Отиди на
Форум "Наука"

Наркотиците


Recommended Posts

 • Администратор

Статия в сайта: icon11.gif http://www.chitatel.net/drugs/

Статията е публикувана в 14 брой на сп. "Българска Наука"

За наркотик се смята всяко вещество, което е способно да промени нормалното психическо състояние на човека. Понятието „наркотик” е тясно свързано с термините „привикване” (нуждата от увеличаване на дозите за постигане на същия ефект) и „зависимост” (нуждата да се приема наркотик, за да се избегне състоянието на „липса”). Последният термин представлява критерии, според които наркотиците се разделят на „слаби” и „силни”.

http://www.chitatel.net/drugs/

В тази тема ще дам малко исторически данни за откриването на известните наркотици.

Опиум

Опиумът за пръв път е използван като лекарство в Египет по време на периода на Старото царство (около 3500 - 2500 г. пр. Хр.). Една от най-старите книги с рецепти споменава за питие, направено от него.

Морфин

Морфинът е получен от опиума през 1805 г. от германския химик Фридрих Сертюрнер (1783 - 1841). Наречен е на името на Морфей, сина на Съня и създателя на сънищата в гръцките легенди.

Хероин

Германският фармацевтичен производител Фридрих Вайер и съдружници през деветдесетте години на XIX век изработили от морфина по-ефективен аналгетик за медицински нужди. Техният нов продукт, хероинът, бил пуснат на пазара през 1898 г.

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 268
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребители

Според §1 т. 10-14 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., изм., бр. 63 от 1.08.2000 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 2.08.2002 г., изм. и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 29.12.2002 г., бр. 56 от 20.06.2003 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 79 от 4.10.2005 г., изм., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. и доп., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 7.10.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г.)

10. "Психотропно вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, или всеки естествен материал, включени в Списък I, Списък II, Списък III и Списък IV на Конвенцията за психотропните вещества.

11. "Наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон. Наркотично вещество е и всяко друго природно и синтетично вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон, което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм.

12. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Препарат" означава всеки разтвор, смес или материал в което и да е физическо състояние, съдържащи едно или няколко наркотични вещества в терапевтични или нетерапевтични дози.

12а. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) "Зависимост от наркотични вещества" е психическо или физическо състояние, което възниква в резултат на взаимодействието на организма и наркотичното вещество и което се характеризира с определено поведение или друга реакция, които винаги включват необходимостта от постоянно или периодично приемане на наркотичното вещество.

13. "Злоупотреба с наркотични вещества" означава употреба на забранени наркотични вещества или употреба без лекарско предписание на лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества, поставени под контрол.

14. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 55 от 2007 г.) "Прекурсор" e "включено в списъка вещество" по смисъла на чл. 2, буква "а" от Регламент 273/2004 и чл. 2, буква "а" от Регламент 111/2005.

Ето ги и приложенията:

Приложение № 1

към чл. 3, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве

поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение

в хуманната и ветеринарната медицина

Аlpha-метилфентанил

Аlpha-метилтиофентанил

Амфетамин

Ацетил-alpha-метилфентанил

Ацеторфин

Beta-хидрокси-3-метилфентанил

Beta-хидроксифентанил

Броламфетамин

Дексамфетамин

Делта-9-тетрахидроканабинол и стереохимическите му изомери DET

Дезоморфин

DMA

DMHP

DMT

DOET

Етиламфетамин (N-етиламфетамин)

Етициклидин

Еторфин

Етриптамин

Катинон

Кетобемидон

Кокаинов храст

Коноп (марихуана)

Концентрат от макова слама

Листа от кока

Левамфетамин

Левометамфетамин

(+)-лизергид

Макова слама

MDMA

Мезокарб

Мескалин

Метамфетамин

4-метиламинорекс

3-метилтиофентанил

3-метилфентанил

Меткатинон

MMDA

МППП (МРРР)

N-етил MDA

N-хидрокси MDA

Опиев мак

Опиум

Пара-флуорофентанил

Парахексил

Пепап (Рерар)

PMA

Псилоцибин

Псилоцин (псилотсин)

Рацемат на метамфетамин

Ролициклидин

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Хашиш

(Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Хашишово масло

STP (DOM)

Тенамфетамин

Теноциклидин

Тетрахидроканабинол

Тиофентанил

ТМА

Фенетилин

(Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Хероин (диацетилморфин)

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този

списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли

(включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да

съществуват.

Приложение № 2

към чл. 3, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и

ветеринарната медицина

Алилпродин

Алфамепродин

Алфаметадол

Алфапродин

Алфацетилметадол

Алфентанил

Анилеридин

Ацетилдихидрокодеин

Ацетилметадол

Безитрамид

Бензетидин

Бензилморфин

Бетамепродин

Бетаметадол

Бетапродин

Бетацетилметадол

Глутетимид

Декстроморамид

Декстропропоксифен

Диампромид

Диетилтиамбутен

Дименоксадол

Диметилтиамбутен

Димефептанол

Диоксафетил бутират

Дипипанон

Дифеноксилат

Дифеноксин

(Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Дехидроеторфин

Дихидроморфин

Дротебанол

Екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин

и кокаин

Етилметилтиамбутен

Етилморфин

Етонитазен

Етоксеридин

Зипепрол

Изометадон

Клонитазен

Кодеин

Кодоксим

Кокаин

Левометорфан

Левоморамид

Леворфанол

Левофенацилморфан

Меклоквалон

Метадон

Метадон междинен

Метаквалон

Метазоцин

Метилдезорфин

Метилдихидроморфин

Метилфенидат

Метопон

Мирофин

Морамид междинен

Морферидин

Морфин

Морфин метобромид и други петвалентни нитрогенни морфинови деривати,

включващи морфин-N-оксидни деривати

Морфин-N-оксид

Никодикодин

Никокодин

Никоморфин

Норациметадол

Норкодеин

Норлеворфанол

Норметадон

Норморфин

Норпипанон

Оксикодон

N-оксиморфин

Оксиморфон

Петидин

Петидин междинен А

Петидин междинен В

Петидин междинен С

Пиминодин

Пиритрамид

Проперидин

Пропирам

Прохептазин

Рацеметорфан

Рацеморамид

Рацеморфан

Ремифентанил

Секобарбитал

Суфентанил

Тебаин

Тебакон

Тилидин

(Трамадол, отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

Тримеперидин

(Трихексифенидил, отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

Фенадоксон

Феназоцин

Фенампромид

Феноморфан

Феноперидин

Фенметразин

Фентанил

Фенциклидин

Флунитразепам

Фолкодин

Фуретидин

Хидрокодон

Хидроксипетидин

Хидроморфинол

Хидроморфон

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този

списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли

(включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да

съществуват.

Приложение № 3

към чл. 3, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.,

изм., бр. 79 от 2005 г.)

Рискови вещества

Алобарбитал

Алпразолам

Аминорекс (аминоксафен)

Амобарбитал

Амфепрамон

Барбитал

Бензфетамин

Бромазепам

Бротизолам

Бупренорфин

Буталбитал

Бутобарбитал

Винилбитал

(Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.)

Гама-хидроксибутират

Делоразепам

Диазепам

Дихидрокодеин

Естазолам

Етилов лофлазепат

Етинамат

Етхлорвинол

(Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Золпидем

Камазепам

Катин

Кетазолам

Клобазам

Клоксазолам

Клоназепам

Клоразепат

Клотиазепам

Лефетамин

Лопразолам

Лоразепам

Лорметазепам

Мазиндол

Медазепам

Мепробамат

Метилфенобарбитал

Метиприлон

Мефенорекс

Мидазолам

Ниметазепам

Нитразепам

Нордазепам

Оксазепам

Оксазолам

Пемолин

Пентазоцин

Пентобарбитал

Пиназепам

Пипрадрол

Пировалерон

Празепам

Секбутабарбитал

Темазепам

Тетразепам

(Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Трамадол

Триазолам

(Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Трихексифенидил

Фендиметразин

Фенкамфамин

Фенобарбитал

Фенпропорекс

Фентермин

Флудиазепам

Флуразепам

Халазепам

Халоксазолам

Хлордиазепоксид

Циклобарбитал

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този

списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли

(включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да

съществуват.

Е ето и как този закон дефинира някои от популярните наркотични растение и вещества:

1. "Конопено растение" означава всяко растение от рода на конопа Cаnnabis (Канабис).

2. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Коноп" означава листата и/или цветните и плодните връхчета на конопеното растение.

3. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Хашиш" означава отделената по механичен път смола от конопеното растение или конопеното растение, подложено на механична обработка, в резултат на която не могат да се разграничат отделните му части.

3а. (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Хашишово масло" означава смолист сок от конопено растение, извлечен по химичен път.

4. "Опиев мак" означава растението от вида Papaver somnipherum L (Папавер сомниферум Л).

5. "Опиум" означава сгъстен сок от опиев мак.

6. "Макова слама" означава всички части (с изключение на семената) на опиевия мак след окосяване.

7. "Кокаинов храст" означава всеки вид храст от рода Erythroxylon (Еритроксилон).

8. "Листа от кока" означава листата от кокаинов храст с изключение на листа, чийто екгонин, кокаин и всички други екгонинови алкалоиди са извлечени.

Link to comment
Share on other sites

 • 8 месеца по късно...
 • Потребител

Поздрав !

Зависимостите от наркотиците са опасни и за самият зависим и за тези, които познава. Аз съм имал възможността да познавам зависими хора и им помогнах, затова се опитвам да помагам и на вас. Ще ви дам направлението RETO Испания. Това е единственият начин да запазите живо вашето дете или приятел. Напишете в Google .... RETO! Прочетете, научете и спасете вашият близък. Ние спасихме няколко човека вече. Ако имате нужда от някаква помощ за този наркотичен проблем я давам безплатно. Наркоманията е най- големият бич в днешно време. ЩЕ СЕ ЛИША ОТ ЦЯЛОТО СИ СВОБОДНО ВРЕМЕ ЗА ДА МОГА ДА ПОМОГНА НА ЗАВИСИМ. Не ме щадете! Всеки човешки живот е неповторим и трябва да бъде спасен! Rockbul!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Дано някой, който има нужда и прочете темата си признае, че е зависим и се обърне към теб за помощ. Или родителите и близките му да си признаят проблема... Благодарим ти, че предлагаш помощ и морална и материална подкрепа от трибуната на нашия форум. Току що една близка ми сподели проблем с братовчед й. Дано успея да ги убедя...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

без воля...и то каква воля няма измъкване от дози дяволски обръч,но всеки който има възможност трябва да подаде ръка..за това сме хора да не забравяме,въпреки че в обществото вече тлее някаква апатия относно всички проблеми в държавата,идваме на помощ само по празници....

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Мдам, т. нар. ЗКНВП, който имам честта доста добре да познавам /тъй като работя с него/, не включва Салвия дивинорум в приложенията си, което го прави съвсем легален халюциноген у нас. :whistling:

Иначе ето една нелоша статия за токсикоманиите:

http://www.malkitaini.com/index.php?m=2021

Link to comment
Share on other sites

 • 5 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор
Германският Бундестаг с мнозинство на гласовете одобри използването на синтетичен хероин в качеството му на лекарство за наркомани в особено тежки случаи на силна наркозависимост, когато стандартните средства за лечение са се оказали безсилни, съобщи DW-World.de.

Според новите правила, лицата, които се намират в силна зависимост от хероина, могат да получават с рецепта от аптеките препарата диаморфин. Диаморфин е активното вещество на хероина.

Поддръжниците на приетото решение се позовават на проведените в седем немски града многогодишни изпитания и твърдят, че подобна терапия, съпроводена от психологическа и социална подкрепа, като цяло е дала положителни резултати, а в някои от случаите дори е довела до пълно освобождение от наркотиците. Освен това, този начин на разрешаване на проблема помага за ограничаването на мащаба на наркопрестъпността.

Противниците обаче обръщат внимание на факта, че изпитанията са се провеждали в условия на строг контрол, а новите правила опростяват достъпа до подобни препарати и могат да доведат до неограничената им употреба, оттам- до увеличаване на броя на силно зависимите. Депутатите от фракцията на ХДС/ХСС пък наблегнаха на факта, че в Германия 80 000 души са зависими от хероин, отсега те могат да разчитат на терапия с диаморфин и това ще увеличи разходите на здравните каси с трицифрени милионни суми.

В същото време дори критиците на новоприетото решение признават, че за около 3 000 души, особено силно зависими от хероин, приемът на диаморфин може би е последният шанс за сносно съществувание след многогодишни страдания.

Освен в Германия, където досега се предписваше в експериментални условия, диаморфин се предписва като възможност за лечение на хронично употребяващи опиати, неподдаващи се на лечение, в ограничена степен в Холандия / 815 пациенти за 2006 г./ и Обединеното кралство / 400 пациенти/. През февруари 2008 г. също беше взето решение за въвеждане на схема за предписване на диаморфин в Дания.

В допълнение, произволно контролиран експеримент с опиати за употреба чрез инжектиране (RIOTT), който в момента се провежда в Обединеното кралство, ще оцени ефективността на диаморфина за инжектиране, метадона за инжектиране и метадона за перорално приложение.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

Нека кажем нещо интересно и за наркОтиците ( пускам ударението там, защото много ме кефи, това е нещо като "второсигнално-системен наркотик" :)) )...

НаркОтиците, най-общо повлияват ЦНС ( централната нервна система ), като оказват влияние върху това - как отделни популации от нервни клетки комуникират помежду си... Променят взаимодействията между отделни невронни популации... И понеже говорим за наркОтици - това са нервни популации представляващи част от системата за възнаграждение или имащи отношение към нея...

Въздействията се оказват, основно на ниво синапси...

Пресинаптична мембрана от един неврон ( това е устата на единия неврон ), постсинаптична мембрана от друг неврон ( това е ухото на другия неврон ) и синаптична цепка ( в ролята на въздушното пространство между устата и ухото, през което прелитат звуковите вълни или в нашия случай - невромедиаторите ) - просто до немай-къде...

НаркОтиците могат да повлиаят 1. СИНТЕЗАТА НА МЕДИАТОРА. Както го сторва кокаина, той предизвиква увеличаване синтезата на допамина в пъти над нормата, това пък води до освобождаване на допамин от допаминергичните неврони ( тия които отделят допамин, като невромедиатор ) в пъти над нормата, а много допамин = много кеф. Малко допамин = Паркинсон.

НаркОтиците могат да повлиаят 2. СВЪРЗВАНЕТО НА МЕДИАТОРА СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА НЕГО РЕЦЕПТОРИ ПО ПОВЪРХНОСТТА НА ПОСТСИНАПТИЧНАТА МЕМБРАНА. Тези, които "имитират" действието на медиатора, се наричат агонисти, а тези които го блокират антагонисти. ЛСД-то се смята за агонист на серотонина, към ЛСД-то обаче не се развива зависимост, за разлика от кокаина където степента на зависимост е много силна.

НаркОтиците могат да повлиаят 3. ОБРАТНОТО ЗАХВАЩАНЕ НА МЕДИАТОРА ОТ ПРЕСИНАПТИЧНАТА МЕМБРАНА. Това е механизъм, който има за цел постигането на икономичност, или да не се хвърля материал напразно, защото от многото молекули, които се отделят от пресинаптичната мембрана само част от тях достигат постсинаптичната, за това неврона си вика: "Дай да си зема аз обратно това, което е стигнало пак до мене, за да не иде зян..."...

Амфетамините блокират "обратното захващане" ( ре-ъптейк-а ) на допамина... Повече допамин в синаптичната цепка, по-голямо по сила въздействие върху постсинаптичната мембрана...

И като за финал... НаркОтиците могат да повлиаят 4. МЕТАБОЛИЗИРАНЕТО ( РАЗГРАЖДАНЕТО ) НА МЕДИАТОРИТЕ ОТ СТРАНА НА ЕНЗИМИ РАЗПОЛОЖЕНИ ПО ПОСТ- И ПРЕСИНАПТИЧНАТА МЕМБРАНА, КАКТО И В СИНАПТИЧНАТА ЦЕПКА. Типичен пример са антидепресантите от типа на моноаминооксидаза-инхибиторите ( МАО-инхибиторите )... Моноаминооксидазата е ензим, който предизвиква разграждане на допамин-а ( и норадреналин-а, ако не се лъжа ), в синаптичната цепка. Инхибиторите потискат неговата активност, което от своя страна води до разграждането на по-малко количество моноамини и до усилване на действието им върху таргетните клетки...

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Потребител

За съжаление, живеем в общество, чийто проблем далеч не е зависимостта. Болни сме от предразсъдъци (не визирам само България и говоря от личен опит и сблъсък с други западно и източни култури). По този начин създаваме много повече зависимост от колкото лекуваме.

Лично аз гледам на зависимостта от съвсем друга гледна точка и много често се сблъсквам с тотално погрешните представи на хората, засъдени в тяхното съзнание от още по-погрешни източници. Дрогата (хероин, морфин, опиум) не променя хората (не и в истинския смисъл на думата), просто на повръхността изплуват най-лошите и тъмни страни на дадения индивид - той винаги ги е имал, винаги са били там, но просто са били подтискани (за добро). Все пак всички имаме тези тъмни страни - склонност към насилие и престъпност, но просто не ни се е налагало да се обръщаме към тях. А повечето зависими имат една единствена мисия - да си набавят следващата доза. Дори това да означава да крадат - било то от чужди хора или собствените си родители. Картинката е зловеща.

Това, което мен винаги ме е учудвало е, че доста от зависимите са сравнително ерудирани и дори интелигентни хора. Всякакви съм виждала - street junkies, деца от заможни докторски семейства - никой не е застрахован. Хората това трябва да разберат - няма значение как възпитаваш детето си, колко му даваш и т.н. - ако обстоятелствата го тласкат към зависимостта, то той ще се подхлъзне. Всичко зависи от индивида. И пак казвам - никой не е застрахован.

Опит с различни видове лечения - бол. Ревия и други лекарства не помагат. А метадона - това е доживотна присъда. Метадона е heroin without the high. Врътката на метадна е, че ти позволява да фунционираш, работиш, съществуваш. Но само това. Съществуваш, но не живееш.

А и когато се закачиш на метадон, откачване няма. Ако хероинова абстиненция те държи няколко дена до една седмица, то на метадон месец-два са ти в кърпа вързани. Болките са толкова безмилостни, особено напрежението в краката, че има хора, които се режат с нож, само и само да понамалее напрежението.

Алтернативата на комуната - абсурд. Лично мнение. Повечето хора дори след комуна се връщат към зависимостта си.

След години търсене, най-накрая се натъкнах на най-адекватното и ефективно решение. Винаги съм се доверявала много повече на природата, от колкото на съвременната фармация. Като човек запознат с триптамините, все пак си беше шок, когато открих ибогина (ibogaine). Ето малко информация за тази билка и лечението покрай нея:

Ибогина е психоактивен природен алкаоид, произхождащ от корена на африканското растение - Tabernanthe iboga, от семейство Apocynaceae. В последните няколко години ибогина е известен със способността си да третира както наркотична, така и алкохолна зависимост. Ибогина е създадено на базата на растението ибога,което вирее в Габон. То елиминира симптомите на абстиненцията и психическата наклонност към зависимост, като блокира мозъчните рецептори, които преди това са били активирани от наркотика (или така наречените опиоидни рецептори). От друга страна като триптамин, ибогина ти "показва" първоизточника на адикцията - какви са причините да си посегнал към хероина.

В Европа има само двама души, които за момента се занимават професионално с лечение с ибогин (и го правят както трябва). Sara Glatt в Холандия - самотна майка на 5 деца, която след пътуване до Габон, Африка се захваща с ибогин - вече има 12 години опит и над 1000 излекуван пациента. За 12 години, само един смъртен случай и един...полу-смъртен. Много е важно, преди човек да вземе ибогина да не е взимал НИЩО последните 24 часа - никакви опиати, дори и храна. Единия й случай е бил на младеж, който решава да си удари инжекцията в Амстердам "като за послено" и наистина му е било...за малко като за последно. Сара е успяла да реагира на време и да го заведе в бърза помощ.

Другото момиче е било от Швеция - тя е искала да умре. Родителите й насила са я накарали да иде в Холандия и да мине лечението. Взела е голяма доза преди да вземе ибогина и е починала.

Другият е Paul Featherstone - при него бяхме (само да вметна, че не аз, а мой близък имаше хероинова зависимост). Самият той е бил пристрастен към медицински хероин по предписание. Страдал е от тежка форма на болестта на Крон и накрая му изписали хероин като болкоупокояващо. Историята му е дълга и фрапантна. На доста неща се наслушах, докато чаках на моя близък за му мине трипа.

Доказано е, че това, което ибогина прави за 40-50 часа се равнява на 20 години психотерапия. И наистина...всичко сега е тотално различно. Капсулите от екстракта се взимат внимателно - след 24 часа без опиати и храна, взимат тестова доза, за да види човек как ще реагира на нея. После според теглото се дава така наречената наводняваща доза (flood dose) и...това, което му остана на човек като мен е да седи на възглавнички на пода в продължение на 45 часа, докато брат ми не излезе от трипа.

Атмосферата за ибогиновото лечение е точно толкова важна, колкото и за всички други триптамини - LSD, пейот, гъби, аяуаска и т.н. За това в една уютна и декорирана по африкански мотиви стая, със запалени свещи и тъмни завеси + тиха и приятна музика се случва всичко. Клиничната обстановка, белите стени и т.н. само влошават нещата. За това, не мога да нарека ибогиновите "клиники", клиники в истинския смисъл на думата, защото това са домовете на лекуващите.

За ибогина мога да говоря още много, но сега нямам време, за това ще ви копи-пейстна какво написа брат ми за този experience:

така.

почвам одисеята. :)

стигнахме до UK - Hull, Yorkshire << след Глазгоу (където е невъобразим ужас, най-гадните наркомански свърталища в българия са като разходка в парка в сравнение), най-наркоманизираната и престъпна част в англия.

пича ни взе с колата, тръгна да ми обяснява/предразполага, но се изкефи като разбра, че съм запознат и имам идея какво да очаквам. повечето хора изпитват ужас, като ги хване първата капсула (test доза) и почват да се тресат от напрежение и страх.

та, изпих 1та капсулка, изчакахме 15мин, след което flood дозата - 12 капсули екстракт. изпих ги, отидох да пусна една вода, при което ми прави впечателение, че вестибуларния ми апарат дава на късо + всяко едно движение/трептене остава след себе си плавни, красиви motion traces (следи).

човека ме завлече до леглото, покри всички прозорци, запали една свещ и капна малко етерично масло в един свещник.

целия trip е дълбоко интроспективен. невроните ти стрелят на посоки, цялото ти тяло пулсира с енергиен интензитет на максимум. по някое време започвах да усещам, ОСЕЗАЕМО, как ибогина изчиства опиоидните ми рецептори. единствения страничен ефект беше restless legs синдрома - напрежението в краката. започнаха да ми се връщат и навръзват разни ретроспективни сцени от миналото ми, детството ми, всичко навързано с всичко останало, зависимостта ми - какво ми дава, какво ми взима, защо съм зависим in the first place.

всичко това траеше около 40 часа, но през това време човек няма никаква представа за време - можеш да ми кажеш със същия успех, че са били 2 часа.

след като излезох от тоя trip се чувствах като нов - енергичен, в настроение + зверски апетит. 10 дена не можех да спра да ям. наддадох 7кг. принципно съм 1.96м висок и тежах 80кг. следващите 4 дена не можехме да спрем да си приказваме с тоя човек. невероятен. бивш наркоман, по принуда - с болестта на Крон, накрая му изписали диаморфин (хероин) за болката, след което 7 години тежка зависимост от всякакви видове опияти.

сега съм на ежедневен microdosing, по 1-2 капсули всяка сутрин. през деня сетивата ми са адски изострени, виждам микроскопичните детаили по повърхностите, и типичните плавни следи след всяко движение. снощи по улицата мина един човек с колело, беше... красиво. :)

но също така ме кара да съм в постоянно движение. ако се застоя по-дълго на едно място усещам натрупващо се напрежение. комбинирам всичко това с пирацетам. като се загледам в ръката си, имам чувството, че почти виждам муслулите, костите и всичко останало под епидермиса.

малко е трудна адаптацията, след 7 години на свалящи, сега изведнъж тоя прилив на енергия, която не знам къде да канализирам.

Също така ви препоръчвам да гледате документалните филми Detox or Die на David Graham Scott (мисля, че има части от него в YouTube) и Rite of Passage (него го има целия в YouTube и се концентрира върху използването на ибогина в Африка - при тях си е традиция, а при нас - необходимост).

Само да вметна, че ибогина не се използва само за хероин/метадон и алкохол. Изполва се за лечение на всякакви видове зависимости + има много хора с пост-травматичен стрес, които също се подлагат на лечението.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Статия в сайта: icon11.gifhttp://nauka.bg/index.php?mod=front&fn...e&pid=11360

Статията е публикувана в 14 брой на сп. "Българска Наука"

За наркотик се смята всяко вещество, което е способно да промени нормалното психическо състояние на човека. Понятието „наркотик” е тясно свързано с термините „привикване” (нуждата от увеличаване на дозите за постигане на същия ефект) и „зависимост” (нуждата да се приема наркотик, за да се избегне състоянието на „липса”). Последният термин представлява критерии, според които наркотиците се разделят на „слаби” и „силни”.

icon11.gifhttp://nauka.bg/index.php?mod=front&fn...e&pid=11360

В тази тема ще дам малко исторически данни за откриването на известните наркотици.

Опиум

Опиумът за пръв път е използван като лекарство в Египет по време на периода на Старото царство (около 3500 - 2500 г. пр. Хр.). Една от най-старите книги с рецепти споменава за питие, направено от него.

Морфин

Морфинът е получен от опиума през 1805 г. от германския химик Фридрих Сертюрнер (1783 - 1841). Наречен е на името на Морфей, сина на Съня и създателя на сънищата в гръцките легенди.

Хероин

Германският фармацевтичен производител Фридрих Вайер и съдружници през деветдесетте години на XIX век изработили от морфина по-ефективен аналгетик за медицински нужди. Техният нов продукт, хероинът, бил пуснат на пазара през 1898 г.

ех, как съм я изпуснал тази темичка. Гледам че Галахад е пуснал любимия ми ЗКНВП, дето едно време доста си имах вземане даване с него, поради естеството на работата, която вършех.

Ама за да няма само голословен спам, я и аз да вмъкна малко инфо наркотиците в Античността.

В античните източници има редки упоменания за използването най-вече на коноп и опиум.

С конопени семена са се опушвали скитите преди повече от 3000 години /според Херодот/. Цитат на руски, щото на български в нета няма:

74. В Скифской земле произрастает конопля - растение, очень похожее на лен, но гораздо толще и крупнее. Этим конопля значительно превосходит лен. Ее там разводят, но встречается и дикорастущая конопля. Фракийцы изготовляют из конопли даже одежды, настолько похожие на льняные, что человек, не особенно хорошо разбирающийся, даже не отличит - льняные ли они или из конопли. А кто никогда не видел конопляной ткани, тот примет ее за льняную.

75. Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия55. Это парение служит им вместо бани, так как водой они вовсе не моются.

http://www.kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_514.htm

Растението е било познато и използвано от траките и гърците, които го хвалели в медицинските им трактати. В колония Масилия /днешна Марсилия/ са отглеждали и продавали тази суровина. Имало е даже улица, която се е казвала Cannebiere. След завладяването на града от Рим, последните усвоили ползването на конопа.

В Древен Рим канабисът бил оценен високо от Диоскорид, личен лекар на император Нерон, който пръв му дава името cannabis sativa и описва използването му като лекарство:

(De materia medica кн. III, гл. 156 (166)).

«Конопля посевная. Некоторые называют ее каннабиум, другие — Схенострофон („канатовертящая“), „астерион“ (звездообразная). Растение, которое чрезвычайно полезно для изготовления прочнейших канатов. Имеет листья с неприятным запахом, напоминающим запах пепла, и круглые плоды, которые, будучи поедаемы в больших количествах, ведут к бесплодию. Закапать в уши сок зелёной конопли — хорошее средство от ушных болезней».

По въпроса с опиума също имаме упоменания в античните източници.

Светоний пише, че император Тиберий е пушел опиум.

Опиумът и използването му е описан от Диоскорид през 1 в De materia medica кн. V. /ако ви се чете труда му, може да го дръпнете free на английски оттук/:

http://www.ibidispress.scriptmania.com/box_widget.html

Плиний Стари също пише за неговите обезболяващи свойства в книгата си "Естествена История" XX, 198-203:

"198

Papaveris sativi tria diximus genera, et sponte nascentis alia promisimus. e sativis albi calix ipse teritur et e vino bibitur somni causa. semen elephantiasi medetur. e nigro papavere sopor gignitur scapo inciso, ut Diagoras suadet, *** turgescit, ut Iollas, *** deflorescit, hora sereni diei tertia, hoc est *** ros in eo exaruerit. incidi iuvent sub capite et calice, nec in alio genere ipsum inciditur caput.

199

sucus et hic et herbae cuiuscumque lana excipitur aut, si exiguus sit, ungue pollicis, ut lactucis, et postero die magis, quod inaruit, [papaveris vero largus] densatus et in pastillos tritus in umbra siccatur, non vi soporifera modo, verum, si copiosior hauriatur, etiam mortifera per somnos. opium vocant. sic scimus interemptum P. Licini Caecinae praetorii viri patrem in Hispania Bavili, *** valetudo inpetibilis odium vitae fecisset; item plerosque alios.

200

qua de causa magna concertatio extitit. Diagoras, Erasistratus in totum damnavere ut mortiferum, infundi vetantes praeterea, quoniam visui noceret. addidit Andreas, ideo non protinus excaecari eo, quoniam adulteraretur Alexandriae. sed postea usus eius non inprobatus est medicamento nobili quod dia codyon vocant.

201

semine quoque eius trito in pastillos e lacte utuntur ad somnum, item ad capitis dolores *** rosaceo; *** hoc et aurium dolori instillatur. podagris inlinitur *** lacte mulierum - sic et foliis ipsis utuntur -, item ad ignes sacros et vulnera ex aceto. ego tamen damnaverim collyriis addi, multoque magis quas vocant lexipiretus; quasque pepticas et coeliacas.

202

nigrum tamen coeliacis in vino datur. sativum omne maius. rotunda ei capita, at silvestri longa ac pusilla, sed ad omnes effectus valentiora. decoquitur et bibitur contra vigilias, eademque aqua fovent ora. optimum in siccis et ubi raro pluat. *** capita ipsa et folia decocuntur, sucus meconium vocatur, multum opio ignavior.

203

experimentum opii est primum in odore - sincerum enim perpeti non est -, mox in lucernis, ut pura luceat flamma et ut extinctum demum oleat, quae in fucato non eveniunt. accenditur quoque difficilius et crebro extinguitur. est sinceri experimentum et in aqua, quoniam ut nubecula innatat, fictum in pusulas coit. sed maxime mirum est aestivo sole deprehendi; sincerum enim sudat et se diluit, donec suco recenti simile fiat. Mnesides optime servari putat hyoscyami semine adiecto, alii in faba."

На негова основа прочутият медик Клавдий Гален /живял през 2 век/ изготвя своя прочут териак. Опиумът се е продавал свободно в Рим. По времето на император Адриан е имало около 500 магазина, броят на които се увеличил двойно след век.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добре, досега се обсъжда начина на действие на наркотиците.

Да поговорим малко за законодателството. Смятате ли, че законът трябва да прави разлика между "леките" и "твърдите" дроги? Какви са основанията алкохолът да е легален, а марихуаната не, освен разбира се традициите ни?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ех, Михов, ти ме върна от златната омара на Античността обратно в нашата сива и скучна технодействителност. Иначе въпросът ти е сложен. От токсикологична гледна точка алкохолът, цигарите и кофеина са си наркотични вещества, водещи до психическа и физическа зависимост.

Но някои 'дроги' са толкова популярни и повсеместни, че няма как да бъдат забранени. Визирам алкохола и цигарите. За забраната на конопа има си куп конспиративни теории, но в края на краищата редовната му употреба води до психическа деградация. Е, и при алкохола е така, но всички видяхме какво беше положението в Щатите покрай сухия закон. Някои хора направиха пари.

Иначе ЗКНВП, за съжаление не е никак съвършен. Например него не са включени от растенията salvia divinorum /мощен халюциноген/, а от химическите вещества - т. нар. 'дизайнерски дроги'. Т. е., да кажем амфетамин с променен радикал в основната структура или с вмъкнат такъв, който си запазва психостимулиращия ефект, но по закон не се води наркотик, защото в приложения списък към ЗКНВП е нужно едно вещество да бъде поименно упоменато, за да се тълкува като забранено и притежанието му и разпространението му да се наказват.

Така че е необходима промяна в закона, защото иначе нашата младеж ще си се друса съвсем открито и необезпокоявано.

Едно репортажче за дизайнерските дроги.

http://novinitepro.bg/novinite/kriminalno/dizainerskata-droga-na-rba-na-zakona.html

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добре, досега се обсъжда начина на действие на наркотиците.

Да поговорим малко за законодателството. Смятате ли, че законът трябва да прави разлика между "леките" и "твърдите" дроги? Какви са основанията алкохолът да е легален, а марихуаната не, освен разбира се традициите ни?

Разбира се, че трябва.

Именно законодателството е бръкнало в мозъка на хората и съвсем ги е объркало, кое какво е.

С малко повече толерантност, много проблеми свързани с наркотиците могат да бъдат решени. Мисля, че тази система от Швейцария я пробутаха - на записаните наркозависими да се дава медицински хероин в клинични условия. Което рязко намалява покупката на мешилки и нелегалната търговия с хероин, позволява на зависимите да използват стерилни игли и спринцивки, което пък само по-себе си намалява разпространението на хепатит С и СПИН, кражбите свързани с необходимостта за следващата доза и т.н. и т.н. В края на крайщата, това от което се интересува една държава като система е функционалността и продуктивността на народа. А тази система позволява на тези, които не искат да минат на метадон, да бъдат фунционални граждани на обществото. Това, че са нагазили в ла*ната е ясно.

Колкото до "леките" наркотици, смятам, че тревата трябва да си е абсолютно легална. Доказано е, че цигарите и алкохола са в пъти по-вредни от марихуаната. Даже тя си има доста нлечебни цели и аз лично си я ползвам да си лекувам настинките :smokeing: Последния път, когато реших да ида на лекар за едната кашлица и температура ми изписаха 2 листа с лекарста. Прибрах си се, изтисках си 15 лимона, сложих им малко мед и си дръпнах няколко пъти тревица, пък на сутринта си бях здравичка отвсякъде :bigwink:

Трябва да се разграничи, че марихуаната НЕ е нито хероин, нито морфин, нито кодеин или друг вид опиат - тя не е дрога.

Нито пък триптамини като LSD & MDMA, който дори в този момент се използват от лекари на clinical trials с терапевтични цели за психични проблеми, с които традиционната медицина не може да се справи.

Да не говорим пък и за другите видове психеделици като гъби, пейот, аяуаска, ДМТ и прочие - нищо общо с "дрогата", ама уви...всичко се слага под общ знаменател. А пък специално психеделиците, никои не ги взима за "кеф", ама хайде.

В края на крайщата, дали говорим за наркотици или шоколад....в употребата му е майката, а не в злоупотребата.

П.П.: Алкохола и цигарите са taxed drugs и аз утре смятам да подпомогна икономическия растеж на България като си закупя една хубава бутилка уиски :whistling: Ако и марихуаната имаше бандерол, щяха да я рекламират на всеки 3-ти билборд по магистралата :lightbulb:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Марихуаната си предизвиква зависимост, така че въпросът с нейното легализиране е спорен.

От фармакологична гледна точка трябва да бъдат забранени всички в-ва, предизвикващи т. нар. ХРМБ.

Айде малко инфо за ограмотяване на тук четящите неизкушени деца:

ХРОНИЧНАТА РЕЦИДИВИРАЩА МОЗЪЧНА БОЛЕСТ е широко разпространено социалнозначимо заболяванe. Представлява лекарствена и/или нелекарствена зависимост към някои невротропни средства (морфиномиметици, барбитурати, бензодиазепинови анксиолитици, кокаин, алкохол, никотин, хашиш, различни психотропни смеси) и се развива след злоупотреба (abusus) с тях.

ОСНОВНИ ТИПОВЕ ЗАВИСИМОСТ.

 Привикването (толерансът, толерантността) се проявявa с необходимостта от повишаване на дозата за получаване на един и същ ефект. Наблюдава се след продължителна терапия с аналгетици, хипнотици, анксиолитици, психостимуланти, лаксативи.

 Лекарствената зависимост (пристрастяването) е физическо или психическо (емоционално) състояние, развило се в резултат на взаимодействие между организма и някои лекарствени и/или други средства. Манифестира се с поведенчески и други реакции, които винаги включват много силно изразена потребност към постоянно или периодично приемане на определено лекарство, респ. социално нетерапевтично средство (хашиш, марихуана, кокаин, алкохол) за изпитване на неговото действие върху психиката, а понякога – за предотвратяване на неприятни симптоми, настъпващи след прекратяване на приемането му. Има две клинични форми на зависимост – психическа, или емоционална (която се проявява най-рано и се изразява в развитие на емоционален дистрес при спиране на лекарството) и физическа, (която се развива по-често към средства, потискащи ЦНС, и се проявява с абстинентен синдром (синдром на въздържането), започващ няколко часа след спиране приемането на лекарството или наркотика. Физическа зависимост се наблюдава и in vitro върху култури от човешки епителни клетки, което показва, че наркотикът става необходим за някои нормални метаболитни реакции на организма. Освен към някои лекарства, действащи на ЦНС (барбитурати, морфиномиметици, кокаин, бензодиазепинови анксиолитици, амфетамини), зависимост може да се развие още към алкохол, тютюн, хашиш, марихуана, хероин, LSD25, наркотични смеси. У лица под 25 години сравнително по-често се развива зависимост към хероин, хашиш, барбитурати, амфетамин, кокаин, а след 25-ата годишнина – към алкохол. Употребата на LSD25 е рядко явление и при двете групи, но през последните години нараства употребата на нови синтетични наркотични средства. Злоупотребата с лекарствени и други средства е свързана с много голям тератогенен риск.

 Морфиновият (опиоидният) тип зависимост се характеризира с тежка психическа и физическа зависимост, бързо развитие на толеранс (вкл. кръстосан по отношение на сродни средства) и развитие на абстинентен синдром след прилагане на налоксон. Зависимостта е свързана с продължителното активиране на μ1- и κ-рецепторите. Поради бързо проявяващия се и силен ефект хероинът е по-предпочитан от морфина и се прилага чрез смъркане или i.v. инжектиране. Хероинът (диацетилморфин) често се комбинира с други наркотични средства, напр. с кокаин (т. нар. speed ball). Морфинизмът предизвиква адаптивни промени в броя на опиоидните рецептори и тяхната чувствителност. Прекъсване на прилагането на морфин води до развитие на абстинентен синдром. Освен това модулираните от ендогенните опиоиди при нормални условия NA-ергични механизми се инхибират у наркоманите. Затова абстинентният синдром се описва още като “норадреналинова буря”. Терапията на морфино- и хероиноманията се провежда в специализирани лечебни заведения, предвиждащи трудотерапия, провеждане на т. нар. метадонови поддържащи програми ,използване на бупренорфин, налтрексон, клонидин и др. Налтрексонът (чист μ/κ/δ-антагонист) има t1/2 4 h, а активният му метаболит – 13 h. Действието му е подобно на това на налоксона, но продължава в зависимост от дозата 1–3 дни. За разлика от налоксона налтрексонът е активен при p.o. приложение. С налтрексон се провежда допълнително поддържащо лечение, подпомагащо рехабилитацията на пациенти с опиоидна зависимост в периода, когато те не приемат метадон или друг опиоидeн аналгетик. Морфинът преминава диаплацентарно и може да предизвика фетален абстинентен синдром (засилване на интраутеринните движения на плода). У новородени абстинентният синдром се проявява до 72-ия час след раждането, като нарушенията в основните метаболитни и физиологични процеси доминират в сравнение с психическите нарушения, докато при възрастните наркомани психическите нарушения са главни компоненти на абстинентния синдром. Синдромът се проявява със сълзотечение, саливация, профузни изпотявания, кихане, повишен мускулен тонус, тремор; силен плач; повръщане, диария; триене на крайниците, нарушения в дишането, цианоза, хипертермия, епилептиформени гърчове, нисък Apgar индекс.

 Барбитуровият тип зависимост протича с тежка психическа зависимост, много тежка физическа зависимост и бързо развитие (при прилагане на високи дози) на толеранс, вкл. кръстосан толеранс с алкохол, хлоралхидрат, мепробамат, глутетимид и бензодиазепинови анксиолитици.

 Бензодиазепинов тип. Проблемът при злоупотреба с лекарства, облекчаващи ГАМК-ергичната медиация (бензодиазепини, бабитурати), респ. водещи до разширяване на хлорните канали в ГАМК-ергичните неврони, не е в психическата, а във физическата зависимост, респ. в абстиненцията, затрудняваща пациентите да спрат приема на анксиолитик. По-лесно и по-бързо се развива зависимост към безодиазепини с кратък елиминационен полуживот (мидазолам, триазолам) в сравнение с тези с дълъг (бромазепам, диазепам, нитразепам, хлордиазепоксид). Основните абстинентни симптоми след продължително приемане на бензодиазепини в умерени дози са възбуда, тревога, повишена чувствителност към звук и светлина, нарушения на съня, мускулни крaмпи. След продължителна злоупотреба с големи ДД бензодиазепини абстиненцията, развиваща се след внезапното им прекратяване, се проявява с гърчове, делир и социална деградация. Все още няма специфични и сигурни терапевтични подходи за лечение на бензодиазепиновата зависимост. Някои калциеви антагонисти имат благоприятно действие върху алкохолния, барбитуровия и морфиновия абстинентен синдром. Калциевото свръхнатоварване на невроните участва в патогенезата на конвулсиите и свързаните с тях усложнения (мозъчна хипоксия, клетъчна смърт, когнитивни нарушения). Логично е бавните калциеви канали, които се блокират от калциеви антагонисти, да участват също в развитието на абстинентия бензодиазепинов синдром.

 Кокаиновият тип зависимост протича с изразена психическа и физическа зависимост и толеранс. Кокаинът се използва под форма на прах, който най-често се смърка и вдишва. Поради съдосвиващия ефект при неговото смъркане след време може да се развият некротични процеси с перфорация на septum nasi. Кокаиновите метаболити се отлагат в космите, което има диагностична стойност. Кокаинът може да се разглежда като непряк симпатомиметик. Той блокира реъптейка на DA, NA и адреналин и с тяхното натрупване в мозъка се обяснява неговият еуфоричен ефект, проявяващ се с бъбривост, повишена двигателна активност, засилено чувство на удоволствие (вкл. при оргазъм). Към еуфоричните кокаинови ефекти се развива бързо толеранс (привикване), но към периферните му адреномиметични ефекти (тахикардия, АХ, сърдечни ритъмни нарушения) привикването е значително по-слабо. Пациентите могат да развият тежки коронарни и мозъчни тромбози.

 Амфетаминовият тип зависимост е близък по механизъм до кокаиновия. Предизвиква се от амфетамин и неговите деривати – метамфетамин, екстази (Exstasy), “Speed” и др. Exstasy и Speed са главни съставки на т. нар. “диско-дрога”. Екстази може да предизвика патология, много близка на топлинния удар с дехидратация и хипонатриемия, увреждане на скелетните мускули и бъбреците. Различните амфетаминови деривати имат t1/2 5–30 h. Екскретират се в непроменен вид с урината. Представляват слаби бази и подкиселяването на урината засилва екскрекцията им. Използването на амфетамин и кокаин като допинг при спортисти се санкционира изключително строго от контролните органи на МОК.

 Зависимостта към тютюн (табакизмът) се характеризира със силна емоционална зависимост, сравнително слабо изразена физическа зависимост (проявяваща се с никотиновa абстиненция с признаци на неспокойствие, недружелюбие, брадикардия, повишен апетит) и привикване. Никотинът стимулира отделянето на DA в лимбичната система (n. accumbens), на което се дължат неговите “възнаградителни” ефекти. При многогодишно тютюнопушене се получават никотинови зъбни плаки и нарушения на съдовия пермеабилитет, благоприятстващи развитието на пародонтоза. Хроничният табакизъм е причина за сърдечно-съдови заболявания, неоплазми, по-ранен леталитет, репродуктивни усложнения (аборти, увреждания на плода, изоставане в умственото и физическото развитие на децата). За лечение на табакизма се използват никотинови препарати (Nicorette mint® – лечебна дъвка, Nicotinell® TTS), отслабващи абстинентния синдром, Clonidine (облекчава абстинентния синдром), антидепресантът Bupropion (Zyban® – потиска невроналното усвояване на катехоламини, подобно на амфетамините, но се отличава от тях със значително по-слабия си аддиктивен ефект), цитизин (Tabex®) и др. У лица със зависимост към никотин поради ензимна индукция отслабват значително фармакологичните ефекти на бета-блокерите и НСПВЛ. У пушачите рискът за развитие на алкохолизъм е 10 пъти по-висок в сравнение с непушачите.

 Алкохолен тип зависимост (алкохолизъм). Етанолът се метаболизира чрез окислителни реакции в черния дроб при участие на ензимите алкохолдехидрогенaза и ацеталдехиддехидрогеназа. Метаболизмът на етанола може да бъде потиснат от дисулфирам, метронидазол, хлорамфеникол, циметидин и други ензимни CYP 3A4 инхибитори. За окислението на етанола и метаболитите му е нужен NAD+ (никотинамиддинуклеотид). Намaляването на NAD+ и кумулацията на ацеталдехид предизвикват чернодробно увреждане.

Като прагови плазмени концентрации етанол в повечето съвременни ръководства по клинична токсикология се посочват 40 mg% (респ. 40 mg/100 ml). Oстра тежка интоксикация се развива при 150 mg%, а фатален изход поради централно потискане на дишането е възможно да настъпи при концентрации над 500 mg%. Тези стойности обаче носят ориентировъчен характер и зависят от изходното състояние на чернодробната, мозъчната и сърдечно-съдовата функция у всеки пациент. Освен това лекарят трябва да отчита факта, че някои популации (най-чести сред японци и ескимоси) имат генетично намалена ензимна активност на ацеталдехиддехидрогензата. Съществува относително постоянно съотношение (2286:1) между плазмените етанолови концентрации и тези в издишания въздух, което се използва от КАТ за диагностика на алкохолната консумация при водачите на МПС. Според Закона за движение по пътищата у нас на водачите не е разрешено шофиране при плазмени концентрации над 0,5 промила (≤ 50 mg%) етанол. Нарушителите се наказват с парични и други санкции. При плазмени концентрации ≤ 0,5 промила (= 50 mg%) етанолът не увеличава риска при шофиране. При концентрация 80 mg% обаче този риск нараства 4 пъти, а при 150 mg% – 25 пъти. Алкохолът потиска ЦНС. Заслива инхибиращото действие на GABA върху GABAА-рецепторите. В лимбичната система за възнаграждение се освобождават DA и ендорфини, което стои в основата на развитието на психическата зависимост. Етанолът инхибира нормалната функция на NMDA-рецепторите, а също и калциевия инфлукс през потенциал-зависимите калциеви канали. Поведенческите прояви на алкохолизма се манифестират със силно намалена самокритичност и условнорефлекторна дейност. Етаноловите ефекти се потенцират от общи анестетици, анксиолитици, хипнотици, а се потискат от халюциногени. Хроничната злоупотреба с алкохол (алкохолизъм) води до развитие на толеранс и дори плазмени концентрации над 400 mg% (близки до леталните за непривикнали) обикновено не предизвикат седация. Алкохолизмът се характеризира с тежка психическа и тежка физическа зависимост, личностна деградация и кръстосан толеранс с барбитурати и бензодиазепини. Важен симптом на физическата зависимост, респ. на абстинентния алкохолен синдром е сутрешният “махмурлук” (hangover), дължащ се на понижаване на плазмените етанолови концентрации през нощта. Това заставя пациентите да започнат консумацията на алкохол още след събуждане. Механизмите на алкохолната толерантност се дължат на адаптационни промени, противодействащи на острия алкохолен ефект. Постепенно намалява броят на GABA-ергичните рецептори и се развива пролиферация на потенциал-зависимите калциеви канали и NMDA-рецепторите. На този фон отнемането на етанола предизвиква много силно увеличение на калциевия инфлукс и засилване освобождаването на глутамат (възбуждащ невротрансмитер в ЦНС), проявяващо се с алкохолния абстинентен синдром, който се развива около 8 h след последното приемане на етанол и се проявява с тремор, повдигане, фебрилитет, изпотяване и в отделни случаи – халюцинации. Това продължава около 24 h и нерядко се последва от развитие на тонично-клонични гърчове. В следващите няколко дни се развива delirium tremens (агресивност, объркване и привиждане на лазещи по тялото насекоми и дребни гризачи). Лечението на delirium tremens се извършва с хлорпромазин i.m. и други невролептици. Терапията на алкохолизма се провежда в специализирани лечебни заведения с трудотерапия; лекарства (бензодиазепини, клонидин и пропранолол), отслабващи засиленото трансмитерно освобождаване; Naltrexone (пълен μ/κ/δ-конкурентен антагонист на морфина, потискащ възнаградителните ефекти на етанола); Acamprosate (N-ацетилхомотаурин – аналог на GABA и антагонист на NMDA-рецепторите); ондансетрон (антиеметик от групата на 5-HT3-блокерите); блокери на ацеталдехиддехидрогеназата (Disulfiram) и др.

 Kанабиноиден тип зависимост. Терминът канабис се отнася за продукти, получени от конопа (Cannabis indica) и включва марихуана (извлича се от изсушените листа и цветове на конопа) и хашиш (получава се от смолата на същото растение). Главните биологично активни вещества са делта-9-тетрахидроканабинол, канабидиол и канабиол. Те стимулират специфични G-протеин-свързани рецептори, инхибират аденилатциклазата и редица йонни канали. Различават се GB1-канабиноидни рецептори, локализирани в мозъка (кортекс, базални ганглии, малък мозък) и GB2-канабиноидни рецептори (в далака, тонзилите, лимфните възли, гранулоцитите, макрофагите). Върху ЦНС канабиноидите предизвикват чувство на благополучие и релаксация (подобно на етанола), но без агресивност. Сензорните усещания се изострят до степен на възприемане на фантастични образи и звуци. Потискат се краткотрайната памет и процесът на обучение. Развива се нереално чувство за креативност (творчество). Потиска се моторната координация при шофиране. Може да се развие каталепсия, аналгезия, засилване на апетита. Вегетативните ефекти на канабиноидите се проявяват с тахикардия, вазодилатация със зачервяване на конюнктивите и скелерите, понижаване на офталмотонуса, бронходилатация, имуносупресия. В някои държави (напр. Холандия) марихуаната е регистрирана като аналгетик. Aналози на канабиноидите (напр. Nabilone) се използват като антиеметици. Към канабиноиди се развива слабо изразен толеранс и физическа зависимост. В случай на тежка канабиноидна злоупотреба може да се развие синдром на липса на мотивация (чувство за малоценност и апатия). В повечето случаи не се налага лечение на хроничния канабиноидизъм. Терапевтичен ефект се постига с D3-допаминови агонисти и антидепресанти. Лицата, използващи канабиноиди, много лесно могат да преминат към т. нар. “твърди” дроги – морфин, хероин, кокаин.

 Зависимостта към LSD25 (лизергамиден тип) протича с изразена психическа зависимост и толеранс при липса на физическа зависимост.

 Зависимост към лекарствени и други смеси (фенобарбитал с амфетамин, хероин с кокаин, екстази). Наблюдават се промени в настроението, липсващи при самостоятелното приемане на посочените вещества. Психическата зависимост е по-силно проявена. Налице са също физическа зависимост и толеранс.

▼Злоупотреба с кофеин е възможна при всекидневната му консумация в ДД над 300 mg. Тя не се нуждае от специално лечение.

А който се интересува от действието на ТHC върху канабиноидните рецептори, препоръчвам тази курсова работа:

http://bio.topvisia.net/coursework/endocannabinoid%20system.pdf

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Спор няма, че и марихуаната предизвиква зависимост. Но и хазарта предизвиква зависимост. И алкохола.

Както казах - употреба, не злоупотреба. Винаги ще има хора, които ще прекаляват и ще преминават границите. Ако вървим по тази логика, можем още много неща да криминализираме.

Варианти винаги има и за Европа те се казват Чехия и Холандия :whistling:

А бензодиазепините са с рецепта (легални, но все пак под контрол) - към тях също се развива силна зависимост, но не можем да отречем факта, че за хора страдащи от безсъние, са спасение. Докато живеех в Скандинавия пиех клоназепам, защото все пак трябваше да спя.

Нещото, което трябва да се направи задължително е информацията - на хората им липсва елементарна здравна култура и консумират каквото им попадне и/или каквото им предпише лекаря. А не е истина понякога лекарите какви неща предписват, особено психиатрите. Човек трябва сам да си пази здравето, иначе никой друг няма да му го опази вместо него самия.

P.S.: Мерси, че сподели инфоро - определено ще е полезно!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Колкото до "леките" наркотици, смятам, че тревата трябва да си е абсолютно легална. Доказано е, че цигарите и алкохола са в пъти по-вредни от марихуаната. Даже тя си има доста нлечебни цели и аз лично си я ползвам да си лекувам настинките :smokeing: Последния път, когато реших да ида на лекар за едната кашлица и температура ми изписаха 2 листа с лекарста. Прибрах си се, изтисках си 15 лимона, сложих им малко мед и си дръпнах няколко пъти тревица, пък на сутринта си бях здравичка отвсякъде :bigwink:

Трябва да се разграничи, че марихуаната НЕ е нито хероин, нито морфин, нито кодеин или друг вид опиат - тя не е дрога.

Нито пък триптамини като LSD & MDMA, който дори в този момент се използват от лекари на clinical trials с терапевтични цели за психични проблеми, с които традиционната медицина не може да се справи.

Да не говорим пък и за другите видове психеделици като гъби, пейот, аяуаска, ДМТ и прочие - нищо общо с "дрогата", ама уви...всичко се слага под общ знаменател. А пък специално психеделиците, никои не ги взима за "кеф", ама хайде.

В края на крайщата, дали говорим за наркотици или шоколад....в употребата му е майката, а не в злоупотребата.

П.П.: Алкохола и цигарите са taxed drugs и аз утре смятам да подпомогна икономическия растеж на България като си закупя една хубава бутилка уиски :whistling: Ако и марихуаната имаше бандерол, щяха да я рекламират на всеки 3-ти билборд по магистралата :lightbulb:

Разби ме, честно! :good:

Мнението ми съвпада с твоето.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ама за да няма само голословен спам, я и аз да вмъкна малко инфо наркотиците в Античността.

Да не забравяме и нашия принос:

"В гореказаната река (Хеброс) се въди едно растение, което много прилича на риган. На това растение тракийците откъсват върховете, хвърлят ги в огъня, след като са яли Деметрината храна (т. е. храна, приготвена от жито), и като вдишват издигащите се пари, омайват се и се унасят в дълбок сън." (Псевдо-Плутарх, "За реките", прев. В. Бешевлиев) :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Трева не ми трябва - когато септември напредне, из цялата махала мирише на печащи се чушки. Мирисът е точно като на тревицата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Абе то и аз от години не употребявам, но наистина намирам за лицемерие включването й на равна нога с хероина или кокаина.

Не знам има ли изобщо случай на умрял от трева, но от алкохолизъм има много. Даже за България съм сигурен, че алкохолът е убил повече хора от хероина например.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Абе то и аз от години не употребявам, но наистина намирам за лицемерие включването й на равна нога с хероина или кокаина.

Не знам има ли изобщо случай на умрял от трева, но от алкохолизъм има много. Даже за България съм сигурен, че алкохолът е убил повече хора от хероина например.

Броят мои познати и съседи, които са умрели, защото са били алкохолици и наркомани едновременно, е несравнимо по-голям от умрелите чисти алкохолици. Сред вторите все още нямам познати, заминали си от тоя свят без време. Но пък имам познати и приятели, които спряха да пият по начина, по който преди. Имала съм наблюдения върху това докъде докарва дрогата - в същност и тревата- /с или без яко пиене/ и докъде алкохолизмът. Алкохолизмът може и да е отговорен за скапване на черния дроб на стари години, но няма сила на света, която да ме убеди, че е по-голямото зло. А зависимостта при него се преодолява сравнително по-лесно.

Ще кажете, че тревата не е била виновна. Проблемът с тревата е че бързо се минава на друго, по различни причини. Така че за мен хипотетичното й легализиране няма да оправи нещата, няма дори да ги подобри. Не и у нас. В държава, в която алкохол и цигари се продава свободно на деца, въпреки предупредителните напдиси за обратното, и в която никакви закони не се спазват, не е мястото за такова освобождаване.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Има още един проблем, който не видях да е коментиран до този момент. А той е свързан с лечението на хероинова зависимост с помощта на метадон или субситол.

Количествата изписван метадон в българските клиники, многократно надвишава дозите допустими за лечение на зависимости. А това с каква цел се прави никой няма идея. Преди време бе разпространено мнението, че българските лекари нямат достатъчно опит да провеждат лечение със споменатите медикаменти, но на мен това ми звучи доста несериозно.

Може би специалистите от форума ще кажат нещо повече по проблема.

Поздрави Б.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Броят мои познати и съседи, които са умрели, защото са били алкохолици и наркомани едновременно, е несравнимо по-голям от умрелите чисти алкохолици. Сред вторите все още нямам познати, заминали си от тоя свят без време. Но пък имам познати и приятели, които спряха да пият по начина, по който преди. Имала съм наблюдения върху това докъде докарва дрогата - в същност и тревата- /с или без яко пиене/ и докъде алкохолизмът. Алкохолизмът може и да е отговорен за скапване на черния дроб на стари години, но няма сила на света, която да ме убеди, че е по-голямото зло. А зависимостта при него се преодолява сравнително по-лесно.

Ще кажете, че тревата не е била виновна. Проблемът с тревата е че бързо се минава на друго, по различни причини. Така че за мен хипотетичното й легализиране няма да оправи нещата, няма дори да ги подобри. Не и у нас. В държава, в която алкохол и цигари се продава свободно на деца, въпреки предупредителните напдиси за обратното, и в която никакви закони не се спазват, не е мястото за такова освобождаване.

:laugh:

Всъщност няма как да си наркоман и алкохолик по едно и също време - не знам до колко си бил покрай хероино зависими, но аз се занимавам с това от години и до скоро си и имах един вкъщи - хероина и алкохола са абсурдна комбинация и никога не върви ръка за ръка, защото комбинацията е просто невъзможна. Когато си на хероин нямаш влечение към алкохола и това е един от признаците - аз лично така най-бързо улавях братото кога е на хероин и кога го е разкарал - не пие алкохол и яде само сладко? Опааа, нова среща.

Последния човек, който видях да меша хероин и алкохол, му спасявах живота с изкуствено дишане, докато дойде линейката да му върне пулса. Така, че комбинацията наркоман и алкохолик по едно и също време на мен не ми минава.

Разбира се, не знам какво имаш предвид под наркоман - ако за теб пушенето на трева е наркомания, то...ясно. :head_hurts_kr:

А тревата не е виновна за това, че някой хора злоупотребяват с нея, както и храната не е виновна за това, че някои хора стават по 150 килограма (идвам си от морето - видях ги!)

Разберете, че всичко се прави с акъл в този живот. Честно да си кажа на мен ми е омръзнало все да прехвърляме отговорностите и последствията от собствените си действия, я на други хора, я на природата.

Нищо лично - просто такъв е начина ми на разсъждаване :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Има още един проблем, който не видях да е коментиран до този момент. А той е свързан с лечението на хероинова зависимост с помощта на метадон или субситол.

Количествата изписван метадон в българските клиники, многократно надвишава дозите допустими за лечение на зависимости. А това с каква цел се прави никой няма идея. Преди време бе разпространено мнението, че българските лекари нямат достатъчно опит да провеждат лечение със споменатите медикаменти, но на мен това ми звучи доста несериозно.

Може би специалистите от форума ще кажат нещо повече по проблема.

Поздрави Б.

Здравей.

Туко-що приключих един разговор свързан именно с лечение на хероинозависими и факта, че "кадърното" ни правителство ще криминализира ибогата.

Количествата изписан метадон надвишават допустимите дози, защото веднъж закачиш ли се на метадон, цял живот оставаш на метадон. Ако хероина можеш да го разкараш с воля и абстиненция, то физическата зависимост и абстиненцията от метадона е около дву-месечен кошмар - единствените смъртни случаи от абстиненция са именно от метадоновата.

Трябва ли да сме наивни? От кога фармацевтичната индустрия има каквато и да е полза от излекувани хора, които нямат непрекъсната нужда от лекарства? Минеш ли на метадон, закачиш ли се на него - цял живот ще ходиш всеки месец да си внасяш таксичката за метадновото лечение, което си е една доживотна печалба за индустрията. Именно и за това преди 3 години отказаха швейцарската система в България за медицинския морфин, които да се предписва на зависимите по лекарско предписание - за да може да процъфти метадоновия бизнес.

За това и единствения шанс за хората, които наистина искат да се откачат от метадон и хероин (че и дори алкохол) - природния алкалоид, който има способността да прекъсне зависимостта и да ти даде шанс да си започнеш живота отначало, с чисти рецептори и съзнание, стига да го искаш...наистина да го искаш - именно ибогина, ще бъде криминализиран до края на годината.

За съжаление наркозависимите в България, които нямат възможност да отидат до Англия, Холандия, Мексико, Израел, Канада или Габон, в някоя от тамошните клиники, никога няма да могат да се подложат на това лечение и да си дадат шанс, защото нито правителството, нито фармацевтичната индустрия имат файда от здрави наркозависими. Наречете ме черногледа, но за мен си е факт.

Със здраве.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

:laugh:

Всъщност няма как да си наркоман и алкохолик по едно и също време -

Има, има.

Зная, че нищо лично - споко.

/Жена съм, жена съм! Ама не мога да си оправя пола в профила нещо... :unsure:/

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Има, има.

Зная, че нищо лично - споко.

/Жена съм, жена съм! Ама не мога да си оправя пола в профила нещо... :unsure:/

Радвам се, защото по някога хората остават с погрешното впечатление, че ги нападам :laugh:

Ако ми говориш за хероино зависим, който и пие в същото време ти гарантирам, че няма как. Сещам се за една сцена от д-р Хаус дори (не, че д-р Хаус е достоверен източник на медицинска информация). Епизода, когато беше минал на метадон, а Уилсън си мислеше, че е на хероин и за да си докаже тезата му поръча една чашка скоч :whistling: Защото знае, че хероина и алкохола са толкова несъвместими, че туко-така могат да те убият :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...