Отиди на
Форум "Наука"

Мормоните са Християни


thewitness

Recommended Posts

 • Потребител

Бог Вечният Отец

„ Целите на нашия Бог са велики, любовта Му необятна, Мъдростта Му безкрайна, мощта Му Безгранична; затова светиите имат причина и се радват”

Из живота на Джозеф Смит

Сред предците на Джозеф Смит , Които желаят да познаят истинския Бог в тяхното време. Самите родители на Джозеф са дълбоко религиозни и макар да не са намерили пълната истина за Бог в църквите около тях, почитт Библията като Божие слово и са превърнали молитвата в част от всекидневния живот. Брата на пророка Уйлям си спомня: Религиозните навици на баща ми бяха изключително благочестиви и морални....Аз бях викан да слушам молитви и сутрин, и вечер... Родителите ми, татко и мама, изливаха душите си пред Бог, дарителя на всички благословии, за да пази и съхранява децата им и да ги предпазва от грях и всички нечестиви дела. Такова бе строгото благочестие на родителите ми”. Уйлям казва също: „Откакто се помня, имахме семейни молитви. Добре си спомням как татко обиковено носише очилата си в джоба на жилетката си... и когато ние, момчетата, го виждахме да посяга към тях, знаехме, че това бе сигнал да се готвим за молитва”. След молитвата имахме песен, която пеехме, още помня думите: „ Още един ден мина и замина, сгънахме работните си дрехи”.

Това ранно духовно обучение заляга дълбоко в душата на младият Джозеф Смит. Когато той започва да се безпокои за вечното си добруване и да се стреми да узнае към коя църква да се присъедини, знае, че може да се отвърне за отговор към Бог.

„От Писанията научих, че Бог е същия вчера, днес и навеки, че той не гледа на лице, защото е Бог. Защото погледнах към слънцето, славното светило над земята, също и към луната, търкаляща се в своето величие по небето, също и звездите, които блестящи по своите орбити; и земята, на която стоях, и зверовете в полята, и птиците в небесата, и рибите във водата; също и хората, крачещи по лицето на земята във величие и красота, със сила и разум да управляват нещата, които са толкова изключително велики и чудни, тукмо по подобие на Онзи, Който ги е създал.

И когато размишлявах над тези неща, сърцето ми възкликна: Вярно е казъал разумният човек, че безумният е рекъл в сърцето си: Няма Бог (Псалми 53:1). Сърцето ми възкликна, всички тези дават свидетелство и сочат всемогъща и вездесъща сила, Същество, Което създава закони и постановява и обвързва всички неща с техните връзки, Което изпълва вечността, Което е било, е и ще бъде от вечността и за вечността. И като обмислях всички тези неща и че това същество дири хора, които да му се покланят с дух и истина (Иоана 4:23), аз умолявах господа за милост, защото нямаше никой друг, при кого да отида и да получа милост.”

На пълната с вяра молитва на Джозеф за милост и мъдрост е отговорено с Първото видение. То дава на младия Пророк далеч повече знание за Бог, отколкото притежава коя да е от съвременните му църкви, знание, което от векове е било загубено за света. В първото видение Джозеф узнава за себе си, че Отец и Синът са отделни същества, че силата им е по-голяма от тази на злото и че човек наистина е създаден по Божий образ – истини, важни за това да разберем действителната ни връзка с нашия Отец в Небесата.

Следват други откровения относно естеството на Бог, включително много от тези, които сега са в Писанията от последните дни. Като избрано оръдие на Бог за възстановяване на евангелската истина на света Пророкът свидетелства за Бог през цялото си служение. „ Ще ви питам за Бог”, заявява той, „защо искам вие всички да Го познаете и да сте близки с Него... тогава ще узнаете, че съм негов служител; защото аз говоря като човек, който има власт”.

Бог е любящия Отец на целия човешки род и източник на всичко добро.

„Докато една част от човешката раса безжалостно съди и укорява другата, Великият Родител на вселената гледа на целия човешки род с бащинска грижа и родителски поглед; Той ги вижда като Свое потомство и без което и да е от онези ограничени чувства, които влияят на чедата човешки, карайки „слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните” (Матея 5:45).

Ние допускаме, че Бог е великият източник и извор, отгдето произлиза всичко добро; че той е съвършен ум и само Неговата мъдрост е достатъчна да управлява и контролира могъщите творения и светове, които сияят и пламтят с такова величие и великолепие над главите ни, сякаш докоснати от неговият пръст и движени от всемогъщото Му слово...

Небесата заявяват славата Божия и небесната твърд показва делото на ръцете Му (Псалми 19:1); и моментно размишление е достатъчно да научи всеки човек със здрав разум, че всички тези неща не са просто плод на случайност, нито могат да бъдат потдържани от коя да е друга сила, по-малка от ръката на Всемогъщия”.

„Бог вижда тайните механизми на човешките действия и познава сърцето на всичко живо”.

„Целите на нашия Бог са велики, любовта Му необятна, мъдростта Му безкрайна, мощта Му безгранична; затова светиите имат причина да ликуват и се радват, знаейки че „тоя Бог е наш Бог до вечни векове; Той ще ни ръководи дори до смърт” (Псалми 48:14)

Когато разберем естеството на Бог, разбираме себе си и знаем как да се доближим до Него.

„Има само някои същества в света, които разбират правилно естеството на Бог. Голямото мнозинство хора не разбират нищо, нито това, което е минало, нито това, което ще дойде, що се отнася до връзката им с Бог. Те не знаят, нито разбират природата на тази връзка; и съответно знаят малко повече от дивият звяр или повече от това да ядат, пият и спят. Това е всичко, което човек знае за Бога или Неговото съществуване, освен ако не му е дадено чрез вдъхновение от Всемогъщия.

Ако човек не научи повече от това да яде, пие и спи и не разбира нищо от замисъла на Бог, то и звярът разбира същите неща. Той яде, пие, спи и не знае нияо повече за Бог; и все пак знае толкова, колкото и ние, освен ако не сме в състояние да разбирамечрез вдъхновение от Всемогъщия Бог. Ако хората не разбират естеството на Бог, те не разбират себе си. Искам да се върна в началото и да издигна умовете ви в по-възвишени сфери и към по-възвисено разбиране от онова, до коетро човешкият ум обикновенно се домогва.

...Писанията ни съобщават, че „това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил” (Иоана 17:13)

Ако някой човек не познава Бог и пита що за същество е Той – ако усърдно потърси в собственото си сърце – ако заявленията на Исус Христос и апостолите са верни, човекът ще разбере, че няма вечен живот, защото вечен живот не може да има на друг принцип.

Първата ми цел е да открия естеството на единствения мъдър и истинен Бог и що за същество е Той...

Самият Бог някога е бил, както сме ние сега и е възвисен човек, и седи на трон в далечните небеса! Това е голямата тайна. Ако завесата се вдигне днес и великият Бог, Който държи този свят в орбитата му и Който крепи всички светове и всички неща със Своята сила, се би яви днес , - казвам, ако можехме да Го видим днес, бихме го видели в човешки образ- като вас самите в личност, образ и самото тяло на човек; защото сам Адам бил създаден по самият маниер, образ и подобие на Бог, и получил напътствия, и ходел, говорел и обсъждал с Него, както един човек говори и общува с друг...

Имайки познание за Бог, ние започваме да знаем как да се доближим до Него и как да питаме тъй, че да получим отговор. Когато разберем естеството на Бог и знаем как да дойдем при Него, Той започва да ни открива небесата и да ни казва всичко за тях. Когато сме готови да дойдем при Него, Той е готов да дойде при нас”.

В Божеството има три отделни и различни личности.

Символът на вярата : „Ние вярваме в Бога, Вечният Отец, и Сина Му Исус Христос, и в Светия Дух”.

През април 1843 г. Джозеф Смит учи следното, записано по-късно като Учение и Завети : „ Отец има тяло от плът и кости, тъй осезаемо, както и човешкото, синът също; но Светият Дух няма тяло от плът и кости, а е личност от Духа. Ако не беше тъй, Светия Дух не можеше да обитава в нас.”

„Винаги съм обявявал Бог за отделна Личност, Исус Христос за отделна Личност от Бог Отец, а Светият Дух е отделна личност и е Дух: и те тримата съставляват три отделни Личности и три Бога”.

„Това, което е без тяло или членове, е нищо. Няма друг Бог в Небесата, освен онзи Бог, Който има плът и кости”.

Божеството е в съвършенно единство и Бог Отец е Вседържател

„ Много е казано за Бог и Божеството... Учителите на деня казват, че Отец е Бог, Синът е Бог и Светия Дух е Бог, и че всички Те са в едно тяло и един Бог. Исус се моли онези,които Отец Му е дал извън света, да бъдат направени едно, както Те двамата са едно”. (иоана 17:11-23)...

Петър и Стефан свидетелстват, че са видели Човешкия Син да седи от дясната страна на Отца. Всеки, който е видял небесата да се отварят, знае, че там има три Личности, които държат ключовете на силата и един е Вседържател на всички”.

„ Между трите Личности е бил сключен вечен завет преди сътворението на тази земя и той се отнася до тяхната повеля относно даденото на човеците на земята. Тези Личности...са наречени първият Бог, Творецът; вторият Бог, Изкупителят; и третият Бог, Свидетелят или Завещателят”.

„Да председателства като Глава или Вседържател (е) сферата на Отца, Исус като Ходатай и Светия Дух като Свидетел или Завещател. Синът има скиния или физическо тяло, също и Отец, но Светият Дух е духовна Личност без скиния (тяло)”.

„Светите писания казват, „Аз и Отец сме едно” (Иоана 10:30), и отново че Отец, Синът и Светия Дух са едно и тия три са съгласни ( 1 Иоаново 5:7-8). Така Спасителят се моли на Отца, „не се моля за света, а за тия, които си Ми дал,...за да бъдат едно”, или да бъдат единомислени и обединени във вярата (Иоана 17:9,11). Но всеки е различна или отделна Личност, и такива са Бог и Исус Христос, и Светия Дух, но те всички са съгластни в едно и също нещо”.

Редактирано от Lion Queen
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Гледната точка на българската православна Църква (БПЦ) относно сектата на мормоните можете да прочетете тук:

http://www.pravoslavieto.com/inoverie/mormons/2002.htm

http://www.pravoslavieto.com/inoverie/mormons/index.htm

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Що е култ и секта можете да прочетете тук:

http://www.pravoslavieto.com/2/intro/pravo...%BA%D1%82%D0%B8

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Бих искал да попитам уважаемия thewitness някой виждал ли е златните плочки на Джоузеф Смит, освен той самият, разбира се? Благодаря!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Интересно е обвинението към починалия през 2002 г. Рулън Джефс – един от най–известните мормонски лидери. Той е имал между 19 и 75 съпруги и десетки деца... За православните това е мормонска традиция, която пряко сродява сектата с мюсюлманските харемски обичаи. Формално мормоните се е отказват от полигамията за да се легитимират съгласно конституцията на САЩ, но това е само формалност...

Да не забравяме все пак, че мнозина от патриарсите – Моисей, Авраам, а после и царете Давид и Соломон са имали по няколко жени, включително и левиратни бракове, както и стотици наложници.

Цар Соломон е най-добрия пример имал е 700 съпруги и 300 наложници.

Наложницата обикновено се дефинира като “законна жена с второстепенен статут” или жена, която “се е посветила на един мъж” и “споделя много аспекти на обичайния брак”. Тя не е нито любовница, нито проститутка.

Но с преминаването на еврейското общество от родовообщинен към робовладелски строй се променят и обичаите в семейните отношения.

В Новия завет, вече се изисква моногамен брак:

Ефесяни 5:31 "Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът".

1 Тимотей 3:2 Прочее, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава,...

1 Тимотей 3:12 Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена, и да управляват добре чадата си и домовете си.

1 Тимотей 5:9 Да се записва само такава вдовица, която не е по-долу от шестдесет години, която е била на един мъж жена,...

Тит 1:6 ако е някой непорочен, на една жена мъж, и има вярващи чада, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство...

След подобни основания, не виждам причина за съществуването на полигамия при мормоните...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Мормонството няма нищо общо с Християнството. Това е коренно различна религия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мормоните смятат Иисус Христос за основна догма в тяхната религия, следователно се считат за християни. За какви ги считат другите деноминации е отделен въпрос.

„Фундаменталните принципи на нашата религия са завета на апостолите и пророците относно Иисус Христос, че Той е умрял, погребан и възкръснал на третия ден, и се възнесъл в небесата; всички други неща, които се отнасят до нашата религия са допълнения към това – Джоузеф Смит”

източник:

Thomas S. Monson, “The Way of the Master”

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Говорете за тях като за себе си. :bigwink:

След събирането на данните за дадена група лица тя се подлага на прекръстване, като няма никакво значение дали лицата са живи, мъртви, православни, католици, юдеи, мюсюлмани, атеисти или каквито и да е други. Те стават мормони и толкоз.

http://www.pravoslavieto.com/inoverie/mormons/2002.htm

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Далеч съм от мормоните. Аз имам православно кръщение на което държа. :)

„Твърди се.....” – така пише няколко абзаца по-нагоре в статията от която си цитирал пасажа. Това е явна конспиративна теория. По принцип всяка информация за инославни изповедания, вкл. и за мормоните от сайт като http://www.pravoslavieto.com е пряка и неприкрита православна пропаганда. За да вникнеш в учението на мормоните, както и на всяка друга църква следва да се запознаеш с оригинална литература на съответното изповедание.

На първо време The Articles of Faith

биха свършили работа:

http://www.jefflindsay.com/art_faith.html

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Мормоните смятат Иисус Христос за основна догма в тяхната религия, следователно се считат за християни. За какви ги считат другите деноминации е отделен въпрос.

„Фундаменталните принципи на нашата религия са завета на апостолите и пророците относно Иисус Христос, че Той е умрял, погребан и възкръснал на третия ден, и се възнесъл в небесата; всички други неща, които се отнасят до нашата религия са допълнения към това – Джоузеф Смит”

източник:

Thomas S. Monson, “The Way of the Master”

Това, което мормоните смятат за себе си, си е техен проблем. Те са толкова далеч от Християнството, колкото и мюсюлманите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Това, което мормоните смятат за себе си, си е техен проблем. Те са толкова далеч от Християнството, колкото и мюсюлманите.

... казва Last roman и http://www.pravoslavieto.com

А има ли доводи под формата на аргументи и факти? Имаш ли критерии по които можеш да определиш кой е близо и кой далеч от Христос? Всяка църква отговяря различно, но има минимално изискване за всеки християнин - да вярва, че Иисус е Христос.

Ето ти една от основните вероизповедни формули: „Вярвам, че Иисус Христос е Син Божи” (Деян. 8:37).

Какво казва първи член от The Articles of Faith – вероизповедния канон на мормоните?

„We believe in God, the Eternal Father, and in His Son, Jesus Christ, and in the Holy Ghost”

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ето ти една от основните вероизповедни формули: „Вярвам, че Иисус Христос е Син Божи” (Деян. 8:37).

Не всеки, който твърди това, е християнин. Арабите също си вярват в Бог/Аллах. А мормоните с измислените джоузефсмитски книги на Мормон са като мюсюлманите с техния Коран - твъде далеч от християнското учение.

Наистина ли не можеш да откриеш разликата между двете религии или само си спориш за да убиеш времето?

Айде малко жокерчета:

http://www.radiovaticana.org/bul/Articolo.asp?c=164866

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Айдеее,от http://www.pravoslavieto.com на Радио Ватикана.... От православна, та на католическа пропаганда... :biggrin: Ти не разбираш ли, че всяка църква в стремежа си да се изкара единствена, съчинява нелепости за всяка друга група осмелила се да се нарича християнска? Няма две религии, а само две вероизповедания – различно е.

Какво ни казва Радио Ватикана?

Мормоните в тяхната доктрина не приемат Библията и я определят като напълно корумпирана

а ето какво пише в http://www.mormon.org:

Библия свидетельствует об Иисусе Христе. Она оказывает влияние на миллионы Его последователей, поддерживая их. Это собрание священных писаний, содержащих Божьи откровения и рассказы о Его взаимоотношениях с Своими детьми, жившими на Святой земле

Те проповядват с думи Светата Троица, но в действителност я отричат, защото твърдят, че е съставена от три божества: Отец, Син и Свети Дух.

http://www.mormon.org:

Нам заповедано любить Бога (От Матфея 22:36--38). Иисус Христос учил: чтобы иметь жизнь вечную, мы должны познать единственного истинного Бога (От Иоанна 17:3). Как Его дети, мы должны знать, кто Он и на кого Он похож.

Нека да не забравяме, че и те (мормоните) са божи чеда изкупени от Исус и обичани от него, и че имат безпределна нужда да бъдат водени и придружавани с любов и търпение към истинската вяра.

Особено важен пасаж. Подтекстът е: „Ти ела при нас и си давай парите при нас, покорявай се на нас, а ние ще ти спасим душата и ще те уредим на ония свят. Само при нас ще се спасиш.

Има ли смисъл от повече цитати? Просто влезте в сайтовете на Светците от последните дни и вижте опроверженията на всички нелепости изречени по техен адрес.

По същия начин говорят и мормоните, както и всички останали деноминации... Това ги прави и всички християни, по това си приличат – по нелепостите които говорят един за друг. :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ти прочети цялата статия и сам ще видиш разликите между Християнство и мормонизъм.

Иначе мормоните чрез мимикрия се опитват да зарибят повече последователи, използвайки за целта Християнството.

Аз християнин, който да приема книгата на Мопрмон за свещена, а Джоузеф Смит за божи пророк не съм видял.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Християни са, само че протестанти. Ако става на въпрос, за католицизма и православието никоя протестантска деноминация не е християнство. Факт, че точка първа от мормонския Символ на вярата гласи: We believe in God, the Eternal Father, and in His Son, Jesus Christ, and in the Holy Ghost. Мисля, че е просто казано. Но че са различни, и то много различни догматично от православието е факт.

Между другото, за мормоните как и да е, но според някои "Свидетелите на Йехова" също биват разглеждани като протестанти, а те дори не признават Троицата и кръста.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Чудя се само как тъй става, че протестантските страни са най-податливи към възникване на всякакви секти... И то основно секти с търговска цел, един вид Jesus Christ Ltd.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Чудя се само как тъй става, че протестантските страни са най-податливи към възникване на всякакви секти... И то основно секти с търговска цел, един вид Jesus Christ Ltd.

В интерес на истината, сектите възникват основно в САЩ. Не знам от Норвегия или Финландия да са тръгнали секти. Просто в Америка отношението към религията е максимално сведено към практичността. Там, да регистрираш изповедание е също толкова лесно, като да си отвориш фирма. Религията в САЩ е ръка за ръка с комерсията - да си припомним Лас Вегас и купищата му "църкви".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Айде сега една задачка за домашно:

Лъжеученията на мормоните

В своите книги Джоузеф Смит и неговите приемници се ползват от християнски понятия и библейска терминология, но влагат в тях друг смисъл, създавайки по този начин ново, нехристиянско учение. За съжаление много неосведомени и доверчиви хора не се досещат, че термините "Син Божий", "спасение", "изкупление", "освещение", "Троица" и други при мормоните имат съвсем друго, нехристиянско съдържание и затова попадат в техните мрежи. Ето някои от най-явните изопачения на християнството:

За Бога

В първата точка на "символа на вярата" на мормоните четем: "Ние вярваме във Вечния Бог Отец, в Неговия Син Иисус Христос и в Светия Дух" - като че звучи правилно. При по-внимателно изучаване на източниците на тяхното учение обаче се оказва, че думите "Бог Отец" те възприемат буквално, биологически. Така например техният "бог вседържател" уж имал жена, която му родила "деца". Името на "жената" никъде не се упоменава, защото това е тайна; децата са - Иисус Христос, Луцифер и ние с вас. "Отецът", както смятат мормоните, живее в центъра на света (celestial) в близост до планетата Колоб, има физическо тяло и е човекообразен. "Децата" отначало имали само невидими, духовни тела (видимите физически тела те получили по-късно).

Всичко това у мормоните се нарича "нашият предземен живот". Оказва се, че заедно с Господ, Творец на небето и земята, съществуват и неопределено количество всякакви богове и богини. Наистина някои мормони ще настояват, че те признават само единия Бог, но това не се утвърждава от създателите на тяхното учение.

Пресветата Троица в нашето християнско разбиране не съществува за мормоните. Думата "Бог" се възприема от тях като едно от върховните същества. Те вярват в детеродните двойки, усъвършенствани от хората, които имат начало във времето и творят физически тела, "въплъщавайки духа". Това мормонско множество богове е предвождано от "Елохим", упоменат в старозаветното Писание - според мормоните "бог на Земята", имащ тяло, подобно на нашето.

Основателят на сектата Джоузеф Смит твърди:

"Аз искам открито да ви заявя, че винаги и на всички събрания, където съм проповядвал за същността на Божеството, това е било проповед за множеството богове."

Милтон Хънтър (Milton R. Hunter), член на Първия съвет на седемдесетте старци, учел:

"Сам Бог, нашият общ Отец... бил някога човек както всички нас, а след това станал Бог... Той се усъвършенствал и развивал, докато достигнал до състоянието на божество... И всички ние трябва да се научим как да станем богове."

В книгата "Доктрина на мормоните" техният водещ "богослов" B. McConcie пише:

"Съществуват трима богове - Отец, Син и Свети Дух... Ние се покланяме на тези трима богове. Но освен тях съществуват безчислено количество други свещени личности, идващи от безрбойните светове, които са достигнали прослава и затова също са станали богове... Това учение за множеството богове е толкова всеобхватно и славно, че пленява всяко въображение... И всеки, който достигне до прослава, ще стане Бог."

Трябва да се отбележи, че подобни идеи за божества, управляващи различни светове, са характерни за окултизма. Съвършено ясно е, че мормонското учение за развиващите се и усъвършенстващи се богове, получили тела, е напълно чуждо на християнството, богохулно и оскърбително за здравия смисъл. Християнството винаги различава строго вечната, безконечна, всесъвършена и недостъпна за разбиране Божия природа от създадената и ограничена природа на другите същества - ангели, хора, животни и т.н. Не трябва да се бърка Твореца с творението! Някои не без основание изказват предположението, че самото учение за раждащите се деца божества било измислено именно за оправдание на многоженството на "пророците" и "светците" от мормонската религия.

За Христос

Мормоните твърдят, че вярват в истинния, библейски Иисус Христос. Една от техните брошури гласи: "Христос е нашият изкупител и Спасител. Без Него не би имало нито изкупление, нито спасение." Подобни твърдения объркват простодушните вярващи, които смятат, че мормоните проповядват християнското учение. В действителност тяхното учение за Христа е изпълнено с окултно влияние и задгробни същества.

За християните Иисус Христос е Второто Лице на Пресветата Троица, истинният Бог, съвечен и единосъщен на Бог Отец, роден, несътворен, безмерно по-висш от всички творения.

За мормоните Той не е уникален. Иисус е едва един от множеството богове (при това не особено значим), Който със своите лични заслуги достигнал до божествена праведност. Според един от идеолозите на мормонството: "Христос е спасено същество". Той уж бил роден брат на Луцифер (Сатаната). Последният се оказал непослушен син на "Елохим", същия, който родил и Иисус. Христос се явява едва първият сред безчисленото множество други духове. Той бил роден уж чрез физическото съвокупление на "Отца" (Адам - Елохим) с Мария. В други версии на мормонското учение Христос се именува сътворен във времето.

При това еретическо разбиране на библейските събития се достига до абсурдното твърдение, че Дева Мария освен че имала физическа близост с "Елохим", но и живяла със своя мъж Иосиф и не била дева. Някои от мормоните дори дръзват да наричат Христос свой "по-голям брат".

Опитвайки се да оправдаят многоженството, мормоните учат, че Иисус бил женен в Кана Галилейска и имал множество други жени, сред тях били Марта и Мария (сестрите на Лазар), от които му се родили деца. Разбира се, в Свещеното Писание няма нищо подобно.

Цялото това богохулно учение е измислено от "пророците" на мормонството. Ако се събере в едно всичко, което мормонските "богослови" говорят за Христос, то ще се види, че те Го унижават повече от арианите, осъдени от Първия Вселенски събор, който се състоял в гр. Никея в 325 година.

Когато мисионерстват сред християни обаче, те поначало избягват тези специфични възгледи на своето учение и говорят за Христос с престорен възторг и благоговение. Възможно е дори много мормони да познават зле подробностите на своето учение и просто да повтарят общоприетите християнски истини, от които са отстъпили основателите на тяхната религия. В действителност мормонските "епископи" не преминават дори формално през богословско образование, а получават длъжността си благодарение на своите комерчески и организаторски способности.

Нима една от характеристиките на новоезическите религиозни учения не е да се покрият с булото на "християнството" ?! Един от методите е семантичната подмяна на основните християнски понятия с езическо съдържание! Звучат познато, но ... в дълбочина смисълът друуууг......:bigwink: Те това означава духовна диверсия!

Редактирано от Lion Queen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тук пак ни заливат с призракът на православното „най-”. По-конкретно tonkata3.

То дава самочувствие че си на владетел на абсолютната истина, носи сигурност и спокойствие, убеждава, че няма на света въпрос или проблем, който не можеш да обясниш „православно”. Да вярваш в непогрешимостта на схоластическото богословие и абсолютния авторитет на една институционализирана църква. Това са хора заслепени от последиците на тази вяра – триумфализма. Той отрича и оборва (с аргументи и доказателства) всичко не-„наше” и отнема на другия правото да се спасява. И тук изобщо не се явявам защитник на мормоните, касае се за православния триумфализъм.

Какво е това „православен триумфализъм”? Има гугъл потърсете и разберете сами. А може би трябва да се направи и специална тема за дискусия относно православния триумфализъм?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Панцер, един бърз офсайт - това честно не е виц, а действителност -

Пия си бирата с един мой приятел на центъра в Сливен през 97-ма година. И по едно време ''екс нихило'' цъфват двама старейшини от Мормонската църква .

Викаме им - Хелоу.

Хелоу ни отвъщат - а ние допълваме Хелоуин- със смях и ония изтръпват. Стоят около нас с въртеливо центробежно движение и докато се чудят откъде да ни подвханат - от невъзможно предложение за изучаване на английско-мормонски, който ние сме готови да им продемонстрираме на минутата или покана за концерт на Бийтълс , ние ги мятаме.

Павката, моя човек, им вика- " Аааа, ааабе , сега се сетих, че вие идвате оттам, откъдето се подават перископите на съветските подводници, като излязат на американския брег :biggrin:

(както знаете Солк Лейк Сити е в центъра на континента).

Докато единия вече блокира и си търсеше маслото за смазка, аз подхванах другия - ти бе, ирландско предателче (колабриционистче) , карам му се аз, О ' Нийл , апропо , коя мормонска тройка, те конфенсира от католичеството ???

(както знаете имена с О' се носят от ирландци, а Мак' от шотландци , на мормоните пък им е разрешено многоженството ).

Оранжевия О'Ниил полилавя .. и пита - "Фром уеър ю ноу ...."

Ами , тъпчо викам му аз - на скапаната ти ''старейшинска'' значка, пише ''О' Нийл'' и тъй като ние папуасите на Балканите сме паднали от Папуа- Нова гвинея, пардон Памир и Алтай ... то и на бебе е ясно,че бидейкй рижав и с ирландско име си етнически ирландец .

Освен това , допълни Павката (той е завършил английска гимназия) англо-американския ти е като на шотландско пони на 10-та бира.

Оттук насетне, нито пренастройка на програмата ,нито машинна смазка, нито командно дишане не можеше да помогне на горките мормончета, които изпаднаха в интелектуален нокдаун от срещата с нас пигмео-папуасите от родните Балкани.

В Търново пък мормончетата ги биха от ВМРО. По антенките ги биха... Единия се оказа синковец на важен американски дипломат, не помня кой беше. Но си ги изтеглиха с перископите, антените и роботите си ги вземаха.

Препоръчително е да не ги връщат. Щото пак ще ядат бой, по антенките.

Какви християни, какви пет лева ???

Апропо, Панцер ,ако масоните са християни, то кво пречи и мормоните да са такива ???

Или ...ооо, прочие ти, май не си чувал, че сърфиста на мормончетата Джоузеф Смит е член на масонска ложа ???

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Продължавай да триумфираш православно, но все пак да ти напомня думите на бл. Августин:

„мнозина, които на земята са се считали за чужди на Църквата в деня на Съда ще открият, че са били нейни граждани; много от тези, които са се мислели за членове на Църквата ще видят, че са били чужди”

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Предлагам ти, от своя страна тънката книжка на св. Игнатий Брянчанинов - "Неъзможно спасението на иноверци и инославни" .

Проблемът ти е ,че си твърде дедуктивен .

Православната църква в тази насока определено е индуктиувна.

В този смисъл православното изказване на бл. Августин се явява , частен случай и напълно е правдоподобно.

Но , да кажеш, че някакви откачени роботизирани зомбита спадат към Християнските деноминации или конфесии след като изподват арианството, исляма и уфопоклонението (за извънземните богчета) то е ясно ,че кардинално не познаваш "Християнството" и ме караш да ти отвърна с друг цитат на св. Атанасий Велики, който казва :

„Църквата Христова е основана на вярата в Светата Троица. Който отпадне от тази вяра не може да се нарече християнин.”

Апропо, още ли мормоните са християни ??>??

Единственото точно определние на тези неандерталци дава сектолога А. Дворкин и то е "култова секта".

Култова секта означава -

1. Групировка имаща за авторитет различни от Библията източници, Джоузеф Смит нарича своята "Книга на Мормон" - " най-вярната от всички книг на земята'" -

2. Всички секти са антитринитаристи Апропо миришат здраво на новоюдеизъм .

3. Тотално залегнати в ученията им са страшно повредена Христо и сотирология - мормоните учат за частично изкупление.

4.Всички секти имат месиански и есхатолигични надежди . Сам знаеш за безкрайните промени на йеховистите за Края на света.

5. Семантичната джунгла на сектчиката "Мормон" си е направо непроходима. .. иди разбери какво искат да ти кажат ...

Редактирано от Lion Queen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
„Църквата Христова е основана на вярата в Светата Троица. Който отпадне от тази вяра не може да се нарече християнин.”

Апропо, още ли мормоните са християни ??>??

The Articles of Faith (Членовете на вярата на мормоните)

1. We believe in God, the Eternal Father, and in His Son, Jesus Christ, and in the Holy Ghost.

Семантичната джунгла на сектчиката "Мормон" си е направо непроходима. .. иди разбери какво искат да ти кажат ...

Пак казвам - за да разбереш какво иска да ти каже дадена деноминация е необходимо да прочетеш нейните изповедни формули и верови поучения по възможност в оригинал, а не да цитираш православна литература и изобщо православното учение за мормоните. Съмнявам се да си го правил. Самото желание да го направиш вече се тълкува от православната църква като отстъпление. Православните имат интерес да представят мормоните, както и всички други неправославни в превратна, лъжлива светлина, за да отклонят и разколебаят нейните последователи и потенциални членове, като ловко цитират и Светите Отци в своя полза.

Всяко съзнание, било то православно, протестантско, мюсюлманско или каквото искаш друго, се моделира, ти не можеш да надскочиш моделите култивирани в теб. По същество твоите аргументи са православна пропаганда, апология в защита на православието, насочена срещу мормоните. Чети оригинална литература на Светците от последните дни, (а и не само от тях) освободена от клеветите на нейните опоненти, тази литература няма нищо общо с казваното от православните по техен адрес.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Pancer, досега ти казах 50-пъти, че мормоните са жалки манипулатори, не от ортодоксална (православна точка) , а от лични контакти, както преди 12 години когато бях обикновен тинейджър и отново сега след 10 -години и като духовник.

Защо са им на готините ти мормончета списъците на покойниците за 100 години назад ???

От благочестиво намерение за спасение на техните души ???

Защо ми казваш, че използвам Православни писания, като сам много добре знаеш, че мормонските шефове са многоженци ???

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...