Отиди на
Форум "Наука"

Теория за еволюцията


Съгласни ли сте с теорията за еволюцията?  

126 потребители са гласували

 1. 1. Съгласни ли сте с теорията за еволюцията?

  • да
   93
  • не
   45
  • не мога да преценя
   5


Recommended Posts

 • Потребители

Фиксееерс: примера с делфина и сравнителната анатомия го взех от сп. "Биология" - искаш ли повече подробности????А иначе другото написано от теб е вследствие на БЕЗСИЛИЕто, което обзема човек, когато не може да се аргументира, но много държи да се изкаже!

За Николай - как да съм запозната с материята, по която спорите - то се видя, че надхвърля днешните естествени науки и отива в една друга област, която смятам че е ОКУЛТНА, макар че беше уж само ЕВОЛЮЦИОНИЗЪМ!!!

:read: Уикипедия:

Химията е наука, която изучава свойствата на химичните елементи и на техните съединения, както и превръщанията на едни съединения в други.Тя се разделя на два клона: органична и неорганична.

За химична еволюция не се споменава!

Физиката (от гръцки: φυσικός (фисикос) — естествен, φύσις (фисис) — Природа) е наука изучаваща свойствата на света във всички мащаби от елементарните частици до свойствата на цялата Вселена (космология).

Във физиката за еволюция не се споменава!НО ТУК КЪМ ТВОЕТО ЦИТАТЧЕ СИ ДОБАВИЛ:А живота е едно от свойствата на материята (Вселената). ТОВА ОТ КЪДЕ ГО ИЗВЕДЕ?

Космология е теорията за едромащабната структура и история на Вселената, по-специално за нейния произход и еволюция. Тя се изследва от астрономията, философията и теологията.Космологията е също така наука за изследване историческата еволюция на физичните закони.

Тук се споменава еволюция в смисъла на РАЗВИТИЕ - оформяне , както се споменава и за "историческата еволюция на физ.закони"т.е. в исторически план как са се формулирали (развивали)физ. закони.

Астрономия, (от гръцки език: αστρο-νομία — „закон на звездите”) е наука, изучаваща небесните тела и явления извън пределите на земната атмосфера като звезди, планети, комети, галактики и реликтовото излъчване. Обект на изучаване от страна на астрономията са образуването и развитието на Вселената, нейната еволюция, както и физическите и химическите свойства на небесните тела и техните движения.

Тук също се споменава за еволюция в смисъла на РАЗВИТИЕ - оформяне на Вселената.

:) Какъв е извода от тази справка? Извода е, че еволюцията на Вселената (развитие, оформяне във времето СЛЕД Големия взрив - "история на Вселената") и еволюция на живата природа (усъвършенстване на ЖИВАТА ПРИРОДА за приспособяване към условията на средата на живот) са два различни процеса, защото:

1. Еволюцията на живата природа НЕ ВОДИ НАЧАЛОТО СИ ОТ Големия взрив - живата природа е с начало появата на живота - първата клетка, не с появата на Вселената (мъртвата материя)!

2. Не може живота да е свойство на материята, както твърди Николай, ЗАЩОТО ИЗЛИЗА, ЧЕ ВСЕЛЕНАТА И ВСИЧКО ИЗГРАДЕНО ОТ МАТЕРИЯ Е ЖИВО!

3. Никъде в тези науки не се споменава, че неживата материя се УСЪВЪРШЕНСТВА, НЯМА ТАКЪВ ЗАКОН - имаме качествена разлика от живата материя, която се усъвършенства.

4. Материята -жива и нежива - се подчинява на законите изведени от химията и физиката, но това НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТЕЗИ ЗАКОНИ СЪЗДАВАТ МАТЕРИЯТА.

5. МЕЖДУ ЖИВА И НЕЖИВА МАТЕРИЯ ИМА КАЧЕСТВЕНА РАЗЛИКА - затова и живата материя, която също се подчинява на законите на физиката и химията, се изучава в отделна наука - Биология (най-общо). Ако беше плод на химическата еволюция (никъде в химията не се споменава за хим.еволюция) то нейното място за изследване щеше да бъде в един от разделите на науката-химия!

6. Ето цитатИ от УЧЕБНИК МИ ПО БИОЛОГИЯ (за който писах по-горе)стр. 4 ЗА КАЧЕСТВЕНАТА РАЗЛИКА МЕЖДУ ТЕЛАТА ОТ МЪРТВАТА И ЖИВАТА ПРИРОДА: "ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ПРОЯВИ НА ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ НЕ СА ПРОСТ СБОР ОТ ДЕЙНОСТТА НА ИЗГРАЖДАЩИТЕ ГО КЛЕТКИ: КАТО ЦЯЛО ОРГАНИЗМА Е НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ СБОРА ОТ ФУНКЦИИТЕ НА СЪСТАВЛЯВАЩИТЕ ГО ЧАСТИ (КЛЕТКИ)". :v:;стр.212: НАЙ-ОСНОВНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ЖИВАТА МАТЕРИЯ СА БИОЛОГИЧНАТА ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА И СПОСОБНОСТТА ЗА САМОВЪЗПРОИЗВОДСТВО" Да има самовъзпроизводство в неживата природа ?;стр.56: "Неживите тела също взаимодействат със средата. В резултат на това обаче те се разрушават, губят същността си и се превръщат в други тела.

За да се подчертае тази съществена разлика между нежива и жива природа, обмяната между организма и средата се нарича "биологична обмяна".; стр. 57: "Метаболизмът (измененията на веществата в организма - вътрешната обмяна на в-вата) е съвкупност от много отделни хим.реакции. Те се отличават от реакциите в неживата природа по това, че се катализират от ензими и по този начин са обект на РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ - затова се наричат БИОХИМИЧНИ РЕАКЦИИ...БИОХИМ.РЕАКЦИИ НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ БЕЗРАЗБОРНО"; стр. 54 "Характерна за клетката е строгата съгласуваност на процесите, които се извършват в отделните й части и функционирането й като ЕДИННА СИСТЕМА". Ето това се нарича самоорганизация - клетката е единно тяло, което се влияе от неживата природа, НО КОМПЕНСИРА (разбира се, че в граници) НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ВЪНШНАТА СРЕДА И ПОДДЪРЖА ВЪТРЕШНА ХОМЕОСТАЗА. Някъде при хим.елементи и съединения да имаме САМООРГАНИЗАЦИЯ - да се саморегулират, да компенсират промените в средата - НЕ, ТАМ ВСИЧКО ПРОТИЧА СПОНТАННО (спонтанно се получава хим.съединение или се разпада на хим.елементи) ЩОМ УСЛОВИЯТА ЗА ПРОТИЧАНЕ СА НАЛИЦЕ. ВСИЧКО В НЕЖИВАТА ПРИРОДА СТАВА ПО ТОЧНИ ЗАКОНИ - НЕ СЛУЧАЙНО, А ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.[/color]

7. Да, няма организъм (няма живот) , който да не съдържа хим.елементи и съединения(органични и неорганични), но да се твърди, че хим.елементи и съединения раждат живота - ПРОТИВОРЕЧИ НА ОПИТА НИ, защото би следвало всичко изградено от хим.елементи и съединения да е живо. Хим.съединения и елементи, от които са изградени телата от неживата природа са същите с тези в организмите. Организмите са изградени и от орг.съединения (белтъци, нуклеинови киселини), но те не са живи т.е. не носят свойството живот - те се подчиняват САМО на законите на химията (чиито предмет за изучаване са) и физиката, не на биологията (те не еволюират - виж в Химията).

В ЖИВАТА ПРИРОДА, КАКТО И В НЕЖИВАТА, НЯМА ХАОС (който е резултат от случайността, допускането на хаос за начало на Вселената е само ХИ ПО ТЕ ЗА), А РЕД, ОРГАНИЗИРАНОСТ, ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, НЯМА НИЩО СЛУЧАЙНО - ВСЯКО НЕЩО Е С ПРИЧИНА.

8. За да произведат нещо живо - хим.елементи и съединения трябва да преодолеят тази КАЧЕСТВЕНА РАЗЛИКА -ПРОПАСТ, ДА ДАДАТ НЕЩО, КОЕТО НЕ ПРИТЕЖАВАТ (защото ако го притежават то всичко изградено от тях щеше да е живо). ОПИТА ДОКАЗВА, ЧЕ САМО ОТ ЖИВОТО СЕ РАЖДА ЖИВО - СЛЕДОВАТЕЛНО ПРИЧИНАТА ЗА ЖИВОТА ТРЯБВА ДА ИМА ЖИВОТ В СЕБЕ СИ!

9.Еволюцията на живата материя е "усъвършенстване (усложняване или не)" на живата природа за адаптация (в граници разбира се) към променящата се среда: ОПИТА НИ КАТО ХОРА ПОКАЗВА, ЧЕ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО ИМАМЕ ПРИ НАЛИЧИНИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ: РАЗУМ, който си поставя ЦЕЛ, после ПЛАН на процеса до целта (стъпки към целта) и при необходимост УСЪВЪРШЕНСТВА процеса, за да го отведе до целта. При еволюцията на живата материя имаме ЦЕЛ (адаптация, оцеляване на живота), ПЛАН (всичко, което не води до целта загива) и понеже цел и план си поставят личности (еволюцията не е личност) СЛЕДОВАТЕЛНО ЕВОЛЮЦИЯТА СЛЕДВА ЦЕЛТА, КОЯТО ЛИЧНОСТ Й Е ПОСТАВИЛА!

10. НАВСЯКЪДЕ ВСЕЛЕНАТА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ЗАКОНИ - ЗНАЧИ ИМА ЗАКОНОДАТЕЛ!

НАВСЯКЪДЕ ИМА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ - не хаос - НЯМА ХАОС, А РЕД - РЕДА НЕ Е СЛЕДСТВИЕ ОТ СЛУЧАЙНОСТИ - СЛЕДОВАТЕЛНО НИЩО СЛУЧАЙНО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА НЯМА. КОСМОС - ТОВА ОЗНАЧАВА ХАРМОНИЯ, НЕ САМО В ЦЯЛОТО, А И В ОТДЕЛНИТЕ ЧАСТИ. ПРИЧИНАТА ЗА ПОЯВАТА НА ВСЕЛЕНАТА ЗНАЧИ Е МЪДРА И РАЗУМНА!

НЕ МОЖЕ МЪРТВО ДА РОДИ ЖИВО - ПРИЧИНАТА ЗА ЖИВОТА Е ЖИВА!

СЛЕДОВАТЕЛНО: ПЪРВАТА ПРИЧИНА (от причинно-следствения закон следва, че щом всяко нещо си има причина, то и света като цяло също) т.е. причината за същ.на света е МЪДРА, ЖИВА, РАЗУМНА, ТВОРИ ЗАКОНИ И РЕД и понеже тези качества са присъщи на личността, ТО ПЪРВАТА ПРИЧИНА Е ЛИЧНОСТ - ние религиозните я наричаме БОГ. И от физич.закон, че следствието не може да е повече от причината, следва, че БОГ (първата причина) не е = на света (жива и нежива природа), а го превъзхожда; първата причина е ТВОРЕЦ НА СВЕТА - е причина сама на себе си (щом е първа). И ПОНЕЖЕ Е ЛИЧНОСТ - притежава и категорията НРАВСТВЕНОСТ..... защото идеята за съществуването на нравственост човек не може да я изведе от Еволюционната теория - как ще му хрумне, ако е следствие от хим.еволюция?? - хим.съединение ли е наличието на ИДЕЯта за нравственост у човека.

И понеже човека е личност - Божи образ (щото еволюцията не може да ти даде личностни качесва - тя не ги притежава, не е личност) има тази идея за нравственост - стремежа да дели нещата на "морални" и "неморални", има разум.....Човек като жив организъм е подчинен на законите, на които се подчиняват всички живи организми, но той има нещо което нито едно животно, нито еволюцията, нищо в света не може да му го даде: СВОБОДНА ВОЛЯ (къде в природата ИМА ДИЛЕМА - как да постъпя.....)на избор, ТВОРЧЕСТВО(той не просто се адаптира към средата, А СИ СЪЗДАВА ИЗКУСТВЕНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ, ВПРЯГА В СВОЯ ПОЛЗА ЗАКОНИТЕ във Вселената), ТРУД - ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ, РАЗУМ, ИДЕЯ ЗА НРАВСТВЕНОСТ, ИДЕЯ ЗА БОГ,КУЛТУРА (ние не просто се нахранваме - има култура на хранене, не просто се обличаме - творим мода.....). :good:

МНОГО Е ЛЕСНО ДА КАЖЕШ "ЧОВЕК НЕ Е САМО ПРОДУКТ НА ЕВОЛЮЦИЯТА, А И НА ОБЩЕСТВОТО" - да, ама не! С появата на първия човек се появява обществото, така че той не може да е следствие на нещо, което е следствие от появата му. Да, после обществото го възпитава (примера с бебето, но то се ражда човек и обществото (и сем.) го развива) предава опита на поколенията, НО ДА Е ПРИЧИНА ЗА ПОЯВАТА НА ЧОВЕКА КАТО ЧОВЕК?

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 847
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител
1. Еволюцията на живата природа НЕ ВОДИ НАЧАЛОТО СИ ОТ Големия взрив - живата природа е с начало появата на живота - първата клетка, не с появата на Вселената (мъртвата материя)!

2. Не може живота да е свойство на материята, както твърди Николай, ЗАЩОТО ИЗЛИЗА, ЧЕ ВСЕЛЕНАТА И ВСИЧКО ИЗГРАДЕНО ОТ МАТЕРИЯ Е ЖИВО!

Ако няма "мъртва материя" от какво ще произлезе "живата материя" ? :hmmm:

Браво на дядо Господ ! От нищото е създал живи организми ! :coolthumb:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Николай: Да, наличието на хим. съединения и вещества е ПРЕДПОСТАВКА да го има живота, НО НЕ СА ПРИЧИНА!!! Не може в следствието (жива природа ) да има нещо повече от причината (ако причината за появата на живота е химията) - физичен закон!!!

Неее, неживата природа се е създала от НИЩОТО :w00t: .

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

разбира се, че се чувствам безсилен да се аргументирам - ти просто няма да сметнеш, че това са аргументи затова и не се опитвам - познавам такива хора - просто не се вслушват в нищо което те са решили, че е неправилно

а от т. 10. на твоя пост от многото изводи който правиш ( все изключително, даже умопомрачаващо логични ) и аз направих един извод : ти просто не признаваш никоя наука - причината за всичко е само една - ти знаеш коя... то защо ли се блъскат лекарите да спасяват хора, защото

НЯМА ХАОС, А РЕД - РЕДА НЕ Е СЛЕДСТВИЕ ОТ СЛУЧАЙНОСТИ - СЛЕДОВАТЕЛНО НИЩО СЛУЧАЙНО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА НЯМА. КОСМОС - ТОВА ОЗНАЧАВА ХАРМОНИЯ, НЕ САМО В ЦЯЛОТО, А И В ОТДЕЛНИТЕ ЧАСТИ.

и причината за всичко е МЪДРА, ЖИВА, РАЗУМНА, ТВОРИ ЗАКОНИ И РЕД

ами хич не е лошо да е така наистина аз досега си мислех, че в природата всичко е борба за оцеляване и затова човек е постигнал толкова, затова е изобретявал, затова е търсил решения, а то какво било -

хармония, просто няма нужда от еволюцията

много глупости наистина се принудих да напиша, защо се връзвам и аз незнам

както беше казал един голям учен най-разпространените неща във вселената са водорода и глупоста, но не се наемам да кажа кое е в повече

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

fixseers, аз не отричам еволюцията, а само манипулациите(хипотези) в тази теория, добавени, но не доказани: посочих много такива! Например, че опита на Опарин (коацервация) доказвал появата на живота от съчетаването на хим.вещества и съединения :whistling: Друго: "Причините за еволюцията са случайни (и както поясни Вас Николай - случайността на мутациите е в непредвидимостта им от нас хората Т.Е. случайността не отрича наличието на причина и логични следствия), НО МАТЕРИАЛНИ :v: .КАК СЕ ДОКАЗА, ЧЕ ПРИЧИНИТЕ НА ЕВОЛЮЦИЯТА СА САМО МАТЕРИАЛНИ??? :post-20645-1121105496:

ЧОВЕКА Е ПРОДУКТ САМО НА ЕВОЛЮЦИЯТА И ОБЩЕСТВОТО??? Да, тялото му е подчинено на законите на биол.природа, но...ВЕЧЕ ОБЯСНИХ в предишният ми пост.

Колкото за лекарите - ако нямаше ред и закони в природата(ЖИВА И НЕЖИВА) НЯМАШЕ ДА ИМА ВЪОБЩЕ МЕДИЦИНА, тя медицината (и всяка наука) няма за основа СЛУЧАЙНОСТИ И ХАОС. Ти представяш ли си една наука, която извежда като основен закон "Всичко в света е благодарение на случайността, няма ред, няма закони", А СЕГА СИ ПРЕДСТАВИ ПРОДЪЛЖЕНИЕТО - май, само с този закон (пак ще е закон :v: )СЕ ОБЕЗСМИСЛИ ЦЕЛИЯТ ЧОВЕШКИ СТРЕМЕЖ КЪМ ЗНАНИЕ, ВСЯКА НАУКА. ЕВОЛЮЦИЯТА СЪЩО Е ЗАКОН В ЖИВАТА ПРИРОДА (но незнам докога - нали е теория :v: ) - НИЩО НЕ СТАВА БЕЗ ПРИЧИНА!!!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

fixseers, аз не отричам еволюцията, а само манипулациите(хипотези) в тази теория, добавени, но не доказани: посочих много такива! Например, че опита на Опарин (коацервация) доказвал появата на живота от съчетаването на хим.вещества и съединения :whistling: Друго: "Причините за еволюцията са случайни (и както поясни Вас Николай - случайността на мутациите е в непредвидимостта им от нас хората Т.Е. случайността не отрича наличието на причина и логични следствия), НО МАТЕРИАЛНИ :v: .КАК СЕ ДОКАЗА, ЧЕ ПРИЧИНИТЕ НА ЕВОЛЮЦИЯТА СА САМО МАТЕРИАЛНИ??? :post-20645-1121105496:

ЧОВЕКА Е ПРОДУКТ САМО НА ЕВОЛЮЦИЯТА И ОБЩЕСТВОТО??? Да, тялото му е подчинено на законите на биол.природа, но...ВЕЧЕ ОБЯСНИХ в предишният ми пост.

Колкото за лекарите - ако нямаше ред и закони в природата(ЖИВА И НЕЖИВА) НЯМАШЕ ДА ИМА ВЪОБЩЕ МЕДИЦИНА, тя медицината (и всяка наука) няма за основа СЛУЧАЙНОСТИ И ХАОС. Ти представяш ли си една наука, която извежда като основен закон "Всичко в света е благодарение на случайността, няма ред, няма закони", А СЕГА СИ ПРЕДСТАВИ ПРОДЪЛЖЕНИЕТО - май, само с този закон (пак ще е закон :v: )СЕ ОБЕЗСМИСЛИ ЦЕЛИЯТ ЧОВЕШКИ СТРЕМЕЖ КЪМ ЗНАНИЕ, ВСЯКА НАУКА. ЕВОЛЮЦИЯТА СЪЩО Е ЗАКОН В ЖИВАТА ПРИРОДА (но незнам докога - нали е теория :v: ) - НИЩО НЕ СТАВА БЕЗ ПРИЧИНА!!!

ТОнка,

Само доброто ти желая, но вече наистина говориш безсмислени неща и пълни глупсти. И ако идеята е просто да участваш в спора, за да видим, че не се чувстваш победена, молим те, спри, вече го разберахме. Видно е, че в тази дискусия ти нищо не учиш а и никакви доводи не даваш вече.... Повтаряш си като развалена латерна едно и също, каквото и да кажем.

Случайността не е хаос. Хубаво е да си изясниш понятията преди да говорим.

Хаосът е липса на ред, организация, предпоставки за дадени събития. В хаосът няма случайности.

Случайността е вероятността да възникне точно определено събитие. От няколко възможни. Случайността е абсолютно научно явление. Да си чувала за висша математика и "теория на вероятностите"? Ама не някой виц, а нещо сериозно?

Например Сярата може да реагира да кажем с водород, кислород и желязо.

С кое точно ще реагира разглеждан атом, е въпрос на случайност. Може всичките му "братчета" да реагират с кислород, той обаче отнякъде да намери водород за да еагира с него. Принципно говоря, не от химична гледна точка. Познаването на възможните случайности, вероятносттие за възникването и опитите за управлението им вече е обхватна наука.

Хаос щеше да бъде обаче ако от реагираше с което се сетиш и както се сетиш. Тогава верно няма наука, има "не се бутай".

Това в природата не се случва. В природата има закони на организация на амтерията.

(Айде, давай, ти си. Щом има закони, има законодател, парламент, президент. Чакаме.)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

"И ако идеята е просто да участваш в спора, за да видим, че не се чувстваш победена, молим те, спри, вече го разберахме. " Ех, горкият, а той такаааа чака да завърши именно той спора ( ПОСТА ТИ ОТ 23.10.), че започна да ми приписва свойте вълнения!

"ТОнка,

Само доброто ти желая, но вече наистина говориш безсмислени неща и пълни глупсти. И ако идеята е просто да участваш в спора, за да видим, че не се чувстваш победена, молим те, спри, вече го разберахме. Видно е, че в тази дискусия ти нищо не учиш а и никакви доводи не даваш вече.... Повтаряш си като развалена латерна едно и също, каквото и да кажем".

ДЗВЕР, ама аз толкова време ви останих да ме убеждавате във вашите атеистични твърдения, настоявах за научни доказателства на тези твърдения (нали ЕТ е научна теория), за да мога да разгранича кое е доказано в ЕТ и кое е Хипотеза (не че незнаех, ама друго беше вие да си го признаете). И КАКВО СТАНА - НИТО ЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО (САМО НАСИЛВАНЕ ИЗВОДИТЕ НА НЯКОЛКО ОПИТА), ЗАЩОТО И ВИЕ СИ ПРИЗНАХТЕ, ЧЕ ТЕЗИ ДОКАЗАТЕЛСТВА СА СЛАБИ И ПОНЕЖЕ СЛАБОСТТА НА ЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО Е ЕДИНСТВЕНО В ТОВА, ЧЕ НЕ Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, СЕ ВИДЯХА И ХИПОТЕТИЧНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ В ЕТ. И атеистичното в ЕТ остана само в ХИПОТЕЗИТЕ в нея, а не във фактите.

От учебник по Биология (един от източниците, от който черпим научните сведения НИЕ ОБИКНОВЕНИТЕ хорица:)): ) с цитати се аргументирах и за РЕДА, ХАРМОНИЯТА, ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА, МЪДРОСТТА В УСТРОЙСТВОТО НА ОРГАНИЗМИТЕ...... Е, какво точно сте против. ХАЙДЕ, АКО ИСКАТЕ ПРОДЪЛЖЕТЕ ДА МЕ УБЕЖДАВАТЕ - НА ВАША ТЕРИТОРИЯ СЪМ, ВЪВ ВАШАТА ОБЛАСТ НА ЗНАНИЕ - ПОСОЧЕТЕ НЕЩО, КОЕТО НЕ Е ХИПОТЕТИЧНО И Е ФАКТ, ОТ КОйТО СЕ ИЗВЕЖДА, ЧЕ ЕТ Е АТЕИСТИЧНА! АТЕИСТИЧНИ СА САМО ХИПОТЕЗИТЕ - и не само това, ами ПРОПУСКАТЕ УМИШЛЕНО ДА РАЗГРАНИЧИТЕ ФАКТИТЕ В ЕТ ОТ ХИПОТЕЗИТЕ!!! :post-20645-1121105496:И НА БАЗА ХИПОТЕТИЧНИ ТВЪРДЕНИЯ ПРАВИТЕ ИЗВОДА, ЧЕ ЕТ Е АТЕИСТИЧНА ТЕОРИЯ!

ДЗВЕр, да дам ли пример от твой пост? :vertag:

Е, КАК СЕ СПОРИ С ВАС - ВИЕ ДОРИ СЕ "СКАРАХТЕ" ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕВОЛЮЦИЯ! КАК ТАКА ЗАЩИТАВАТЕ НЕЩО, А НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО Е ТОЧНО. Как може да спориш за неща, които ти за себе си не си си изяснил КАКВО СА ТОЧНО. :hmmm:

ДЗВЕР каза:

"Случайността е вероятността да възникне точно определено събитие. От няколко възможни. Случайността е абсолютно научно явление. Да си чувала за висша математика и "теория на вероятностите"?"

ДЗВЕР, ама да знаеш как я обичам тази теория!!! :punk:

Ако погледнем едно точно определено събитие ще видим, че предпоставките които биха го довели до това да стане възможно са толкова, толкова много, че ще изпишем купища литература. И не само това, но предпоставките трябва да възникнат и в точното време и на точното място,т.е ПРЕДПОСТАВКИТЕ НА САМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ (причино-следствените връзки!) АКО СЕ НАЛОЖИ И ТЕ ДА БЪДАТ ИЗЯСНЕНИ :punk: , НО ДА ВЗЕМЕМ НАПРИМЕР КАТО БРОЙ НА ТЕЗИ ПРЕДПОСТАВКИ - ЧИСЛОТО 26 (без да взимаме предвид и предпоставките на тези 26 броя предпоставки :) ).

Ако напишем всяка от тях на малко листче и ги разбъркаме в нещо - кутия напр. вероятността да се изтегли от първия път една от предпоставките е 1:26 (макар че в "първичния бульон" е имало повече, многоооого повече от 26 предпоставки (хим.елементи, съединения, условия на средата....)

Ако си представим взаимовръзката между предпоставките (най-основните) за възникването на ЕДНО събитие като дума от 9 букви - "еволюция" например( т.е. необходимата им последователност да образува думата ЕВОЛЮЦИЯ, ЗА ДА СЕ СЛУЧИ СЪБИТИЕТо): Вероятността от кутията с 26 (САМО!) предпоставки, да се изтегли тази правилна последователност от 9 букви от всичките 26(т.е. тези предпоставки за събитието да са на точното място, в едно и също време, без да вземем в предвид и другите предпоставки да ги има тези предпоставки :) ) се разбира, че тази вероятност

Е: 1:5429503678976.

Това число се получава като повдигнем числото 26 на девета степен.Ако един човек вади по една буква от кутията на всеки 5 секунди без почивка денем и нощем, вероятно би могъл след 800 000 години напълно случайно да състави думата ЕВОЛЮЦИЯ И ТОВА ЗА ЕДНО СЪБИТИЕ. АМИ СЪБИТИЯТА, КОЙТО СА НУЖНИ ДА СЕ СЛУЧАТ ПРЕДИ НЕГО, ЗА ДА СА ПРЕДПОСТАВКА ЗА НЕГОВОТО СЛУЧВАНЕ??? <ahttp://nauka.bg/forum/uploads/punk.gif' alt=':punk:'> А КОЛКО ТОЧНО Е БРОЯ НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ВСИЧКИ СЪБИТИЯ (КОИТО ПОСЛЕ СТАВАТ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ДРУГИ) В СВЕТА, ЗА ДА Е ТОЙ КАКВОТО Е СЕГА?ВЕРОЯТНОСТТА ВСИЧКИ СЛУЧАЙНОСТИ ДА СЕ ПОДРЕДЯТ И ДА СЕ ПОЛУЧИ СВЕТА (БРОЯ НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ ТООООЛКОВА МНОГО НАДХВЪРЛЯ ЧИСЛОТО 26 :) Е ТОЛКОВА МАЛКА, ЧЕ ТЕОРИЯТА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ ни казва НЕВЪЗМОЖНО (то за 9 предпоставки от 29 други е необходимо 800 000 г. без да се вземт в предвид и предпоставките на тези предпоставки...) е случайността да е причина за света такъв какъвто е и на Еволюционната теория в частност! :punk:

ДЗВЕР каза: "Случайността не е хаос. Хубаво е да си изясниш понятията преди да говорим.

Хаосът е липса на ред, организация, предпоставки за дадени събития. В хаосът няма случайности."

Е, значи сме говорили за едни и същи неща, но с различни думи т.е. в края на крайщата в света няма хаос, а РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ, а СЛУЧАЙНОСТТА Е ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТТА НЕЩО ДА СЕ СЛУЧИ (което пак е закономерно - съобразено с законите, на които се подчинява материята).Т.е. и в "първичният бульон" случайността е само привидна, няма хаос - още от самото си начало света си се развива планомерно, законосъобразно.

Фридрих Вилхелм Хершел - англ.астроном открил Уран и 2-та му спътника :

"Колкото повече се разширява полето на науката, толкова по-наложително и неотразимо се разкрива съществуването на един вечен и всемогъщ Творчески ум: геолози, астрономи, естественици - всеки носи своя камък, за тоя величествен храм на науката, храм издигнат от самия Бог".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мисля си, че ако взема и те оставя на мира ще да се получи, маа така пък ми е по - забавно. Споменавам една дума за математика и веднага ми се публикуват всички здачки - закачки от учебника за 5-ти клас, където има 27 стълба и се търси разстоянието между тях или три тръби, дето две пълнят и една празни басейн. И се поооочват аналогиите, амааааааааа .....

Радост :) Имаш силно развито чувство за самоизява, но едно ще ти кажа: то понякога вреди на изявите ти.

Направо убиваш с логика:

"Науката не е атеистична, атеистични са само хипотезите."

Ха-ха. Ми вземи тогава ги анатемосай.

Науката е познанието, пълното познание не е достигнато от никого, за това са хипотезите, които насочват науката как да опознае непознати събития.

На умните глави за тази цел достатъчна работа им върши и Бог. Като не разбираме нещо, ми той бог го е направил, светиня му, хай да не се бъркаме в божиите дела и готово.

И моля те откажи тея велики изказвания на уове от преди половин милион години, щото е смешно. Много велики умове са вярвали и че земята е плоска, а Архимед, пред когото повечето набедени учени са смешници, е вярвал във Зевс.

Да, в материалния свят има организация.

Хаосът е само началото, нематериалния свят, преди началото. Свят, в който няма закони, време, движение или промяна, няма даже големина, форма, обем или застиналост.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

:) ДЗВЕР, ама много избирателно се представят хипотезите - в учебниците са само АТЕИСТИЧНИТЕ! зАЩО? Ако се спомене, че освен атеистични има и религиозни, то задължително се казва, че другите не са НАУЧНИ (демек нямат стойност?)! Виж примера ми за манипулацийката от учебника по природознание!

ДЗВЕР, 1.Кое прави една хипотеза научна и кое не? Кой е този критерии? :hmmm::)

Ти каза: "Хаосът е само началото, нематериалния свят, преди началото. Свят, в който няма закони, време, движение или промяна, няма даже големина, форма, обем или застиналост". :read:

ДЗВЕР, хайде и мен ме просвети в твойте ГОЛЕЕЕМИ ПОЗНАНИЯ - 2.Кажи ми от коя книжка го извлече това?

Значи - В света преди нематериалния свят (????) е бил ХАОСа. :Oo:

Обаче в този хаос няма закони, време движение, промяна, няма големина форма, обем или застиналост - 3.КАКВО ИМА В ТОЗИ ХАОС?

Ти каза в предходният си пост:"Хаос щеше да бъде обаче ако от реагираше с което се сетиш и както се сетиш. Тогава верно няма наука, има "не се бутай".

Това в природата не се случва". :Oo:

От което следва, че Хаос в природата не може да има. :v:

Или от двете ти твърдения следва, че в света преди появата на материалния свят е имало хаос и понеже хаос в природата не може да има, то в този свят (преди материята) няма природа, няма материя! :punk:

4. За да не излезе голословно твърдението ти за хаоса преди появата на материята - аргументирай се от къде се извежда твърдението, че тогава (???) е имало ХАОС?

Както прочете аз се аргументирах, защо преди света (материя, енергия, време, пространство) се извежда съществуването на ЛИЧНОСТ (БОГ) И ТО НА БАЗА НАУЧНИТЕ ИЗВОДИ ОТ ОТДЕЛНИТЕ НАУКИ: НИЩО СЛУЧАЙНО (БЕЗ ПРИЧИНА) НЕ СЕ СЛУЧВА, ВСИЧКО Е ЗАКОНОСЪОБРАЗНО И ЗАКОНОНОМЕРНО, В ПРИРОДАТА ИМА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ (ЩОМ ИМА РАЗВИТИЕ!), КОЯТО Е НАЙ-ЯВНА В ЖИВАТА ПРИРОДА; РЕД, ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАН; ВСИЧКО ТОВА ИЗВЕЖДА ИЗВОДА, ЧЕ ПЪРВАТА (В ПОРЕДИЦАТА ПРИЧИНА-СЛЕДСТВИЕ В СВЕТА,ОБЯСНЕНИ В РАЗЛ.НАУКИ)ПРИЧИНА Е РАЗУМНА, ТЯ Е ЛИЧНОСТ, ТЯ Е МЪДРА, ТЯ ИМА ЖИВОТ В СЕБЕ СИ, ТЯ Е НРАВСТВЕНА, ТЯ ТВОРИ... ЗАЩОТО ОПИТА НИ ТОВА КАЗВА, ЧЕ НА ЛИЧНОСТТА (КАКВИТО СМЕ И НИЕ -макар с ограничени възможности) са присъщи по-горе изложените характеристики!

Я, не се притеснявай използвай си "научните" термини ВИБРАЦИИ, КОСМИЧЕСКА (ВСЕЛЕНСКА) ЕНЕРГИЯ, КОСМИЧЕСКИ РАЗУМ, щото както виждам ти е много трудно да обясниш, това което си научил от тези книжки - езотерични, окултни, теософски - абе все "научни" :whistling: . :punk::punk:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
ДЗВЕР, ама много избирателно се представят хипотезите - в учебниците са само АТЕИСТИЧНИТЕ! зАЩО? Ако се спомене, че освен атеистични има и религиозни, то задължително се казва, че другите не са НАУЧНИ (демек нямат стойност?)! Виж примера ми за манипулацийката от учебника по природознание!

Ама Тонка, ти анализираш ли си това, което пишеш ? (или с други думи - чуваш ли се какво приказваш).

Ама аз за първи път чувам понятията "атеистични" и "религиозни" хипотези. Такива понятия може би има само във вашите "писания". А в учебниците по биология, в раздела "Произход на живота" се разглеждат следните хипотези:

1. Хипотеза за божественото начало.

2. Хипотеза за произволното самозараждане.

3. Хипотеза за стационарното състояние.

4. Хипотези за космическия произход:

- Хипотеза за литопанспермията.

- Хипотеза за панспермията.

- Хипотеза за направляваната панспермия.

5. Хипотези за биохимичния произход.

- Хипотеза за коацервацията.

- Хипотеза за адсорбцията.

- Хипотеза за нуклеобелтъчните комплекси, ограничени с мембрана.

Направи справка: Учебник по биология и здравно образование - профилирана подготовка за 12 клас. Издателство "Просвета". Автори - Георги Марков и колектив.

И за какви манипулации говориш. Според теб излиза, че в целия прогресивен свят образователните системи са манипулативни, защото отдават предпочитание на науката. А каква е според теб причината да бъдат така манипулативни ? Интересно, защо след като религията дава "точни" и "ясни" отговори на всичко все пак се предпочитат "научните" хипотези.

Май, че религията е най-манипулативната философия. ДЗВЕР е прав - така хората се държат в неведение и подчинение. Ами от най-дълбока древност човекът, неговия живот и неговата дейност до голяма степен зависят от природните сили. Изправен пред могъществото на природата, той векове наред се стреми да опознае и открие закономерностите в нея, да долови и осмисли причините за целия природен кръговрат. Процесът на изясняване на връзката между човек и природа е продължителен. Но често природата е по-силна от него и затова той я обожествява. Така всъщност възникват и различните религии. А и те също "еволюират" - от първоначалните представи за "белобрадия дядо Господ седнал върху облаците" до "вселенския разум" в днешни времена. Днес хората поддържащи креационизма с увъртане и неверни данни искат да убедят не достатъчно запознатите с наука хора, прочели писанията им че са прави. А в нашия случай винаги се опитват да доведат въпроса до еволюция срещу вяра, и така да подведат вярващите хора на своя страна. Въпросите за възникването на живота, същността на живота и еволюцията не са въпроси, на които с днешните познания има еднозначен отговор, най малко аз или участващите във форума могат да го дадат. Аз например, като тебе мога да кажа че Бог е в началото на всичко, но след това не "Го" пъхам да определя "лично" кода на превод ген-белтък. Наистина е загадка как е възникнал този код, но това е обект на науката. Един ден ще се разбере. Никой не може да докаже че няма начин да се разбере това по научен път.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Уикипедия - "Хипотеза (от старогръцки — предположение) е предложено обяснение на дадено явление. В науката хипотеза е твърдение, което трябва да бъде доказано или отхвърлено". :read:

1.Та, защо предположенето (хипотезата) не може да се нарече "атеистично" или "религиозно" (е, може би по-точното е теистично!)?

2.Казваш - "Интересно, защо след като религията дава "точни" и "ясни" отговори на всичко все пак се предпочитат "научните" хипотези". Кой е критерият една хипотеза да е научна (атеистичната), а другата - не? С прилагателни от рода на "ясни", "неясни", "точни", "неточни" НЕ СТАВА - това да не е съчинение по преживяно?

Уикипедия -"Философията (от гръцки: φιλοσοφια, буквално любов към мъдростта, philein — обичам + sophia — мъдрост) е наука изследваща най-основните, но и в същото време най-възвишените въпроси засягащи човека и реалността, която го заобикаля". :read:

"Религията (от лат. religio — свещено задължение, благоговение) е форма на обществено съзнание, съвкупност и система от възгледи, нагласи и обичаи, основани на вярата в свръхестествени сили, както и съвкупност от моралните норми, практики, ценности, институции и ритуали, съпровождащи тази система" :read:

3. Религията не е философия! Но може да има например атеистична или теистична философия (напр.християнска философия). Манипулативна философия??????? :)

"И за какви манипулации говориш. Според теб излиза, че в целия прогресивен свят образователните системи са манипулативни, защото отдават предпочитание на науката".

4. Дадох този пример във връзка с нападките към религията,че си служи с манипулации. у-к по Природознание на "Просвета"за 5клас,автор Гайнтанджиева и др.: стр.37:"Знанията на хората за образуването на Слън.система са преминли през много етапи - от вярата в бож.сили,създали Слънцето, планетите, Земята, до съвр.научни предположения(хипотези). Предлагаме ти една от тях: Сл.система се образувала от общ родител на всички тела....". И стр.44:"Хипотезите за произхода на нашата Земя са много. Ето една от тях:" И решил Бог да сътвори...". Ти ВЕЧЕ ЗНАЕШ КАК СА СЕ ОБРАЗ.ПЛАНЕТИТЕ ОТ СЛ.СИСТЕМА. Земята е една от тях..".Какво излиза, че онова, което на стр.37 се нарича научна хипотеза(предположение) тук на стр.44 вече не е хипотеза, за разлика от религизн.представа и ВЕЧЕ Е ЗНАНИЕ.Дадох този пример във връзка с нападките към религията, че си служи с манипулации - не за да отричам науката, а популизма ви! Вие сериозно се изживявате като защитници на науката??? Ама ние религиозните не отричаме науките, а манипулациите с тях! Ти как би определил цитираното?

Е, аз заради тази манипулация бих нарекла атеистите манипулатори, а не образователните системи.

Предпочитанието на науката (???) не е лошо, но има и една част от тази "науката", която някакси я няма в образ.система (средно образование) - Теологията!

"белобрадия дядо Господ седнал върху облаците"

5. Би ли посочил на коя религиозна система принадлежи тази ПРЕДСТАВА?

"вселенския разум" в днешни времена.

6. И за Вселенския разум ще си кажете Вие - ЕТО ЧИИ ЗАЩИТНИЦИ СТЕ!

"Аз например, като тебе мога да кажа че Бог е в началото на всичко, но след това не "Го" пъхам да определя "лично" кода на превод ген-белтък".

7. И така трябва - има си друга наука за това! ОТ ТОВА, ЧЕ БОГ НЕ СЕ СПОМЕНАВА В ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ НЕ СЛЕДВА, ЧЕ ТЕ СА АТЕИСТИЧНИ, но винаги се посочва и ПРОПАГАНДИРА АТЕИЗМА. Това не е манипулация, така ли??? А това какво е: "Причините за еволюцията са случайни (???), но МАТЕРИАЛНИ" - специално се подчертава без да се посочи откъде се извежда! Може да се каже например, че в тази наука се изучават (само) материалните причини за еволюцията! Всяка наука с предмета си, но накрая трябва и да има наука, която да обобщава изводите от отделните науки и да даде цялостна картина на света! НО НЕЩО ДРУГАТА НАУКА - ТЕОЛОГИЯ Я НЯМА В УЧИЛИЩЕТО!

"Днес хората поддържащи креационизма с увъртане и неверни данни искат да убедят не достатъчно запознатите с наука хора, прочели писанията им че са прави".

8. ДОПУСКАШ ГРЕШКА - окултисти, езотеристи, теософи се стремят да прокарат "религиозните" си мъдрувания като научни (напр. Мулдашев, Дънов) т.е. да прикрият зад някаква "наука" религиозните си вярвания и тези които ги слушат, четат, да възприемат тяхната религ.система смятайки, че СА ПОЛУЧИЛИ НЯКАКВО НАУЧНО ЗНАНИЕ. Там доказателства не са необходими, за да се нарече нещо "научно", защото се дава една "тайна", много специална "наука" само за избрани и като се поласкаеш, че си специален - само попиваш. Учението им в тази си част е насочено най-вече към тези, които се стремят само по научен път да си обяснят света и явленията в него. Към религиозните вече, подходът е друг: някой ни възвеличават - "Бог е в теб" - как да не ти хареса - значи си безгрешен, с неограничени способности -усъвършенствай се; стремят се да подбият авторитета на традиционните религии, за да прокарат по-лесно религ. си учение; дописват свещените книги на отделните религии под предлог, че имат нужда от актуализиране; че техния водач (гуру) е прероден Христос ( Дънов напр. се е подписвал в писмата към привърженичките си с името"Иисус"), Буда (в зависимост от аудиторията); завоалирано прозелитстват при разглеждане на актуални за хората проблеми и въпроси....(екология без Висарион не може да има, вегетарианство без Дънов също...природосъобразен живот също...). ЕТО ЗАЩО, АКО ВИЕ НЕ СТЕ ОКУЛТИСТИ, ТЕОСОФИ, ЕЗОТЕРИСТИ..., БИ ТРЯБВАЛО ДА СМЕ ОТ ЕДНАТА СТРАНА НА "БАРИЕРАТА" ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХ (те спекулират и с наука и с религия), но подозирам, че прозелитирате.

"Наистина е загадка как е възникнал този код, но това е обект на науката. Един ден ще се разбере. Никой не може да докаже че няма начин да се разбере това по научен път".

10. Така е, той (кода) е обект на ЕДНА от науките. НО БОГ НЕ Е В НЕРАЗБРАНОТО, НЕ В НЕЗНАНИЕТО Е БОГ, а В ЗНАНИЕТО НИ СЕ ОТКРИВА(ВЪВ ФАКТИТЕ). ОТКРИВАЙКИ ОЩЕ ЕДНА МАТЕРИАЛНА ПРИЧИНИ В СВЕТА - ТЯ Е САМОВ СВЕТА - УДЪЛЖВАМЕ ПОРЕДИЦАТА ПРИЧИНА-СЛЕДСТВИЕ, НО ТОВА НЕ УНИЩОЖАВА РЕЛИГИЯТА, НЕ УНИЩОЖАВА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПЪРВА ПРИЧИНА, КОЯТО ДА Е ПРИЧИНА САМА НА СЕБЕ СИ (БОГ).

"Но често природата е по-силна от него и затова той я обожествява. Така всъщност възникват и различните религии".

11. Само да вметна, че природата винаги ще бъде по-силна от човека - това, че човек я "впряга" да работи за него, не го прави по-силен от нея. Тя е част от нас (организма) и винаги ще сме зависими от нея (не напълно, но много). По въпроса, че страха от природата ражда религията - НЕ СЪМ СЪГЛАСНА. Да, има религии при които обект на обожествяването е нещо от природата, но АКО СТРАХА Е РОДИЛ РЕЛИГИЯТА, ТО Е ТРЯБВАЛО ЧОВЕКА ДА ОБОЖЕСТВИ ВСИЧКО ОТ КОЕТО СЕ СТРАХУВА, А НЕ ОТДЕЛНИ НЕЩА.

Защо избирателно подхожда към обожествяването? Защо в някой неща съзира нещо свръхестествено, а в др. еднообразни на тях - не? Не страха е причината,защото инстиктивно човек избягва нещата, от които се страхува, а в религиозното чувство (което е много сложно -в него освен страхопочитание има и др. чувства) страха не е панически страх, а благоговеене (обожаващо страхопочитание).

Също така най-древните религиозни вярвания, които знаем (по намерените каменни статуики, рисунки)

ни показват, че освен "страшни" природни явления и тела, човека е обожествявал и предмети и явления "благодетелни" за него. НО ОТКЪДЕ МУ ИДВА ИДЕЯТА, ЧЕ ИМА НЕЩО СВРЪХЕСТЕСТВЕНО (надхвърлящо, това което вижда, докосва, нещо висше)?Нищо в природата не е могло да даде такова понятие за по-висшето от природата и човека, за свръхестественото, ако човек предварително нямаше вроден стремеж към него, което е основа за религията.

А това, че имайки този вроден стремеж (идея за свръхестественото) в себе си човек го насочва към природата и обожествява част от нея, показва че оставен само на своите възможности човек търсейки удоволетворение на стремежа, на вътрешния подтик, най-много да почне да обожествява творението, защото свръхестественото (Твореца) надхвърля неговите естествени възможности за познание ( затова е СВРЪХестествено). Когато има вече Божествено откровение вече е друго.

НИКОЛАЙ, АКО НЕ ТИ ПРЕДСТАВЛЯВА ТРУДНОСТ, НАПИШИ МИ СЪДЪРЖАНИЕТО ОТ УЧЕБНИКА ТИ ЗА ПЪРВАТА ХИПОТЕЗА! :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тук вече си имаме и патриархален проповедник с ангелски меч.

Отдавна вече няма еволюционна дискусия и мисля, че темата плаче да бъде модерирана.

Вселенският разум за мен е кнцентриран в кривината на черните дупки.

Разум?

От къде се е взел и какво точно представлява?

Да кажем, че ти също имаш разум, Тонка. Чисто хипотетично. Не че си глупава, а че не ми е ясно понятието става дума.

Разумяла си как е създадено слънцето, земята, вселената.

И можеш ли да ги направиш?

Не.

Значи само разум не стига. Трябва и нещо повече. Трябват ресурси.

Или разумът си ги измисля и те стават?

Ще рече, че ние не сме нещо повече от нечия фантазия? Съществуваме като нещо по - малко от атомчета в нечии ум?

А този някой къде и как живее? Материален ли е? Ако не е, какво прави в материалния свят? Ако е, защо материалните закони не го ловят?

Вселената е постоянен цикъл на материята според мен. Материята се окрупнява - планети, звезди, черни дупки, дупките се събират, в един момент енергийният им потенциал надвива гравитационния - те се взривяват в Голям взрив. И цикълът започва отначало.

Без особен разум и умисъл. Просто се повтаря. Дежа ву.

Поздрави.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

ДЗВЕР, няколко дена ще отсъствам, така че не чакайте бърз отговор!

Къде са отговорите на моите въпроси от по-предния пост?

За хаоса - разбрахме какво не е (няма материя....), а сега кажи какво е? Сега говориш за цикъличност -кръговрат на материята, НО ТУК НЯМА ХАОС (без материя ...)нали или има ?

Според теб няма ли първа причина в поредицата от причинно-следствени връзки в света, която да е дала начало на света (нещо като начало на първият "цикъл"- понеже приемаш циклицността на материята)? А еволюцията (развитието) на Вселената - щом приемаш цикличността значи приемаш многократни еволюции (развития) на Вселената ? ДА ПРЕДПОЛОЖИМ, че има цикличност - това не ни дава обяснение на Първата причина, а само заобикаля въпроса (както предположението за космически произход на живота все пак не ни обяснява появата на живота, а заобикаля въпроса).

Човека е личност, но по отношение на Бог е само образ, подобие на неговата личност (нали сме също творение) т.е. ние също творим, но боравим с готовата материята като ресурс. Прави се аналогия с човека като личност, но не =! Ние "мислим" - за да мислим ние необходим мозъка като предпоставка за мислене, но да е причина т.е. мисълта да е само резултат от някакви хим.процеси на мозъка???Така, че с ЕТ може да обясним как се появява мозъка - органа на висша нервна дейност, но "мисленето" не може да се извлече с някакви малки кванти от животинския свят или др. нещо от света. От къде е "мисленето", "разума" в човека? :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Хипотеза за божественото начало

Тази хипотеза стои в основата на почти всички най-разпространени религиозни учения, които приемат, че животът възниква в резултат на някакво свръхматериално начало или жизнена сила (vis vitalis). Според повечето от тях създател на живота е Творец, Бог или Дух, който въздействал на неживата природа и сътворил живите същества от пръст и кал. Според написаното в Библията сътворението на света е станало за 6 дни, всеки с продължителност от 24 часа. Вярата признава неща, които нямат доказателство от научна гледна точка. Това означава, че логично може да има противоречие между научното и богословското обяснение за сътворението на света, тъй като тези две сфери на мисленето взаимно се изключват. Според хипотезата за божествения произход на света сътворението е процес, който е протекъл еднократно, бил е недостъпен за наблюдение, което го поставя извън рамките на научните изследвания. Науката изучава само тези явления, които подлежат на наблюдение и изследване, поради което тя никога няма да бъде в състояние нито да докаже, нито да отхвърли тази хипотеза.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Според теб няма ли първа причина в поредицата от причинно-следствени връзки в света, която да е дала начало на света (нещо като начало на първият "цикъл"- понеже приемаш циклицността на материята)? А еволюцията (развитието) на Вселената - щом приемаш цикличността значи приемаш многократни еволюции (развития) на Вселената ? ДА ПРЕДПОЛОЖИМ, че има цикличност - това не ни дава обяснение на Първата причина, а само заобикаля въпроса (както предположението за космически произход на живота все пак не ни обяснява появата на живота, а заобикаля въпроса).

Тонка,

Много пишеш, а някой след теб трябва да ходи и да мете.

Изброихме ти много ясно хипотезите. Тази хипотеза не търси началото.

Това е вечносъществуващата вселена. Вечен цикъл на материята и нематерията. Тях винаги си ги е имало и винаги ще ги има, въпросът е в разпространението, дифузията между тях.

"Животът" пък възниква случайно и оцелява случайно някъде като градивна част на материята.

Пак не разбрах обаче има ли разлика между разум и материя и достатъчно ли е да измислиш нещо за да се създаде.

И господ материален или нематериален е.

Не смееш да отговаряш, виждам :laugh:

И Нки много правилно ти каза.

Божественото сътворение също е ХИПОТЕЗА.

Няма нито доказателство, нито свидетелства, без да говорим, че общо взето преписва гръцко - египетските модели, както и Митра.

ЗНачи е атеистично?

Но не. Според християните тази хипотеза е свещенна и неприкосновена, а всички останали са еретични, нали :)

Да ви имам... толерантността. А после обвиняват другите религии че са фанатични.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
От къде е "мисленето", "разума" в човека?

Вие бихте казали: От душата ! :058:

От наша гледна точка: резултат от сложните биохимични процеси, протичащи в кората на големите полукълба на мозъка. Да точно "малките кванти", колкото и да е неточен този израз. Разбира се тези процеси все още не са изучени напълно, нооо, живи и здрави ако е рекъл Бог ще доживеем и този ден :clap3: .

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

D3BEP', безсмислено е да спориш с вярващ - той не приема никакви аргументи и факти. Вярата не се нуждае от доказателства - нали затова е вяра, а не наука. Имал съм спор с доста войнстващи християни и вече ми е дошло до гуша. Всеки си има своя истина в живота. А това дали е прав или не си е отделен въпрос. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
аз не отричам еволюцията, а само манипулациите(хипотези) в тази теория, добавени, но не доказани

Според мен това изречение би трябвало да сложи край на дискусията между досегашните участници около темата така както аз я зададох (за или против ТЕ) , или може би така както исках да бъде развита. За креационизма, философията, вярата, предубежденията и тн. казах вече, че има отделни раздели. Но понеже се получава интересна, разгорещена и дълга дискусия, в която участниците са вложили много време, енергия и знания я оставяме да се развива в същия дух :)

Редактирано от Warlord
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

WARLORD по-точният цитат е"ПРОПУСКАТЕ УМИШЛЕНО ДА РАЗГРАНИЧИТЕ ФАКТИТЕ В ЕТ ОТ ХИПОТЕЗИТЕ!!!И НА БАЗА ХИПОТЕТИЧНИ ТВЪРДЕНИЯ ПРАВИТЕ ИЗВОДА, ЧЕ ЕТ Е АТЕИСТИЧНА ТЕОРИЯ! " Защото аз в дискусията не влязох с отричане на еволюцията(не си приписвайте заслугата, че Вие сте ме убедили :) ), но от нея толкова малко приемам за достоверно, че май е само за МОДИФИКАЦИОННАТА ИЗМЕНЧИВОСТ и появата на нови видове като нещо закономерно, нещо вложено като ВЪЗМОЖНОСТ в ДНК-то, но проявяващо се тогава, когато условията го извикват на лице (среда, мутации).

"D3BEP', безсмислено е да спориш с вярващ - той не приема никакви аргументи и факти. Вярата не се нуждае от доказателства - нали затова е вяра, а не наука".

Ама и аз това казвам - ДЗВЕР си е вярващ - ето последният му пост: нито факти, нито аргументи, просто ВЯРА!А се изживява като защитник на науката!

"Това е вечносъществуващата вселена. Вечен цикъл на материята и нематерията".

Аргументи??Факти?? :)):

"Хаосът е само началото, нематериалния свят, преди началото." - Това пък ти беше твърдението в предишен пост - хем имало начало , хем била вечносъществуваща! :vertag:

"Животът" пък възниква случайно и оцелява случайно някъде като градивна част на материята".

,Живота бил градивна част от материята :v: ЗНАЧИ ВСИЧКО ИЗГРАДЕНО ОТ МАТЕРИЯ Е ЖИВО :doh:

ДЗВЕР ТОВА Е ЧАСТ ОТ ОКУЛТНАТА "НАУКА" И СЕ НАРИЧА СПИРИТУАЛИЗЪМ!!!!

Вече и не чакам факти и аргументи! :)

"Пак не разбрах обаче има ли разлика между разум и материя и достатъчно ли е да измислиш нещо за да се създаде".

Не, нашият опит показва точно обратното, ние хората създаваме нещата без да сме ги измислили първо - то си не е необходимо :punk: Какво означава да творим, да измисляме - нали мисленето е биохим.процес, следователно всичко: самолети, арх.строежи, техника - всичко си се е самоорганизирало от бихим.процеси, щом мисълта е детерминирана от химията няма и морал, няма и морална отговорност - просто биохим.дисбаланс. Да, ама точно вие биохим.продукти най-много ще писнете за толерантност, за морал ако се почувствате засегнати - представете си МОРАЛ без СВОБОДА НА ИЗБОР:doh: ; МОРАЛ КАТО ПЛОД НА ДЕТЕРМИНИЗМА НИ ОТ ХИМ.ПРОЦЕСИ У НАС???? И СИ ПРЕДСТАВЕТЕ ПИСЪКА НА БИОХИМ. ПРОЦЕСИ У ВАС, КОГАТО СТЕ ЗАСЕГНАТИ??? :doh: Как да не се смее човек?!

"Божественото сътворение също е ХИПОТЕЗА.

Няма нито доказателство, нито свидетелства, без да говорим, че общо взето преписва гръцко - египетските модели, както и Митра.

ЗНачи е атеистично?

Но не. Според християните тази хипотеза е свещенна и неприкосновена, а всички останали са еретични, нали smile.gif

Да ви имам... толерантността. А после обвиняват другите религии че са фанатични".

А тук виждаме как мисълта е заменена от биохимичните процеси. Тук са започнали хаотично да протичат: говори се за Божествено сътворение; после се задава въпрос дали е атеистично (ама как ти хрумна, бе човек) и си даваш отговор, който няма нищо общо с въпроса: християнската хипотеза е свещенна??? и неприкосновена :punk: , а всички останали са еретични :w00t: (някой май незнае какво значи "ерес" :w00t: После пък някаква толерантност (откъде се изведе) после пък др. религии били фанатични :w00t:И ВСИЧКО ТОВА ОТ "хипотезата" за БОЖЕСТВЕНОТО СЪТВОРЕНИЕ. :v:

По "Хипотеза за Божественото начало":

1.Бог "...сътворил живите същества от пръст и кал".

Това от къде го взехте - :head_hurts_kr: Евала, каква точност и прецизност в научен източник - учебник !!! :doh: Както дявола чете евангелието! И това не е манипулация, а?

На чия религия е тази представа? ДЗВЕР даже и без да знае чия е веднага определи откъде е преписана!!!

2.За Бог един ден бил 24 часа??? Смех - представете си го с часовник и хронометър и с нашите мерки за време - ера, епоха, период....!

И това не е по Библията - 24 часа! Има си метод за тълкуване установен от литературознанието (не на кой как му хрумне) - трябва да се сравнят всички места, където е спомената съответната дума, за да се извлече смисъла (семантична употреба), в който е употребена (а не според смисъла, който ние влагаме) в текста -след изброяване на творческите дни се казва, че за Бог един ден е като хиляда години, а хиляда години са като един ден т.е. мерните единици за време са създадени от човека и са за да служат на човека, Бог не се вмества в тях. Не се знае - може утре някой да ги реформира- е, и?

3."Това означава, че логично може да има противоречие между научното и богословското обяснение за сътворението на света, тъй като тези две сфери на мисленето взаимно се изключват".

Да, в момента в който теологията (богословието) цитира някой извод от някоя естествена наука като аргумент моментално този извод вече се отхвърля като достоверен и то БЕЗ АРГУМЕНТ ИЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВО ОТ СЪЩАТА НАУКА. Ето и аргумента ми: По време на целия спор ДЗВЕР и НИКОЛАЙ ме убеждавахте как нищо случайно не се случва в света, че всичко е закономерно, всичко си има причини, но когато е необходима словесна еквилибристика ПАК СЕ ИЗВЕДЕ ЗАКОНА ЗА СЛУЧАЙНОСТТА:"Животът" пък възниква случайно и оцелява случайно някъде като градивна част на материята".

Та как така"научното обяснение"се противопоставя на научното- теология (богословие) - обяснение? Ето пак някой борави с шаблончета, дето заместват процеса "мислене".

4."Според хипотезата за божествения произход на света сътворението е процес, който е протекъл еднократно, бил е недостъпен за наблюдение, което го поставя извън рамките на научните изследвания."

Ето затова чакам отговор на въпросите за хаоса преди материята, които поставих в предишен пост - какво казва наблюдението и научните изследвания? Ами за цикличността ? :v: Ами за ВЕЧНОСЪЩЕСТВУВАЩАТА Вселена,ДЗВЕР- за която пък в по-предишен пост ти каза, че имала НАЧАЛО - май много противоречиви "наблюдения" и "научни изследвания"!

Но, вече не чакам и отговор - това са някакви знания засекретени, пълна мистерия - твърди се че ги има, ама никой не знае!

5."Науката изучава само тези явления, които подлежат на наблюдение и изследване",

Коя е тази "науката" ?

Вярно, вярно като се почне от началото на света ;) , ,появата на живота ;) , произхода на човека от прародител общ с маймуната ;) произхода на вид от вид, но днес не се наблюдава :v: Ама той обхвата на науката май, май не остана! МАЙ ВИ ОСТАНА САМО ОПИСАТЕЛНИЯТ МЕТОД ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА! :v::vertag:

Николай: "От наша гледна точка: резултат от сложните биохимични процеси, протичащи в кората на големите полукълба на мозъка. Да точно "малките кванти", колкото и да е неточен този израз".

Пак няма аргументи и факти! Я обясни по-подробно - ще е забавно как се извежда мисленето с "полека", "по малко", "подобно на" от живот. свят! Или тук терминологията :)): ще е по-различна от тази за извеждане на живото от мъртвото?

Приятели на окултизма и други псевдонауки- не се изживявайте като защитници на науката в този спор за ЕТ! :whistling:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това вече не е дискусия, а си е чист... блях. :058:

Сигурно 50 пъти повторих, че животът е част от материята, еманация, но не и че всякка материя е живот, ако въобще има понятие "живот", ама няма кой да ме чуе, едно си е заФанала наща Тонка, едно си бае.

И се намерило кой да ми говори за факти. Че откачената преписана от един полунеграмотен народ библия/завет факти ли са или брътвежи?

И къде са им доказателствата.

Тонито явно няма такива.

А Вие имате ли, приятели Спиритуалисти и Окултисти? А?

Ники, ти? Уорлорд може би? Ласт Роман?

А може и сатанисти да има между вас.

Я да видим здравата НЕхипотетична божествена теория:

"3. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина.

4. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината.

5. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината - нощ. Биде вечер, биде утро - ден един.

.............................................................................................................................................

13. Биде вечер, биде утро - ден трети.

14. И рече Бог: да бъдат светила на небесната твърд, (за да осветляват земята и) да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години;

15. да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята. Тъй и стана.

16. И създаде Бог двете големи светила; по-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта, създаде и звездите;

17. и ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята,

18. да управляват деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И видя Бог, че това е добро."

Глейш ко става? Господ ги може тея работи. Първо създава светлина, а след това източника й. Създава деня и нощта, а подир туй слънцето и звездите.

Без да говорим, че междувременно, преди да създаде светилата, се мята и създава и растенията. За които аз само съм чувал, че фотосинтезирали(тотемистична хипотеза, най - вероятно) и то го правели със слънчева светлина. Тъй де...

Е как да не се преклониш пред фактологията, светиня му? Нема ник'ва хипотеза.

"След това рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие; и да господарува над морските риби, и над небесните птици, (и над зверовете) и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, които пълзят по земята.

.....................................................................................................................................................

И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа."

В гръцката митология титанът Прометей извайва човекът от глина и му вдъхва живот, дава му и божественият огън, заради което си пати.

Легендата е по - стара от библията. Гръцките полиси са съседи на Израел.

Потопът няма да го преразказвам.

Едно към едно е краден от древната легенда за Гилгамеш, на поне 4 000 години преди новата ера. Там по воля на боговете идва потоп, но един праведен - Ут-напищим - е предупреден и прави кораб, на който се качва заедно с по две животни от всеки вид, както и гълъби, с които да търси земя и оцелява.

С ашуро - вавилонската култура даже библейски е безспорно, че юдеите са имали допир.

Проблемът? Потопът е по - стар от библейското сътворение и касае реките Тигър и Ефрат. Между ругото упоменати в рая :)

Има и друга легенда за потопа - гръцка, за Девкалион и Пира. Отново предшестваща библията.

"Бог отец, бог син и бог свети дух". Триединство.

Бог Ра в Египет има три проявления. Ра - дете, символизиращ новото, ра - мъж - зрелостта и законите и ра - нефертум - изначалието.

Също се среща като Ра - ден, Ра - нощ и Ра - всепроникващият, вездесъщият.

Имали ли са юдеите общо с Египет?

Ра ли е по - стар или библията?

А има и друг подобен момент. Да кажем Атина Палада е била наричана с прозвището "тритогенея" - трижди родена, поради това, че тя действително й се налага да се ражда неколкократно - един път от мисълта на баща си, износена от майка си и осиновена от семейството си.

Новаторство? Свеж дух?

Не мисля.

"Яжте, това е плътта ми. Пийте, това е кръвта ми."

Библията?

О, не! Думи на пророка а Митра - Заратустра, 4 века преди Христа. Влиянието на тази персийска религия беспорно е било простряно и върху юдеите, които са били в определени периоди и част от тази могъща империя.

Лошото обаче е, че "замогналото" се християнство отрича всички тези религии, от които произлиза, нарича ги тотемистични, окултни, боговете им нарича идоли и ги отрича всецяло.

Което къса даже връзката, с която може да се оправдае за преписването.

И какво излиза?

Еволюцията е хипотеза.

Сътворението е НАУКА.

Хвала!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

:)): Бля, бля, бля някой плува по повърхносттта! :)): Метод окултистки - как да си оправдаеш своя наукоподобен миш-маш? - като го препишеш и на другите - добре те е изучила и г-жа Блаватска, и другаря (точно другаря) Дънов и пр. ПРОРОЦИ! НЯКОЙ ДА ТВЪРДИ, ЧЕ БИБЛИЯТА ЗАМЕСТВА ВСИЧКИ НАУКИ - не, НО НАУКИТЕ ДА ЗАМЕСТЯТ БИБЛИЯТА - ПАК НЕ! ИМА И ЕДНА ДРУГА НАУКА - ТЕОЛОГИЯ (ТЕОС - Бог или знание за Бог) - ИМА Я И В УНИВЕРСИТЕТА.

Библията има друга цел - познание на твореца и от тази представа за него - усъвършенстване на човека (умствено и нравствено) и ПЪТЯ КЪМ СПАСЕНИЕ, пътя към единение с Бога. И В СТРЕМЕЖА КЪМ ПОВЕЧЕ ЗНАНИЕ ЗА БОГА - ТВОРЕЦА НА СВЕТА ТЯ ПОЛЗА (НЕ ОТМЕНЯ, НЕ ОТХВЪРЛЯ) ИЗВОДИТЕ ПОЧИВАЩИ ВЪРХУ ФАКТИТЕ НА НАУКИТЕ ИЗУЧАВАЩИ СВЕТА - ТВОРЕНИЕТО. Не ти харесва - съжалявам! Но вашето не е дори наука!

Библията е Божествено откровение - Бог, Твореца ни се открива (до колкото е възможно за нашето ограничено битие), защото оставено само на себе си творението (човека) най-много в познанието си за свръхестественото да стигне до там да обожестви творението (някаква част от нежива природа, жива природа), защото това са му възможностите по ЕСТЕСТВЕНИЯ път на познание! А ролята на отделните естествени науки е да изучават Творението и да извеждат изводи - ИЗВОДИТЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ НЕ СА АТЕИСТИЧНИ :punk: Не ти харесва - съжалявам (ама не много ;) ).

Я виж думите на един учен ( ПАК ЛИ Е ЖИВЯЛ В СРЕДНОВЕКОВИЕТО, А ДЗВЕР? :v:

МАКС ПЛАНК - създателя на квантовата физика, Носител на Нобелова награда - 1918 г, днес в Германия има научен (не окултистки, а с акредетация) институт носещ името му:

" За Богословието (теологията) Бог стои в началото, за естественика - в края на всички познания"

Ето до там водят изводите на естествените науки!

ЕТо още за подходите окултистки - Къде са отговорите ти по въпросите възникнали от твоите "логични" твърдения? НЯМА отговори! :)):

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Библията има друга цел - познание на твореца и от тази представа за него - усъвършенстване на човека (умствено и нравствено) и ПЪТЯ КЪМ СПАСЕНИЕ, пътя към единение с Бога. И В СТРЕМЕЖА КЪМ ПОВЕЧЕ ЗНАНИЕ ЗА БОГА - ТВОРЕЦА НА СВЕТА ТЯ ПОЛЗА (НЕ ОТМЕНЯ, НЕ ОТХВЪРЛЯ) ИЗВОДИТЕ ПОЧИВАЩИ ВЪРХУ ФАКТИТЕ НА НАУКИТЕ ИЗУЧАВАЩИ СВЕТА - ТВОРЕНИЕТО. Не ти харесва - съжалявам! Но вашето не е дори наука!

Библията е Божествено откровение - Бог, Твореца ни се открива (до колкото е възможно за нашето ограничено битие), защото оставено само на себе си творението (човека) най-много в познанието си за свръхестественото да стигне до там да обожестви творението (някаква част от нежива природа, жива природа), защото това са му възможностите по ЕСТЕСТВЕНИЯ път на познание! А ролята на отделните естествени науки е да изучават Творението и да извеждат изводи - ИЗВОДИТЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ НЕ СА АТЕИСТИЧНИ

Аха. Разбрах. Освен че не си чела моя пост - което е ясно - отговорила си му с чудовищен отговор след 15 минути - които не стигат даже да прочетеш доводите ми, ти ми просветли цялата картинка.

На практика имаме следните неща:

Божественото сътворение противоречи на основни природни закони и логика. Първо се създава светлина, ден и нощ, дори се изреждат, след това - фотосинтеза и чак накрая - слънце и звезди.

Нещо, противоречащо на здравия разум.

Библията е Божествено откровение - Бог, Твореца ни се открива

Оттук следва, че божественото откровение просто не е за хора със здрав разум и логика.

И нечии постове в тази тема еднозначно го доказват. Дейстивтелно, получавайки божественото откровение не се знае човек до каква степен може да изпуши.

Само може да се предполага по нечии цитати :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

:))::read::)):

"Дейстивтелно, получавайки божественото откровение не се знае човек до каква степен може да изпуши"

ДЗВЕР, ама такива "изпушили" :doh: учени-християни нещо ги цитират в научните източници и се обосновава научното знание с техния опит. Такива " изпушили" християни-учени са основоположници и на теорията за еволюцията - немският ЕПИСКОП Николай Кузански (виж за него в по-стар пост) и на теорията за Големия взрив:"Теорията за Големия Взрив води началото си от белгийския католически свещеник Георг Леметр, който разработва теоретическите основи, и Едуин Хъбъл, който захранва модела с данни от изследванията си над Червеното Изместване". Абе, май не са много изпушили щом толкова много хора са се заели да превърнат тези теории в АТЕИСТИЧНИ! :whistling:Основоположник на Генетиката е и един християнски католически монах Г.МЕНДЕЛ....

Вие, които полагате от години, години толкова усилия да превърнете науката и научните теории в атеистични наистина "изпушихте" :punk:

Хайде подхвани пак старата песен: "Те живеели в средновековието.... затова....." :w00t:

Толкова много се учудваш от кн. "Битие":

ЕТО ОПИТ ДА ОПРОВЕРГАЕШ БИБЛИЯТА НЕ СЪС ЗНАНИЕ, С ФАКТИ, А С ХИ ПО ТЕ ЗА ТА ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА НА ВСЕЛЕНАТА. ЕТО ЗАТОВА НЯКОЙ ХИПОТЕЗИ СА ПО-НАУЧНИ ОТ ДРУГИ :)):ВАЖНОТО Е ДА ПРОТИВОРЕЧАТ НА БИБЛИЯТА; УПОТРЕБЯВАЙКИ ГИ ДА ЗАБРАВИШ ДА СПОМЕНЕШ, ЧЕ СА ХИПОТЕЗИ, А ДА ГИ НАРИЧАШ ВЕЧЕ "ЗНАНИЕ", ФАКТ (ето примера ми с у-ка по Природознание - по-горе).

Как така светлина преди Слънцето? - Какво казва физиката - дали във Вселената само Слънцето е източник на светлина? Да не говорим, че в 4 ден се говори не за някакво ново творение, а за предназначение по тях да се определя "времето", да бъдат "знакове"!

Как растения преди слънчевата светлина?Ако приемем твоето твърдение, че слънцето се появило като източник на светлина 4 ден - Науката доказа, че за фотосинетзата не е необходима непременно слънчева светлина.

А как се появяват растенията, ДЗВЕР - една клетка, преди милиииииооониии (както винаги сте прицизни в изчисленията) глътнала хлорофил :read::punk: и започнала да фотосинтезира :whistling:

Ето още един "изпушил" учен: Геолога Квенцет: "Повествуванието за сътворението на света съдържа толкова много истински неща, че ние с уважение се осмеляваме в сегашно време да твърдим: Мойсей е бил велик геолог, откъдето и да бил почерпил той своите сведения в геологията".

:vertag:

ДЗВЕР, да ти направи впечатление как Мойсей, без находките на палеонтологията, е подредил хронологически еволюцията на живата природа - от появата на растенията, до човека! ЕТо как днешната палеонтология, биология само "осъвремени" с терминология, това което Мойсей пише в 1 кн. на Библията! :good:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Как растения преди слънчевата светлина?Ако приемем твоето твърдение, че слънцето се появило като източник на светлина 4 ден - Науката доказа, че за фотосинетзата не е необходима непременно слънчева светлина.

А как се появяват растенията, ДЗВЕР - една клетка, преди милиииииооониии (както винаги сте прицизни в изчисленията) глътнала хлорофил и започнала да фотосинтезира

Ама Тонка, пак говориш глупости. Не само за фотосинтезата, ами и за всички процеси на Земята и живите организми е необходима светлината. Тя е единствения източник на енергия за Земята. Всички други източници на енергия на Земята са вторични - резултат от светлинната енергия на слънцето. Някои микроорганизми могат да извършват "хемосинтеза" - това процес на синтезиране на органични вещества в организмите от неорганични, като се използва енергията от окислението на неорганични вещества в околната среда. Но и тази енергия, която се получава при окислението е светлинната енергия, акумулирана в химичните вещества. "Фотосинтеза" - нарича се така защото тези организми използват за своите синтези енергията на светлината. Така, че не може фотосинтеза да протече без светлина. И пак ще повторя: една малка част от микроорганизмите могат да извършват "хемосинтеза" - нарича се така защото за своите синтези използват химичната енергия, акумулирана в ковалентните връзки на химичните вещества. Но и тази химична енергия е "акумулирана светлинна". Така, че и "хемосинтезата" не може да протече без светлината.

Много преди да се появят растенията, преди около 3 милиарда години, възникват фотосинтезиращи клетки. За тяхното възникване има две хипотези:

- Първа хипотеза - Клетъчните органели (едни от които са хлоропластите) са се образували чрез вгъване на клетъчната мембрана и откъсване на части от нея.

- Втора хипотеза - Клетъчните органели се образуват в резултат на симбиоза на клетки с различни функции. Като предпоставка за тази хипотеза се сочи факта, че хлоропластите (а така също и митохондриите) имат собствена ДНК и могат да се делят. Това значи, че първоначално са били самостоятелни прокариотни клетки, които са могли да фотосинтезират, а в хода на еволюцията вторично преминават в еукариотната клетка и се обособяват като клетъчни органели със специфична функция.

ЗВЕР, да ти направи впечатление как Мойсей, без находките на палеонтологията, е подредил хронологически еволюцията на живата природа - от появата на растенията, до човека! ЕТо как днешната палеонтология, биология само "осъвремени" с терминология, това което Мойсей пише в 1 кн. на Библията!

Хе, хе - Мойсей основополoжник на палеонтологията :doh:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...