни реактори ВВЭР (Pressurized water reactor) е невъзможна понеже в качеството на забавител и топлоносител се използва обикновена дълбоко обезсолена вода.

За сведение реакторите на Фокушима дори нямат втори нерадиоактивен контур на топлоносителя, който задвижда турбината, а директно радиоактивната пара отива за завъртане на турбината, няма топлпобменник (парогенератор) със снопове тръбички за производство на чиста нерадиоактивна пара.

Също така, АЕЦ - Козлодуй има дублирани подсигуряващи незаввисими дизел-генераторни станции, които могат да снабдяват с аварийно електричество и при наводнение на цялата площадка (хипотетични наводнения чиято вероятност е веднъж на 5 милиона години).

За съжаление за България е решено още преди 22 години - трябва да бъдат поетапно затворени всички работещи блокове и това ще се изпълни от управниците ни на 100%.

Причината е тривиална, на територията на юг от Дунав предстои да се разиграят едни събития, които постепенно набират скорост, а тяхното провеждане не би било възможно в държава с работеща атомна електроцентрала ...

За да не съм голословен ето и факти за свръх-преоборудване каквото нямат 80% от западните атомни централи:

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – МОБИЛЕН ДИЗЕЛ-ГЕНЕРАТОР

18.11.2011

Във връзка с множеството въпроси обсъждани от чуждестранните читатели на сайта свързани с публикациите:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕТЕ В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

Допълнителни мобилни и стационарни дизел-генератори за всички руски АЕЦ

Ви предлагам следващата статия изготвена специално за AtomInfo.Bg от информационния център на АЕЦ «Козлодуй»

МОБИЛЕН ДИЗЕЛ-ГЕНЕРАТОР

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Мобилният ДГ (МДГ) е предназначен за обезпечаване аварийно електро-захранване на консуматори от системите за безопасност в условия на пълна и продължителна загуба на напрежение за собствени нужди за 3 и 4 блок.

При необходимост от алтернативна подпитка на парогенераторите на 5(6) блок в режим на пълно обезточване, МДГ се подсъединява чрез гъвкав кабел 6кV към трансформатор 5,6BU30 и захранва аварийни помпи 5,6TX40D01.

МДГ е монтиран на платформа, заедно с резервоар за гориво, щит за управление и силов кабел 6кV(с дължина » 140m) навит на барабан, като при необходимост от използуването му се транспортира с автовлекач до съответния блок.

Платформата има стандартна товароносимост 20 тона и размери 2,4 х 10,0 m, което е достатъчно за разполагане на ДГ и спомагателното оборудване.

МДГ е снабден със собствен МП 6 kV с ръчен привод. Същият се включва предварително преди подаване на напрежение към съответно избрана секция. По тази причина килиите за подсъединяване не са оборудвани с МП, устройства за РЗА, мерене и сигнализация, а само с шинна вставка. .

МДГ се подсъединява към монтираната на платформата междинна кутия “СEGELEС” с къси кабелни връзки (за да не се сгреши предварително определената посока, различните фази се подсъединяват към шпилки с различен диаметър) и се включва към секцията със собствения МП.

 • ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Дизел – тип КТА50-G3,

-
Сериен (зав.) № 33129122:

-
четиритактов, 16-цилиндров, V-образен (60
°
) дизел с едностепенно турбонагнетяване и последващо охлаждане;

-
степен на сгъстяване - 13,9:1;

-
работен обем - 50000 cm
3
;

-
маса (суха) - 9066 kg;

-
номинални обороти - 1500 об/min;

-
Регулатор на оборотите – електронен, следи оборотите и регулира подаването на гориво.

2.2. Горивна система

Препоръчвано гориво – дизелово гориво по ASTMNo2.

Горивната система се състои от:

-
резервоар с вместимост 3 тона;

-
маркучи за гориво – 2 броя (към дизела и обратно към резервоара);

-
филтри за гориво – 2 бр. – тип FF6042;

-
горивна помпа с регулиращ вентил и пусков клапан;

-
разпределители на горивото;

-
дюзи.

Максималният разход на гориво е около 85 USGall (320 литра) на час.

2.3. Маслена система – препоръчвано масло – SAE 15W-40.

Състои се от:

-
картер с нивомерно реле – сигнал “ниско ниво на маслото”;

-
маслена помпа;

-
маслени филтри – 5 броя – тип LF6011;

-
маслоохладители – към охладителната система;

Налягане на маслената система:

-
максимално, при номинални обороти – 483 kPa;

-
минимално, при номинални обороти - 310 kPa;

-
минимално, при 1000 об/min (прогрев) – 138 kPa.

Обем на маслената система – около 170 L;

2.4. Охладителна система

Охладителната течност е 50% ХОВ, 50% нискосиликатен антифриз (по-малко от 0,1% силикати, изразени като Na2SiO3) – по ASTM D4985 и добавка (антикорозионна) DCA4.

Състои се от:

-
изнесен радиатор, охлаждан от вентилатор, който се задвижва чрез ремъчна предавка от коляновия вал на дизела;

-
водна помпа, задвижвана от коляновия вал на дизела;

-
термостат;

-
охладители на въздуха;

-
маслоохладители.

-
Обем (само на блока на дизела) – 163 L.

-
Максимално допустима температура – 104
°
С.

-
Минимална работна температура – 70
°
С.

-
Настройка на термостата – 82
°
¸
93
°
С.

2.5. Електрическа система

Акумулаторната батерия е 24 V, 400Ah, два стартера и генератор, задвижван чрез ремък от коляновия вал.

2.6. Система за подаване въздух за горене (турбонагнетяване).

Състои се от:

-
въздушни филтри – 2 броя;

-
едностепенни турбокомпресори – 2 броя, задвижвани от изгорелите газове на дизела.

2.7. Система за отвеждане на изгорелите газове.

Състои се от:

-
турбини за задвижване на турбокомпресорите;

-
заглушители;

-
ауспуси.

2.8. Генератор – тип MagnaMAXDVR , модел 742 FSM 4617

Зав.№ WA-GB51487-01-1194:

-
номинално напрежение - 6000 V;

-
номинален ток - 132 А;

-
номинална мощност - 1100 kW;

-
номинална честота - 50 Hz;

-
клас на изолация - F (Tдоп
£
155
°
С);

-
номинален cos
j
- 0,8 (1375 kVA);

-
въздушно охлаждане - с вграден вентилатор;

-
безчетково възбуждане с електронен регулатор DVR2000;

2.9.Прекъсвач 6 kV

Производство на “TOSHIBA”, тип V16S-L, с ръчен привод:

-
номинално напрежение - 7,2 kV;

-
номинален ток - 630 А;

-
изключваема мощност - 90 кVА;

-
изключваем ток - 12,5 kA(2s);

2.10.
Управление
ръчно от щита за управление, чрез управляващ блок на платформата за транспортиране.

pic-3.jpg

Редактирано от Eньо
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добре тогава да попитам, кога предстои да ги затворят. Защото рано или късно ще стане.

Дойде време да гласуваме ни е още не знаем до кога имаме централа?

Снощи, като гледах референдума и чак яд ме хвана.

Ми те депутатите/министрите не знаят трябва ли ни централа и колко ще струва, искат обикновеният човек да знае.

По-голямо безхаберие за първи път виждам.

Едните Не искат централа, пък искат да правят разширение на Козлодуй. Хем казват, че не им трябва ток, хем искат да строят друга?

Другите пък казват, че ще ни я подарят ние няма да плащаме, а само ще изнасяме ток за парите и ще се изплаща.

Трети казват, че струва 6 милиарда евро на база на споразумение ( не на договор)

Извод:

1. Никой не знае колко ще струва.

2. Всички искат ядрени мощности, едните в Козлодуй, другите в Белене (да сме на криво, ама да не е същото).

3. Ядрената мощност е най-евина, най-скъпи са фотоволтаици и вятърни централи.( това си е факт)

4. Всички други страни дават мило и драго ние да нямаме централа, ама никаква, и си строят техните, а ние нали трябва да купуваме от тях.

5. Най-напред направиха нас хората на маймуни и сега чакат маймунско гласуване. "Напишете това (Да или Не), защото така искаме", а какво иска маймуната никой не я пита, уж е референдум.

Направиха и невъзможното маймуната да не знае какво да иска.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мерси.

М.да, за разлика от фотоволтаиците 80 ст. на киловат. Направо убийствени.

Значи е редно, ако 5 години продължава строежът, да се почне поне след 15 най-късно, да не останем на свещи, че те са по-скъпи от тока.

Иначе за цената казаха, че била 3,5-4 милиарда Евро и с оскъпяването ставала 6. Според договорката, а според другите си е 10-11 милиарда Евро според агенции назначени да смятат.

А офертата дали е валидна още никой не знае, но плащат по нея, вероятно е.

..

Ама какви са жалки само, бием тъпана, че нямаме пари за това, но казват с тези пари можем да направим пътища и какво ли още не, ами нали ги няма, как ще ги направят. Други им смятат каква е печалбата от централата, и няма нищо общо с което и да е инвестиране, в нещо друго, като доходност, но кой ли слуша.

Всички знаем, че е добре да има централа, но се постараха да замажат нещата и да не се знае колко ще струва наистина. И по-важното кой ще плаща и колко.

Че и за това се чуха няколко мнения, от 0% плащане, а ние само връщаме ток,

през 50 на 50 и до 22 милиарда от нас.

Та, като цяло цената варира от 0 лева до 22 милиарда. Е от това "по-точно" има ли?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Та, като цяло, цената на нова АЕЦ варира от 0 до 22 милиарда лева. Е от това "по-точно" има ли?

Аз пък съм чел за 22 млрд евро!

Като онази новина, в която объркали компотите с компютри и вноса - с износ.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не, варираше от 6 до 11 милиарда евро. ( от 3,5 някъде без ускъпяването и без 300 тата милиона за трасе за подключване към мрежата, но то милионите кой ги брои тука) :)

Което е до 22 милиарда лева.

Но да, не знам, може и евро някой да е писал.

Снощи поне никой не спомена тази космическа сума.

Всъщност стана достатъчно ясно че 11 те милиарда евро не е офертата, а прогнозата на HSBS Които пък щели да съдят за пране на пари:

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5359851

А офертата която ние не сме виждали била за 3 и нещо милиарда и до най-лошият вариант на оскъпяване 6,5 милиарда, по нормалният вариант за оскъпяване (ако работят повече наши строители, което е повече от вероятно) 5,5 милиарда евро.

От която сума обаче не стана ясно половината ли ще плащаме, защото знаем, че нашата част ще е 51% И търсеха инвеститор за останалата.

Останаха 3 дена до референсума, а всичко в мъгла.

На никой да не се случва такова ръководство на страната му.

Добре, че Аспарух не е провел референдум искат ли българите да мрат в бой за Византия или не.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Абе, блазни ме мисълта да видя пак Прага таз неделя, ама.....надали ;)(е до Мюнхен нЕма да стане). То и аз не зная дали там ще може да се гласува, хммм толкоз по моя интерес ;). Ще си запазя гласа (и бензина) за други (по-важни) каузи. Не че таз не е важна де, ама не става само...с референдум, трЕбе и акъл!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Някой изобщо ще гласува ли на този фарс?

Според някаква анкета, се оказва, че (поне - според отговорите, дадени от интервюираните):

- 53% ще гласуват

- 21% няма да гласуват

- 26% все още се чудят дали да (не) гласуват

- 65% споделят, че ще гласуват с "Да".

- 24% споделят, че ще кажат "Не".

- 11% все още се колебаят дали да кажат "Да" или "Не".

Най-активни ще бъдат предприемачите (70%) и пенсионерите (65%).

Онези, които биха гласували ДА или ЗА, симпатизират на следните политически партии: БСП, ГЕРБ, БНГ (Кунева), ДПС, Атака.

Онези, които биха гласували НЕ или ПРОТИВ, симпатизират на: ДСБ, ГЕРБ, СДС, Атака, БНГ, БСП, ДПС.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Чудя се как да помогна за да спечели "НЕ"-то?

Да гласувам с "НЕ", или да не гласувам?

Изборът ми клони повече към втория вариант.

Ако искаш да спечели "ДА"-то или "НЕ"-то, иди в избирателната секция и гласувай по съвест.

Ако искаш да провалиш референдума, просто не гласувай.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако искаш да спечели "ДА"-то или "НЕ"-то, иди в избирателната секция и гласувай по съвест.

Ако искаш да провалиш референдума, просто не гласувай.

Това е отговор на политик. Слушам го вече цял месец.

Интересува ме повече отговор на математик.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Чудя се как да помогна за да спечели "НЕ"-то?

Да гласувам с "НЕ", или да не гласувам?

Изборът ми клони повече към втория вариант.

Румба.....прави нещата по съвест (ИМХО де, да не си помислиш, че ти давам наклон на...референдума ;)! Няма нужда да помагаш, просто ....реши или пък се откажи от решение (и това е решение!). А ако имаш предвид, да влияеш на другите....забрави!

Ще подмина агитацията (щото ти разкривайки твоите желания, агитираш един вид), просто щото тука сме все мислещи хора ;) и даже аз кат модер да се изтъпанча (мани ме мен, ами да вземем колоси, като Глишо, Спандьо, Романа и т.н да не пропусна някой :() и да прокламирам нещо си, нашите потребители най много да си помислят...и тоя се е побъркАл ;).

Толкоз!

Според някаква анкета, се оказва, че (поне - според отговорите, дадени от интервюираните):

- 53% ще гласуват

- 21% няма да гласуват

- 26% все още се чудят дали да (не) гласуват

- 65% споделят, че ще гласуват с "Да".

- 24% споделят, че ще кажат "Не".

- 11% все още се колебаят дали да кажат "Да" или "Не".

Най-активни ще бъдат предприемачите (70%) и пенсионерите (65%).

Онези, които биха гласували ДА или ЗА, симпатизират на следните политически партии: БСП, ГЕРБ, БНГ (Кунева), ДПС, Атака.

Онези, които биха гласували НЕ или ПРОТИВ, симпатизират на: ДСБ, ГЕРБ, СДС, Атака, БНГ, БСП, ДПС.

Хммм, както се казва в адвокатските среди (според Гришъм де, прощавайте КГ, Дендро и Галахад, ама (и слава Богу, не съм имал досег с такива ни в БГ ни сега в Чешко) не задавай въпрос на който не знаеш...отговора ;).

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Според друго (малко по-ново) изследване:

- 33% от пълнолетните граждани са "за" реализиране на проекта АЕЦ "Белене",

- 30% са "против" развитие на ядрената енергетика у нас и за въвеждане на други технологии,

- 25% подкрепят постояването на нови реактори в АЕЦ "Козлодуй" без строеж на "Белене".

- Най-горещи привърженици на АЕЦ Белене са симпатизантите на БСП.

- Най-силни противници на ядрената енергетика са жителите на големите градове, младежите до 30 годишна възраст, както и привържениците на Синята коалиция и СДС.

- Най-противоречива е позицията на симпатизантите на ГЕРБ, които нямат яснота дали и как ще гласуват.

- Най-често намерение да гласуват на предстоящия референдум изразяват жителите на малките градове и на селата.

- В градовете, които са областни центрове, декларативната активност е по-ниска от 50%.

- Най-ниска засега се очертава избирателната активност в столицата.

Интервюираните, които възнамеряват да гласуват с "Да" на референдума (62%), са по-категорични в намерението си да упражнят правото си на глас, в сравнение с онези, които биха гласували с "Не" (38%).

Днес 33% искат да бъде построена АЕЦ "Белене", а 25% предпочитат прибавянето на нови реактори в АЕЦ "Козлодуй". Други 30% са твърдо против да развиваме ядрена енергетика и предпочитат въвеждането на алтернативни енергийни източници.

Както поддръжниците, така и противниците на развитието на ядрената енергетика у нас, твърдят че позицията им е по-скоро въпрос на личен избор, а не - на партийна дисциплина. Нещо повече: две трети от българите отричат да са повлияни от официалните позиции на лидерите на основните политически партии у нас.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Чудя се как да помогна за да спечели "НЕ"-то?

Да гласувам с "НЕ", или да не гласувам?

Изборът ми клони повече към втория вариант.

Прочети още веднъж първия пост по темата - по-точно алтернатива 1, 2, 3..... и реши ти какво искаш да се случи

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ситуацията е следната:

Дянков: След референдума може да променим политиката

Ама при тази формулировка значи, че може и да не я променят. И пак, и пак на Дянков да дадем думата:

Дянков: Ако референдумът се провали, Станишев трябва да подаде оставка

Ама като се погледне кой го казва, това значи, че може и да не я подаде.

Единственото, което ще стане на референдума, е че се хвърлят на вятъра доста пари, които можеше да се дадат като коледни надбавки на най-бедния народ в Европа, т.е. българския.

С вашия глас не решавате нищо.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Историк, благодаря за данните, ама не сме даже в гимназията. Ни аз (за съжаление), нито ти ;). Ако н е ме мързи ще посртна нещо за чешката енергетика, ама след тоз ..референдум. Ма най-вероятно ще ме мързи (нормално!).

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Когато става въпрос за ядрена енергетика, как бихте определили своята собствената информираност по тази тема?

- Висока – целенасочено търся информация по темата. (11%)

- Средна – понякога попадам на информация по темата. (51%)

- Ниска – чувал съм за темата, но не я следя. (28%)

- Никаква – не разбирам темата, а въпросът не ме интересува. (10%)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Данните от социологическите изследвания най-вероятно НЯМА да се окажат особено точни и гласуващите (или броящите бюлетините в ЦИК), вместо да ги потвърдят, ще ги опровергаят.

Да не забравяме, че немалка част от интервюоиращите ЛЪЖАТ, понеже дават социално престижни отговори. А тези отговори нямат никаква връзка с действителността.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Любопитна е прогнозата за времето в неделя, 27.01.2013 г. - в деня на референдума.

Студено (от -16 градуса в Стара Загора до +3 градуса в Благоевград), облачно (навсякъде) и със снеговалежи (в североизточната част на България).

Очевидно е, че излизането извън дома ще бъде истински героизъм.

Населени места в България, Европа - Sinoptik.bg.htm

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това беше първото което казах в къщи, референдум посред зима, явно искат да не гласуваме :)

Те всъщност някои наистина така искат.

От това което прочетох, от 3 те варианта , Да, Не или негласуване, най-лошото е да се гласува с Не.

Това означава, че повече няма да се развива ядрената енергетика, включително вероятно няма и да се реиновира Козлодуй, щото това спада към развитието. Нови блокова в Козлдуй си е развитие на ядрена енергетика. При Не отпада и това.

Което на практика означава ток от ТЕЦ-овете и зелената енергия.

По-добре или да се гласува с Да или да не се гласува. Поне се дава шанс да се мисли във времето.

и при двата варианта няма срок за начало примерно на строителство, остава отворено във времето.

С новите цени на тока може да стане изгодно да си правим фотоволтаици на покрива.

Те и германците решиха да карат без атомни-ядрени централи, но нещо им се огъна коловоза.

Пък Франция с нейните 100 ядрени централи, хич и не се оплакват.

Аз смятам, че не сме готови за този референдум.

Според пост 22 на Историк

Аз съм от търсещите информация и доста съм намерил, и спадам към тези, с никаква информираност.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Попаднах на "За" и "Против"

За

- По-слаба енергийна зависимост

- По-ниски въглеродни емисии

- Ще се покриват енергийните нужди, независимо от климатичните условия

- По-ниски цени на електроенергията в страната

- Възможност за износ на електроенергия

- Ще се намалят делът на "зелена" и "кафява" ел. енергия и делът на невъзстановяеми разходи и инвестиции

- ...

Против

- Ефектът от държавното субсидиране на нова АЕЦ е вредно от икономическа гледна точка

- АЕЦ Козлодуй е по-ефективна от бъдещата АЕЦ Белене

- Няма нужда от нови енергийни мощности

- Цените на ел. енергията в страната са неконкурентн (твърде високи)

- Износът на ел. енергия не трябва да бъде държавен приоритет, а - частна инициатива. Той не е икономически обоснован.

- В Швейцария липсват АЕЦ

- Идеята за създаването на втора АЕЦ в България датира от 1981 г., но нова АЕЦ не е построена и до днес!

- В бъдеще учените може да открият алтернативни източници на енергия, които да обезсмислят използването на ядрената енетргия.

- На остров Белене се намират гробовете на много концлагеристи. По-добре е там да се изгради манастир, а не - АЕЦ.

- Строежът на електроцентрали е от компетентността единствено на изпълнителната власт и на ядрение физици.

- Референдумът струва 2 млн лв., а нова АЕЦ би струвала 22 млрд лв или евро.

- По закон, чрез национален референдум не може да се решават въпроси, отнасящи се до държавния бюджет.

- Управляващите отново ще направят каквото си искат, както винаги до сега, без значение от резултата на референдума

- ...

Списъците вероятно може да се удължат.

---

Кое от всичко това е вярно и - доколко, това е Въпросът с главно В.

Обикновеният човек нито е ядрен физик, нито е икономист, нито е футуролог, че да знае верния отговор.

В книгата "Пътеводител на галактическия стопаджия" задават на един суперкомпютър задачата да даде смислен отговор на "Въпроса за живота, Вселената и всичко останало". Отговорът на машината е "42". Същия отговор могат да дадат и обикновените хора, които ще гласуват в неделя.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...