Отиди на
Форум "Наука"

Балагрите и Александър Велики


Recommended Posts

 • Потребител

 

В известното произведение на Курций Руф за подвизите на Александър Македонски, на няколко пъти се среща едно име, което на български е предадено така: Балакър. Откъсът, в който се разказва за разположението на войските на Александър Македонски в битката при Гавгамела, гласи следното:

„И така, след като отвориха проходите на вала, заповяда войските да започнат да излизат. Същевременно подреждаше бойния ред. На десния фланг постави конниците от гвардията си. Началник им беше Клит. Към него прибави отряда на Филота и постави в негово разпореждане командирите на другите конни отряди. Най-накрая постави отряда на Мелеагър и след него фалангата. До нея разположи войниците с посребрените щитове. Началник им беше синът на Парменион – Никанор. В резерв постави войските на Кен и отрядите на орестите и линцестидците. Зад тях – Полиперконт и чуждестранните войници. Командирът на тази войска Аминта отсъствуваше.

Командуваше ги синът на Балакър – Филип, неотдавна привлечен като съюзник. Това бяха войските на десния фланг.”[1]

В цитирания откъс Балакър е баща на някой си Филип, който командвал чуждестранните войници.

Обаче е, че в руския превод на Курций Руф, направен по ръкописи, ситуацията е доста по-различна: там името Balacri е преведено като етноним (име на народност!):

„В помощните части стоеше с отряда си Кен, след него Орест и Линкест, и най-отзад Полиперкон, командир на чуждестранния отряд. Началник на тази войска беше Аминта. Фалек водеше балакрите, едва неотдавна приети за съюзници.” (ил. 4)

 

 Ил. 4. Фрагмент от руския превод на Курций Руф[2].

 

[1] Квинт Курций Руф. История на Александър Велики Македонски. Превела от латински Николина Бакърджиева. Военно издателство, София, 1985, стр. 84.

[2] Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. Москва, Издательство МГУ, 1993.

ris-04.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Във френско издание от 1772 г. (на латински и френски език) имаме също балакри, те са нови съюзници, а командирът им се казва Филаг (ил. 5 и 6). Така е и в английски издания.

 

Ил. 5. Фрагмент от старо френско издание с текста на „Историята …” на Курций Руф[1] на латински език.

 

 

[1] Histoire d’Alexandre Le Grand, par Quinte-Curce. Chez J. Barbou, A Paris, MDCCLXXII. p. 489.

ris-05.jpg

ris-06.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Кои са тези балакри?

Ето например как се тълкува думата Balacri  в един от най-старите и авторитетни лексикони на античния свят: „Балакри – племе във войската на Александър Велики, у Курций Руф и Ариан...”[1] – „Балакри – племе във войската на Александър Велики, у Курций Руф и Ариан...” (ил. 7).

 

 

Ил. 7. Тълкуването на „балакри” и „Балакрус” в лексикона на Хофман[2].

 

[1] Hofmann, Johann Jacob: Lexicon Universale, Leiden, 1698.

[2] Hofmann, Johann Jacob: Lexicon Universale, Leiden, 1698.

ris-07.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

По-интересен е обаче цитатът, който се привежда по-долу в същия речник като илюстративен пример за името Балакър, Balacrus: Phrygas Balagrus regebat. Цитира се същото място, което цитирахме по-горе. Тук вм. Phaligus е написано Phrygas, името Балакър се изписва с буква г: Balagrus (на български Балагър!) И така, Balacrus=Balagrus, cъответно Balacri=Balagri!![1]

Освен пълководеца (или пълководците?) на Александър Македонски, друга известна личност е писателят-историк Балагър (гръцк. Βάλαγρος), който е автор на може би първата история на Македония: Македоника,  която, за съжаление, не е запазена (по-вероятно е да е била съзнателно унищожена). Името му на три пъти се споменава от енциклопедиста Стефан Византийски, който го цитира в своята енциклопедия “Етника”. Ето какво пише английският учен Станли Касон за Балагър: Balager (Βάλαγρος or Φαλακρος). … He appears to have composed a Μακεδονικη Ιστορια or Μακεδονικα in at least two books. The authors name is a common Macedonian name, and in his work we have lost what was probably a most important contribution to Macedonian history. Превод на български: Балагър (Βάλαγρος или Φαλακρος). Той ще е съставил “Македонска история” или “Македоника” най-малко в две книги. Името на автора е разпространено македонско име, и със загубата на неговия труд ние сме лишени вероятно от най-значителния принос към македонската история.”[2]

 

[1] Николай Тодоров. Българи…

[2] Casson, Stanley. Macedonia, Thrace ant Illyria. Their relations to Greece from the earliest times down to time of Philip son of Amyntas. Oxford, 1926, p. 275.

Дали балагри не е балгари?

Всъщност графичните представяния (графемите) БАЛАГРИ и БАЛГАРИ се различават само по реда, в който са записани двете букви Г и А. В стари записи понякога се срещат графеми – например лигатури –   които  могат да бъдат прочетени нееднозначно: и като АГ, и като ГА. Затова е напълно възможно при преписване на гръцки текст от невнимателен преписвач думата БАЛГАРИ да е била заменена с БАЛАГРИ.

Как е записана думата BALACRI - „балакри”в ръкописите? Ето какъв е отговорът на този въпрос в коментара към руското издание на Курций Руф:

 …балакрите ... – Това място в ръкописите е повредено. Възможно е да е име на народност, живяла на територията на Македония.” (ил. 8).

 

 

Ил. 8. Фрагмент от пояснението за балакрите в коментара на руското издание на „Историята …” на Курций Руф[1].

 

Тук се появява един много странен детайл. Как ли така се e случило, че във всичките ръкописи (а ръкописите със сигурност са повече от един: в предговора към руския превод се говори за множество запазени ръкописи; за изданието на Едмунд Хедике, както самият той отбелязва в предговора към цитираното издание, са използвани 12 ръкописа![2])  е повредено точно това място?[3]

 

[1] Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. Москва, Издательство МГУ, 1993.

[2] Q. Curti Rufi Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt iterum recensuit Edmundus Hedicke. Leipzig, Teubner, 1912.

[3] Николай Тодоров. Българи …

 

ris-08.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Лингвистика и политика: езикът на древните македонци

На какъв език са говорили античните македонци? По този въпрос отдавна се водят спорове; те не стихват и до днес. Гръцкият лингвист М. Хадзопулос пише:

“Modern discussion of the speech of the ancient Macedonians began in 1808, when F. G. Sturz published a small book entitled De dialecto macedonica liber (Leipzig 1808), intended to be a scientific enquiry into the position of Macedonian within Greek. However, after the publication of O. ller’s work Über die Wohnsitz, die Abstammung und die ältere Geschichte des makedonischen Volks (Berlin 1825), the discussion evolved into an acrimonious controversy -- initially scientific but soon political – about the Greek or non-Greek nature of this tongue.”

и предлага класификация на различните съвременни възгледи в четири групи, които варират от визията за „древния македонски” като гръцки диалект до авторитетното мнение на В. Пизани, че това е бил отделен индоевропейски език.[1]

         От това става ясно, че само за 15-тина години в началото на ХІХ век спорът за езика на древните македонци става настървен и придобива политически измерения. Не бива да храним илюзии, че политиката не го е деформирала.

Един от проблемите, които според М. Хадзопулос изискват сериозна дискусия, е – казано малко по-грубо – как  да се обясни фактът, че в античните „македонски” писмени паметници вместо буквите (φ, θ, χ) са били писани съответно буквите (β, δ, γ) ?

Според Хадзопулос обяснението на този феномен трябва да се търси изцяло в рамките на гръцкия език[2].

Ще покажем нагледно аспект на този спор.

Сравнението на фрагментите от картите „Географско описание на епископиите на античния Източен Илирик” на  Н. Сансон  и „Македония, Епир и Ахайя” от Новия Атлас на Вилем и Йоан Блау (ил. 9)  показва, че разположението на двата града Photica и Vodiza е идентично, т.е. че това са названия на един и същ град.

  

Ил. 9. Увеличени фрагменти от 2 карти: в ляво – от „Географско описание на епископиите на античния Източен Илирик” на  Н. Сансон, ок. 1730 г.[3]; в дясно – от  „Македония, Епир и Ахайя” от Новия Атлас на Вилем и Йоан Блау, 1658 г.[4]

 

Но и сравнението на думите Фотица и Водица показва, че между тях има някаква тясна близост. Какво би могло да означава тя, как би могло да бъде обяснена?

Според цитираната статия на Хадзопулос излиза, че Photica – Фотица вероятно би се произнасяла от старото население на Македония „Водица”; и пак според нея – че обяснението на този феномен трябва да се търси изцяло в рамките на гръцкия език. Всъщност може би в мнението на Хадзопулос има доста истина; но тя би означавала необходимост от  цялостна промяна във визията за историята на балканските народи и корените на гръцкия език.

 

[1] Hatzopoulos, M. Le macédonien: nouvelles données et théories nouvelles. ρχαία Μακεδονία VI (Thessalonique 1999) 225-39; The speech of the ancient Macedonians, in the light of recent epigraphic discoveries. VI International Symposion on Ancient Macedonia, 1999. http://macedonia-evidence.org/macedonian-tongue.html

[2] These names presenting a voiced consonant, rendered by a beta, formed according to the rules of Greek, and the Greek etymology of which was beyond doubt, convinced me that the explanation of the phenomenon should be sought within that language.” – цитат от Hatzopoulos, M. Op. cit.

[3] Antiquorum Illyrici Orientalis Episcopatum Geographica Descriptio. Autore N. Sanson. Amstelodami. Apud  J. Covens & C. Mortier. Около 1730 г.

[4] Macedonia, Epirus et Achaia. G. Blaeu excudit. В: Toonneel des Aerdrycx oft Nieuwe Atlas, uytgegeven door Wilhelm en Joan Blaev. Derde Deel. Amsterdam, by Joan Blav. MDCLVIII.  http://www.leidenarchief.nl/home/collecties/verhalen/bladeren-door-blaeu/blaeu Вж. и www.swaen.com/antique-map-of.php?id=7378 ; http://www.raremaps.com/gallery/detail/25508/Macedonia_Epirus_et_Achaia/Blaeu.html

ris-09.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Който иска повече подробности, може до погледне доклада 

Й. Табов. Кой е основал град Булгар? Български исторически четения 2019. Зов български. Андари, Варна, 2019. с. 177-190.

Има и запис в Ю Тюб.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 58 минути, Й. Табов said:

Който иска повече подробности, може до погледне доклада 

Й. Табов. Кой е основал град Булгар? Български исторически четения 2019. Зов български. Андари, Варна, 2019. с. 177-190.

Има и запис в Ю Тюб.

Който и да го е основал, според археолозите, работещи на място, това се е случило в 10 век. А това, което може да се види в интернет, като разни черни палати, бели палати, "хански дворци" и други подобни, е предимно от 14 век.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, skiahtro said:

На македонски диалект валакрос означава плешив. Съответно на гръцки е фалакрос.

Не става ли за дружина обръснати глави?

Може да са се сърдили отначало, пък после са си харесали името, та досега...

...както някой си е харесал Скиахтро /плашило/  :)

Редактирано от Exhemus
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, Й. Табов said:

В известното произведение на Курций Руф за подвизите на Александър Македонски, на няколко пъти се среща едно име, което на български е предадено така: Балакър.

Добър си е превода и се вижда че това е бащата на Филип.  Филип си е типично македонско име. Имаме един куп герои и царе от онова време с такова име. Балакър може да е приятел на македонците, може да е привлечен за съюзник. Никаква блъгарска връзка с това не виждам. Блъгари по него време още няма . Предците на пра-българите са по на север и на изток.  По времето на Ал. Македонски скити и саки са все още властващи в централна Азия, а откъм Китай са тохарите.

Link to comment
Share on other sites

Преди 4 часа, Exhemus said:

Не става ли за дружина обръснати глави?

Може да са се сърдили отначало, пък после са си харесали името, та досега...

...както някой си е харесал Скиахтро /плашило/  :)

Напълно възможно.🙂

Но да си плашило е съдба, ако не вярваш питай гаргите..

..Да си плешив също...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, skiahtro said:

Напълно възможно.🙂

Но да си плашило е съдба, ако не вярваш питай гаргите..

..Да си плешив също...

Ако си жена, си попаднала на точния човек.  Не е съдба, това го наричам сурова красота и няколко пъти съм я доизвайвал...

За съжаление творбите ми, като усетят женската си сила зарязват създателя си и тръгват по живота...

Петимен съм за едно -Благодаря..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 часа, tantin said:

Добър си е превода и се вижда че това е бащата на Филип.  Филип си е типично македонско име. Имаме един куп герои и царе от онова време с такова име. Балакър може да е приятел на македонците, може да е привлечен за съюзник. Никаква блъгарска връзка с това не виждам. Блъгари по него време още няма . Предците на пра-българите са по на север и на изток.  По времето на Ал. Македонски скити и саки са все още властващи в централна Азия, а откъм Китай са тохарите.

А и българите са скити(т.е славяни).

Редактирано от Скептикът
Link to comment
Share on other sites

Преди 15 минути, Exhemus said:

Ако си жена, си попаднала на точния човек.  Не е съдба, това го наричам сурова красота и няколко пъти съм я доизвайвал...

За съжаление творбите ми, като усетят женската си сила зарязват създателя си и тръгват по живота...

Петимен съм за едно -Благодаря..

Напълно те подкрепям и съм съпричастен.🙂

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Балагрос с течение на времето не е невъзможно да се превърне в Българи.

Даже бидейки със значение "плешиви" . Да не забравяме, че от оная страна на Дунав те винаги са били със "стриженними главами" /именника/

Но да изчистим фактите:

-Етноним ли е Балакри или името на военачалник? Има загуба на смисъл при преводите, ясно е.

Phrygas Balacros regebat, in focietatem nuper adscitos.   - Не съм специалист по латински но тук множественото число, ако го имаше ще указва племе. От друга страна не може да се приеме, че Phrygas Balacros е  1 човек, защото "управляваше" увисва. Кого управляваше? Phrygas управляваше Balacros. Така има смисъл, но не иде да се управлява само 1 човек, след като смисловия патерн, употребен няколко пъти в текста, показва даден военачалнк управлява определена военна част.

Струва ми се че патернът "човек управлява човек" го няма на друго място в текста?

Като извод:  даже граматически да не е употребено множествено число, смисълът го изисква, а то може да е изгубено при преписите.

 

пс. Да кажем, че става дума за етнос, вариантите са:

- 1. да е етнос от балканската македонска територия

-  2. да са повикани скити 

-  3. да са местни наемници

1. Нямаше да са в чуждестранния корпус.

2. Много отдалеч са.

3. Най-възможно.  Абе иранците не настояваха ли, че произхождаме от Загрос? Тъкмо около Гавгамела.

После тези наемници са се размножили в Бактрия и т.н. 

Редактирано от Exhemus
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 3.02.2021 г. at 13:06, Й. Табов said:

 

В известното произведение на Курций Руф за подвизите на Александър Македонски, на няколко пъти се среща едно име, което на български е предадено така: Балакър. Откъсът, в който се разказва за разположението на войските на Александър Македонски в битката при Гавгамела, гласи следното:

„И така, след като отвориха проходите на вала, заповяда войските да започнат да излизат. Същевременно подреждаше бойния ред. На десния фланг постави конниците от гвардията си. Началник им беше Клит. Към него прибави отряда на Филота и постави в негово разпореждане командирите на другите конни отряди. Най-накрая постави отряда на Мелеагър и след него фалангата. До нея разположи войниците с посребрените щитове. Началник им беше синът на Парменион – Никанор. В резерв постави войските на Кен и отрядите на орестите и линцестидците. Зад тях – Полиперконт и чуждестранните войници. Командирът на тази войска Аминта отсъствуваше.

Командуваше ги синът на Балакър – Филип, неотдавна привлечен като съюзник. Това бяха войските на десния фланг.”[1]

В цитирания откъс Балакър е баща на някой си Филип, който командвал чуждестранните войници.

Обаче е, че в руския превод на Курций Руф, направен по ръкописи, ситуацията е доста по-различна: там името Balacri е преведено като етноним (име на народност!):

„В помощните части стоеше с отряда си Кен, след него Орест и Линкест, и най-отзад Полиперкон, командир на чуждестранния отряд. Началник на тази войска беше Аминта. Фалек водеше балакрите, едва неотдавна приети за съюзници.” (ил. 4)

 

 Ил. 4. Фрагмент от руския превод на Курций Руф[2].

 

[1] Квинт Курций Руф. История на Александър Велики Македонски. Превела от латински Николина Бакърджиева. Военно издателство, София, 1985, стр. 84.

[2] Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. Москва, Издательство МГУ, 1993.

ris-04.jpg

Мислех да отговарям по-задълбочено, но се отказвам . Нямам сили за такива ужасни интерпретации, изопачаване на извори, времеви подскоци и крайна липса на всякакви минимални, ама наистина минимални познания по антична история и в частност за Александър III и неговото време.   

Та накратко....или по повърхностно ....

Професор Табов кажете честно от тук ли черпите тези "открития" ? http://chronologia.org/bl/bulgarialexmacedon-1.pdf

Или въпросният господин от Вас ? Някой плагиатства , но и двамата споделяте теории които са по близо до вълшебни детски приказки (за юнаци балагри които запазват род, език и бащина чест през вековете - неподаващи се на елинизация и латинизация) отколкото и до най-картонените въздушни/ хипотези. Написаното от Вас (или лицето Николай Тодоров) дори не може да се подмине с усмивка , то е...гротескно 

........................................................................................................................................................................................

В руски превод било така , в немско издание на  Едмунд някой си,.. е еди какво си , лингвистът Хадзопулос мисли трето и .....хоп ето , че нашият герой Филип (който пък се оказва че де факто е Фалек) не бил син на Балакрус , а води народа на балакрите.  Имаше един лаф навремето......Спокойно.. не била бременна, а била в Бремен....Това според господата Тодоров и Табов (не знам кой кого е запалил по тази идея) е предостатъчен атестат да се открие ....ИСТИНАТА. На помощ се включват и някои стъкмистики като се цитират сведения на Херодот за фалакри - скитско племе, което ....според  лицето Н. Тодоров (от който проф.Табов преписва) е = балкари, защото видиш ли на езика на древните македони Фотица се произнасяла на...Водица ...

От тук се завърта колелото за езика - македоните не говорели елински език (нищо че го разпространили и наложили над целия Ойкумен) а говорят - друг - където Фотица = бистра водица - сиреч ....ми разбира се, че на чист балакрийски език ! 

Сега турлю-гювечът е готов и поднесен с пикантни подправки : 

1-во.  Балакрите са...отскорошен съюзник на македоните, но ..уж говорят един език (фотица-водица). Защо не са едно и също нещо ?  Едно цяло ? 

2-ро. Херодотовите фалакри са скитско племе, но според тезата на Тодоров/Табов трябва по лингвистичен закон да се четат балкари и...незнайно защо да се преселят от Скития в Македония ..при Фотица-Водица. Щото то самата Скития не започвала от там...а..от по насам...

3-то. Цитат от "лингвиста"  Н. Тодоров (от който г-н Табов преписва ученическата) .........Римляните не могли да пресъздадат звука Ъ и затова вместо българи записали балагри. Това вече е тъжното ....никакви познания по сравнителен анализ , а бързане със заключения . Как римляните са изписвали българите  явно лицето Н. Тодоров не е и чуло (Vulgares) и затова вярва, че Квинт Курций Руф латинизира ..."свещения" етноним българи в ...Balacri 

4-то. Цитирам въпросният Н.Тодоров .....

Освен пълководеца (или пълководците?) на Александър Македонски, друга известна личност е писателят-историк Балагър (гръцк. Βάλαγρος), който е автор на може би първата история на Македония: Македоника, която, за съжаление, не е запазена (повероятно е да е била съзнателно унищожена, тъй като не е писана от грък или латинец, и вероятно е съдържала някои факти, които не устройват фалшификаторите)

Тоест ..българинът Балагър (Българан) пише баш най-истинската история на Македония, за жалост унищожена от враговете на Българщината - внимание - още в самата Античност. 

Може или не може - но Хиеронимос от Кардия   Ἰερώνυμος ὀ Καρδιανός   е първият признат биограф и историк на Александър III , походът и смъртта му.  Съвременник, със  статут на соматофилакс  Σωματοφύλακες - по всяко време имащ неограничен достъп до Владетеля, канцелария и архив ! 

От него ще преписват всички по сетнешни хронисти. Всички - в това число и Квинт Курций Руф. 

И той не пише нищо за балагри, балгарани и прочие торбалани...

Стига спекулации и измислици. 

..........................................................................................................................................................................................................................

И професор Табов и въпросният Н.Тодоров не знаят за разделянето на множество народи, племена и т. н. на база ендоними - ....тези някога били такива, но се разединили- едни последвали оногова , други - втори и се нарекли по негово име ...примери безброй  : Лелей - лелеи,  Хелен - елини, десетките тракийски племена засвидетелствани по долното течение на Струма и Места всъщност  носят имената на династи , които с течение на времето се сменят - тоест сега едни после се самоназовават на династа си ..и т.н...  иначе се получава сума ти племена живеещи на 2-3 хиляди кв. км. -  едони, мигдони, одоманти, бисалти, крестони, дерони...и безброй други... има сума ти литература, но кой да чете...

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Общо взето професор Табов се оказва не дори от умерените автохтонци, а краен сектант - той не търси български корени сред траките - одриси, които ги има описани у всички автори ...особено за Гавгамела :  http://strategwar.ru/great-fights-of-history/velikie-bitvy-istorii-bitva-pri-gavgamelax-331-g-do-n-e

Тесалийци - сред армиите на Александър и сред персите на Дария, пелопонесците са и сред двете армии, 30 хилядите гръцки наемници биещи се за златни дарии се оказват повече от тези тръгнали с Александър в освободително-отмъстителната война.....

Тези подробности се игнорират от професор Табов. За него българската автентичност води началото си от пра-старите архаични времена от земите на Епир и Македония....

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 9 минути, Евристей said:

Тези подробности се игнорират от професор Табов. За него българската автентичност води началото си от пра-старите архаични времена от земите на Епир и Македония....

Но в същото време проф. Табов отхвърля изобщо съществуването на пра-старите архаични времена. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 26 минути, Евристей said:

и двамата споделяте теории които са по близо до вълшебни детски приказки (за юнаци балагри които запазват род, език и бащина чест през вековете - неподаващи се на елинизация и латинизация) отколкото и до най-картонените въздушни/ хипотези. Написаното от Вас (или лицето Николай Тодоров)

Николай Тодоров вероятно е този: https://independent.academia.edu/PetyaEvstatieva. От бесарабските българи, учил в Москва, работил в молдовската академия на науките, доктор по философия, и е издавал български вестник в Кишинев. 

Това обаче не прави по-малко псевдонаучни писанията му по въпросите с имената и произхода на българите. За съжаление доста родолюбци са прегърнали автохтонната теория и си губят времето с нея. 

Редактирано от makebulgar
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Чакайте бе,

от крайност пак във крайност! Истината може да е по средата?

Какво не е наред, ако "неотдавна приетите" са херодотовите скити-фалакри?

И защо, ей така за келешлък  зарад съвпадение, да не им е сложен Балакър за началник?

Те не са автохтонни, а се мотат по пра-българските земи.  

Та, връзка не е невъзможна!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нелепото е, че професор Табов смята, че даден етнос/племе/народностна група е в състояние в сърцевината на римо-елинизма да запази своята идентичност, бит, култура, език , религия и..прочие . Което си е ...несъстоятелно....

Изключенията за език са :

Баският , но...населението е романзовано и християнизирано. 

Британските келтски диалекти - също - романизирани и християнизирани.

Няма как на Балканите - в Епир, Макдония и Тесалия да ...клечат някакви си балагри/българи/ които да живеят в пещери или в планински колиби, да пазят своя език, бит , култура и традиции и...да чакат подходящият момент за...разплата. 

Нелепо е някак си....

То етруският - квалифициран като писмен език ..изчезва, изчезват лигурския, венетския,  сицилийския, оският, келтските езици в Галия, хиберо-галисийските в Испания, илирийските, трако-мизийските, анатолийските.....

Цивилизацията е обсебваща....действа първо..отгоре - от елита към низините, но всеки вкусил я веднъж....зарязва традициите на дедите си...и прегръща открилите се облаги....

Явно професор Табов не го разбира....

И защо съответните балагри в Македония се ...вкаменяват за векове (ни вопъл, ни стон) и в IV век сл. Хр - след разпадане на злокобна магия избухват като ....вулкан ? 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 24 минути, Exhemus said:

Какво не е наред, ако "неотдавна приетите" са херодотовите скити-фалакри?

Щото македоните не говорят елински, а ...друг език (сещай се снахо - Български) 

Тоест ...балкарите са си автохтонни македони , ама защо са приети по късно за съюзници ...хвърляй боб....

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 58 минути, Евристей said:

Щото македоните не говорят елински, а ...друг език (сещай се снахо - Български) 

Тоест ...балкарите са си автохтонни македони , ама защо са приети по късно за съюзници ...хвърляй боб....

 

Балкарите са едни други, ама пък що да не ги включим и тях в схемата. Те са от тия балагри-балакри, които изостанали от основната армия на Санде Големиот и след това се изгубили из необятните дебри на голямата планина Кавказ.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
On 6.02.2021 г. at 16:13, sir said:

Но в същото време проф. Табов отхвърля изобщо съществуването на пра-старите архаични времена.

 

On 6.02.2021 г. at 17:19, Евристей said:

Цивилизацията е обсебваща....действа първо..отгоре - от елита към низините, но всеки вкусил я веднъж....зарязва традициите на дедите си...и прегръща открилите се облаги....

Явно професор Табов не го разбира....

Дълбоко грешите и двамата: професор Табов е високо интелигентен и чудесно разбира както несъвместимостта на доста от собствените си твърдения, така и тяхната абсурдност и недоказуемост. Поради това, когато му се противопоставят солидни аргументи и факти, които не е в състояние да опровергае, той тутакси изчезва за дълго от спора, който сам е започнал, а когато се върне, минава на друг въпрос и - ако впоследствие се върне отново към първия - се държи все едно никога не е бил оборен. Това е типично и добре отработено поведение на всички по-изтъкнати автохтонци, като започнем от П. Серафимов, за разлика от аплодиращата ги маса, която е в състояние единствено да повтаря безумните постулати като кречетало до изпадане във вербална истерия.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...